Ontwerpwet houdende nadere wijz. vaststelling reglement inrichting samenstelling rechterlijke Macht


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet van……houdende nadere wijziging van de Wet van 17 mei 1935, houdende vaststelling van een reglement op de inrichting en samenstelling van de Rechterlijke Macht (G.B. 1935 no. 79, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2009 no. 33)

Datum van indiening: 27 februari 2024

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Commissie van rapporteurs:

Doel: Deze initiatiefwet heeft tot doel om op een verantwoorde wijze de spreiding van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden mogelijk te maken. De huidige formatie met twee advocaten-generaal staat thans heel erg onder druk en zal middels deze wijziging worden gebracht naar een aantal van maximaal vier advocaten-generaal.