Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 7 juni 2022

Datum van goedkeuring: 30 augustus 2022, met 26 stemmen voor en 12 tegen

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: A. Gajadien (Vz), R. Parmessar, C. Wang, J. Vreedzaam, V. Ramsukul, R. Asabina, J. Kanape.

Doel van de wet: Doel van deze wet is namelijk het vaststellen van regels betreffende een Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

VERBETERBLAD op het Staatsblad 2022 no. 121: link