Het Ondersteunend College

Om het werk van De Nationale Assemblée zo vlot mogelijk te laten lopen, krijgen de leden van het parlement hulp. Er is een speciale afdeling die 'het Ondersteunend College' wordt genoemd. Zij helpen bijvoorbeeld met de administratie van de vergaderingen. Daardoor hebben de volksvertegenwoordigers meer ruimte om zich met hun werk bezig te houden. Het "Ondersteunend College" bestaat uit de griffier, de substituut-griffier en assistent substituut-griffier.

Griffier is een deftig woord voor secretaris. De griffier helpt vooral de voorzitter van De Nationale Assemblée en adviseert haar ook over procedures waar die zich aan moet houden. Verder zorgt de griffier er ook voor dat alle beslissingen die genomen worden keurig worden vastgelegd en gepubliceerd. De griffier is dus hoofdverantwoordelijk voor de administratieve zaken en wordt benoemd door het Parlement. Op dit moment is mevrouw Ruth de Windt de griffier. Als de griffier er niet is dan is er een vervanger. Dat is de substituut griffier. De heer mr. Dino Oedit en mej. mr. Agatha Ramdass bekleden momenteel de functie van substituut- griffier.

De Griffie heeft een belangrijke taak binnen het parlement. Zij zorgt onder andere voor:

  • vastlegging van wat in de vergaderingen besproken is;
  • interne en externe informatievoorziening;
  • beheer van het gebouw;
  • administratie van iedereen die er werkt;
  • registratie en distributie van bijvoorbeeld brieven;
  • het opstellen en distribueren van de agenda, die door het parlement wordt vastgesteld;
  • het bijhouden van het archief van het parlement;
  • beheer van de bibliotheek van het parlement.