Comptabiliteitswet 2019


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 17 augustus 2017

Datum van goedkeuring: 30 juli 2019, met algemene 35 stemmen

Commissie van Rapporteurs: A. Abdoel, A. Gajadien, J. Vreedzaam, G. Rusland, R. Cotino, W. Waidoe, W. Asadang

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Doel van de wet:  Het doel van onderhavige ontwerpwet is uitvoering te geven artikel 156 lid 1 van de Grondwet van de Republiek Suriname, namelijk het vaststellen van nieuwe regels inzake, de wijze van het beheer van en toezicht op de staatsfinanciën.

Deze wet heeft vooral het karakter van een intern gerichte organisatiewet op basis van artikel 156 lid 1 van de Grondwet. De Comptabiliteitswet regelt de inrichting en organisatie van de Staat vanuit een financiële invalshoek. De Comptabiliteitswet bevat in beginsel geen bindende bepalingen voor burgers, ondernemers, bedrijven, organisaties en instellingen buiten de overheidssector. De Comptabiliteitswet is wel essentieel voor de dagelijkse praktijk van de beleids- en bedrijfsvoering binnen de overheidssector: de Departementen van Algemeen Bestuur, de uitvoerende diensten, staatsbedrijven/publiekrechtelijke rechtspersonen, de in deze wet genoemde Staatsorganen en de decentrale bestuursorganen.

Preadvies: link preadvies 05 okt 2017

Eindverslag: link eindverslag 19 feb 2019

Nota van wijz. Comptabiliteitswet: link