Zegelwet


<< Terug naar overzicht

WET van 5 maart 1872 betreffende het recht van zegel (G.B. 1872 no. 13), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1886 no. 42, G.B. 1887 no. 36, G.B. 1897 no. 21, G.B.1899 no. 11, G.B. 1904 no. 30, G.B.1910 no. 33, G.B.1911 no. 26, G.B.1915 no. 78, G.B.1929 no. 70, G.B. 1935 no. 3, G.B. 1936 no. 115, G.B. 1937 no. 121, , G.B. 1948 no. 88, G.B. 1971 no. 33, S.B. 1980 no. 102, S.B. 1980 no. 135, S.B. 1982 no. 20, S.B. 1994 no. 41, S.B. 2001 no. 37.

Ie T I T E L VAN DE AARD DER BELASTING EN DE WIJZE VAN HAAR OPBRENGST

Iste AFDELING ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Er wordt onder de benaming van Zegelrecht een belasting geheven van de akten, en geschriften in de volgende artikelen aangeduid.

Artikel 2-1

Het zegelrecht vervangt, met het in werking komen van deze wet, de rechten en belastingen in Suriname geheven onder benamingen van: recht van klein zegel, volgens de publicaties van 12 November 1830 (GB. No. 16); transportrechten, volgens de publicatiën van de voormalige Hof van Politie en Criminele Justitie van 20 December 1781 en 6 Juni 1791 en volgens de publicatie van 18 November 1828 (G.B. No. 16); en vendurechten, volgens de publicatie van 19 November 1828 (G.B. No. 20).

Artikel 3

Het zegelrecht wordt gekweten door middel:

a. van gebruik van gestempeld papier of van plakzegels, van 'staatswege uitgegeven;

b. van aanbod ter visering van de aan het recht onderhevige akten en geschriften tegen betaling van het recht, of van de vereiste bijpassing boven het bedrag van het gestempeld zegel of van de plakzegels. Het gelijktijdig gebruik van, of na de keuze tussen de in dit artikel vermelde wijzen van voldoening van het recht is vrij, tenzij deze wet het anders bepaalt.

Artikel 4-2

Deze wet verstaat: onder papier, ook perkament en alle andere a;s papier gebezigd fabricaat of natuurvoortbrengsel; onder gestempeld papier, het papier van de zegelstempel voorzien; onder geschriften en beschrevene vellen of bladen, ook geheel of ten dele gedrukte stukken, vellen of bladen; onder getekende of ondertekende stukken, ook die, welke voorzien zijn van een paraaf, het facsimile van een handtekening of paraaf, of de afdruk van een naam- of paraafstempel.

IIe AFDELING VAN HET GESTEMPELD PAPIER EN DE PLAKZEGELS

Artikel 5-3

Besluiten door de President krachtens artikel 54 van de Surinaamse Staatsregeling uitgevaardigd, regelen de typen van de zegelstempel en van het plakzegel, die wijze van stempeling, de voorziening in tijdelijke schaarste van plakzegels, het debiet en de middelen van controle op het een en ander. Inwisseling van een staatswege uitgegeven gestempeld papier en plakzegels geschiedt in de door de President aan te wijzen gevallen en donder de door hem te stellen voorwaarden.

Artikel 6-4

Met dezelfde straffen als in artikel 227 van het Wetboek van Strafrecht, is bepaald, wordt gestraft hij, die opzettelijk een plakzegel, dat gebruikt is, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert, ten aankoop in voorraad heeft, hier te lande invoert of andermaal gebruikt, als ware het nog niet gebruikt. De feiten in het eerste lid van dat artikel bedoeld, worden beschouwd als misdrijven.

Artikel 7-5

Vervallen.

Artikel 8-6

Het plakzegel wordt op het aan zegelrecht onderworpen stuk ter plaatse voor de ondertekening bestemd geheel en al vastgeplakt, gaaf en ongeschonden, zoals het van gouvernementswege wordt uitgegeven en zonder dat papier of enige andere stof tussen het stuk en het zegel aanwezig zijn. De ondertekening wordt met inkt over het plakzegel heengeschreven en daarop tevens, mede met inkt, het tijdstip vermeld waarop het wordt gebruikt, door aanduiding van den dag, de maand en het jaar. Ingeval de akte of het geschrift van buitenlands herkomstig is, houdt dit artikel voor ondertekening: ten aanzien van handelspapier de ondertekening van de acceptant, borg, eerste endossant of andere houder of gebruiker van het stuk hier te lande; ten aanzien van alle andere buitenslands opgemaakte stukken de eerste ondertekening welke hier te lande op het stuk geplaatst wordt. Indien het bepaalde in het eerste lid niet geheel is nagekomen, wordt het betrekkelijke stuk beschouwd alsof het zegel daarop niet geplakt ware.

IIIe AFDELING VAN HET VISUM VOOR ZEGEL

Artikel 9-7

Behoudens de bepaling van het volgend artikel, bestaat het visum of de visering voor zegel in een relaas, door de ambtenaar met de ontvangst der zegelrechten belast, op het stuk geplaatst en ondertekend, houdende dat het stuk in zijn register geboekt en het zegelrecht daarvoor voldaan is. De dagtekening, het deel en het nummer van het register, benevens de voor zegelrecht betaalde som voluit in schrijfletters worden in het relaas uitgedrukt, alles op straffe van vijf gulden boete voor ieder verzuim. Wanneer in het ter visering aangeboden stuk onderscheidene beschikkingen of overeenkomsten voorkomen, ieder aan een bijzonder zegelrecht onderworpen, wijst de ambtenaar voornoemd de aard van elk derzelve in zijn relaas beknopt aan en voormeldt daarin duidelijk het bedrag van elk recht op straffe van vijf gulden boete voor ieder verzuim. Akten en geschriften welke volgens de II Titel van deze wet aan het zegel onderworpen zijn en niet vallen in de termen van 2 alinea van Artikel 45, moeten om zonder toepassing van de in de IVe Titel bedreigde boeten te kunnen worden geviseerd, behoorlijk zijn gedagtekend en ter visering worden aangeboden binnen een termijn van veertien dagen na die dagtekening. Is de laatste dag van de termijn een Zondag, dan telt die dag niet mede bij de berekening van de termijn. Met de Zondag worden ten deze gelijkgesteld de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Goede Vrijdag, de Hemelvaartsdag en de verjaardag des Konings. De visering geschiedt voor zodanig recht als de ambtenaar die het visum verleent, na kennisneming van de inhoud van het stuk, verschuldigd acht. Partijen zich met de heffing niet verenigende, kunnen de beslissing inroepen van de burgerlijke rechter. Voor zegel geviseerde stukken kunnen, ten ware daarin na de visering veranderingen mochten blijken te hebben plaats gehad, nimmer uit hoofde van te min geheven recht tot strafvervolging aanleiding geven. Alleen het te min geheven recht wordt dan ingevorderd.

Artikel 10

Het visum voor zegel kan in debet worden verleend, ingeval het stuk moet dienen alvorens de hoegrootheid van het verschuldigde recht kan worden bepaald of alvorens van de aanspraak op vrijstelling definitief kan zijn gebleken. In zodanig geval houdt de ambtenaar in een daartoe bestemd memoriaal aantekening van de post, ten einde het verschuldigde zegelrecht ten bekwamen tijde in te vorderen of af te schrijven.

IIE T I T E L VAN DE GRONDSLAGEN EN DE HOEGROOTHEID DER BELASTING

Iste AFDELING ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 11

De zegelbelasting onderscheidt zich in:

a. formaatzegel,

b. vaste zegelrechten,

c. proportionele zegelrechten,

d. patentzegelrecht

Artikel 12

Wanneer enige akte aan vast of proportioneel recht onderworpen reeds op formaatzegel is geschreven, dan geldt het in formaatzegel gekweten recht in mindering van het bepaalde vast of proportioneel recht, en wordt het tekort komende aangevuld door middel van visering of van plakzegels, mits daarbij aan de bepalingen van artikel 8 kunnen worden voldaan. Geen teruggave heeft plaats van hetgeen voor zodanige akte boven het bedrag van het bepaalde vast of proportioneelrecht in formaatzegel is gekweten.

IIde AFDELING VAN HET FORMAATZEGEL

Artikel 13

Het formaatzegel regelt zich naar het formaat van het te gebruiken papier en de uitgebreidheid der akte. De aan formaatzegel onderworpen akten en geschriften kunnen met in achtneming van artikel 16 worden geschreven op gestempeld papier of op ongestempeld papier van de in het volgend artikel bepaalde afmetingen, en alsdan geviseerd of van plakzegel voorzien voor een bedrag vertegenwoordigende het totaal van het formaatzegel voor al het gebruikte papier. 8 Vervallen, zie artt. 39 en 42. 4

Artikel 14-9

Van het formaatzegel zijn het recht, de benaming en grootte als volgt: Hoogte Breedte Oppervl. in meters in meters meters No. 1 van f 2.000,- groot register papier 0,4520 0,5700 0,2576 No. 2 van f 1.500,- register 0,3857 0,5010 0,1932 No. 3 van f 2.500,- gewoon 0,3220 0,4000 0,1288 No. 3 van f 1.500,- half vel gewoon 0,3220 0,2000 0,0644 No. 5 van f 1.000,- klein 0,2500 0,1700 0,0425 De afmeting van de drie eerstgemelde soorten zijn alhier opgegeven per opengeslagen vel. Papier in oppervlakte meer dan tien vierkante centimeters (0,0010 van een vierkante meter) overtreffende een der hierboven opgegeven afmetingen, valt in het zegelrecht van de eerste grotere afmeting, met dien verstande dat papier van grotere afmeting dan die onder No. 1 hierboven vermeld, met geen hoger recht dan f 1.000,- per vel, en alle papier van kleinere afmeting dan die van No. 5 met het recht van f 2.000,- per vel belast wordt.

Artikel 15-10

Aan formaatzegelrecht zijn onderworpen alle minuten, brevetten, grossen, expeditiën of afschriften, kopijen, dubbelen en uittreksels van burgerlijke, gerechtelijke, buitengerechtelijke, administratieve en onderhandse akten, rechterlijke of arbitrale uitspraken, verzoekschriften zelfs in de vorm van memoriën of brieven, memoriën van aangifte voor het recht van successie en het recht van overgang en uiteindelijk in de uitgebreidste zin, alle stukken en geschriften, welke enige titel, recht of voordeel opleveren, of tot enig bewijs strekken, en welke niet bij deze wet van het recht geheel vrijgesteld zijn of aan een ander zegelrecht zijn onderworpen.

Artikel 16-11

Geen kleiner formaatzegel dan dat van 50 cents mag worden gebruikt voor:

1. Akten voor notarissen in brevet, of als oorspronkelijke stukken uitgegeven.

2. Akten van advocaten en exploiten van deurwaarders,

3. Onderhands getekende wederzijds verbindende akten en geschriften, door of tussen bijzondere personen of ambtenaren in hun persoonlijk belang, zonder tussenkomst van enig openbaar ambtenaar opgemaakt. Op formaatzegel van 30 cents mogen worden geschreven eenzijdige onderhandse akten en geschriften, zonder tussenkomst van enig openbaar beambte opgemaakt. Voor minuten, grossen, expeditiën, afschriften, kopijen, dubbelen of uittreksels van in dit artikel niet genoemde authentieke akten of geschriften, mag geen kleiner formaatzegel dan dat van één gulden per vel gebruikt worden. Het bepaalde in het vorig lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de beschikkingen van de besturen van uit 's Landskas ondersteunde bijzondere scholen voor lager onderwijs, waarbij de tijdelijke waarneming van een bezoldigde betrekking bij het onderwijs wordt opgedragen aan personen te wier behoeve ondersteuning uit 's Landskas wordt verleend of waarbij de bezoldiging van zodanige reeds tijdelijk dienende personen wordt verhoogd.

Artikel 17-12

Het vast of proportioneel zegelrecht volgens de IIIe en IVe Afdeling van deze Titel verschuldigd, wordt voldaan op de minute, of, zo de akte in originali wordt uitgegeven, op het origineel van authentieke akten, of op een der eensluidende van wederzijds verbindende onderhandse akten. Notarissen, verlangende hun akten aan het visum voor zegel te onderwerpen, mogen hun minuten ter visering aan de ambtenaar met de ontvangst van het zegelrecht belast ter hand stellen. Van de voldoening van het vast of proportioneel recht op de minute of op het origineel ener authentieke, of op een der eensluidende van een wederzijds verbindende onderhandse akte, wordt door de ambtenaar, die een grosse, een expeditie, een afschrift, een kopij, een dubbel of een uittreksel afgeeft, op deze stukken, of door partijen op de overige eensluidenden, melding gemaakt en zo die rechten bij wijze van visum zijn gekweten, wordt afschrift van het bij artikel 9 voorgeschreven relaas op elk dezer stukken gesteld. De openbare ambtenaren of de ondertekenaren van onderhandse akten, die deze voorschriften niet in acht nemen, verbeuren een boete van tien gulden voor ieder verzuim. De grossen, expeditiën, afschriften, kopijen, dubbelen en uittreksels, door een openbaar ambtenaar uitgegeven, alsmede de niet voor vast of proportioneelrecht gezegende eensluidenden van onderhandse akten, zijn steeds aan formaatzegel onder hevig, tenzij de akte valt in een der termen van vrijstelling. Van de bepalingen van dit artikel zijn uitgezonderd de akten en stukken in artikel 36 van deze wet vermeld.

Artikel 18

De aan het formaatzegel onderworpen grossen, expeditiën of afschriften, dubbelen en uittreksels door griffiers bij het Hof van Justitie en de Kantongerechten, scheidslieden, notarissen, deurwaarders en andere burgerlijke en rechterlijke ambtenaren of militaire officieren uit te geven, mogen niet meer bevatten dan gemiddeld 39 regels van 17 lettergrepen op elke bladzijde van het groot register papier; 33 regels van 15 lettergrepen op elke bladzijde van het registerpapier; 27 regels van 12 lettergrepen op elke bladzijde van het gewoon papier. Van deze bepalingen zijn uitgezonderd stukken buiten 's lands moetende dienen, mits hiervan blijk uit een verklaring van de ambtenaar of officier, door wie de grossen, expeditiën of afschriften, dubbelen en uittreksels worden gewaarmerkt of uitgegeven, in of aan de voet van het stuk te plaatsen.

Artikel 18-bis13

Stukken, voor welke in Nederland, Nederlandsch-Indië of Curaçao het aldaar verschuldigde zegelrecht is voldaan, zijn hier te lande niet aan formaatzegelrecht onderworpen.

IIIde AFDELING VAN DE VASTE ZEGELRECHTEN

Artikel 19-14

Aan een vast zegelrecht ten bedrage als hieronder bepaald, zijn, behoudens de in artikel 43 vermelde vrijstellingen, onderworpen: a. aan een recht van drie duizend gulden:

1o. De brieven van meerderjarig verklaring of venia aetatis.

2o. De beschikkingen van de President houdende toestemming in veranderingen of bijvoegingen van geslachtsnamen.

3o. Vervallen.

a-1. aan een recht van zes duizend gulden zijn onderhevig :

1°. De aanstellingen tot notaris en de admissies als praktizijn;

2°. De aanstelling van landmeters

3°. En de zeebrieven.

b. aan een recht van drie duizend gulden:

1o De beschikkingen houdende dispensaties van de bepalingen van het Surinaams Burgerlijk Wetboek, het huwelijk betreffende.

2o De uitspraken houdende toestemming in verandering of bijvoeging van voornamen.

3o De vonnissen waarbij echtscheiding wordt uitgesproken.

4o De uitspraken waarbij bepaalde rechten van meerderjarigheid worden toegekend.

5o De aanstellingen tot deurwaarder bij het Hof van Justitie of een der Kantongerechten.

6o De aanstellingen tot translateur of tolk.

7o Vervallen.

c. aan een recht van vijf duizend gulden:

1o De akten van huwelijkse voorwaarden

2o De vonnissen waarbij echtgenoten van tafel en bed of van goederen worden gescheiden.

3o De akten van boedelscheiding, behoudens het bepaalde in artikel 32.

4o Testamenten in welke vorm ook opgemaakt, daaronder begrepen de beschikkingen bedoeld bijartikel 962 Sur. B.W.

d. aan een recht van vijf duizend gulden:

1o De akten van bewaargeving van olographische en de akten van superscriptie van besloten testamenten.

2o De buitenlandse paspoorten.

3o De akten van borgtocht.

e. Vervallen.

f. aan een recht van vijfhonderdgulden: Alle niet uitdrukkelijk van zegelrecht vrijgesteld kwitantiën de som van meer dan vijf en twintig gulden bedragende en andere eenzijdige akten of geschriften, bevattende de erkenning door of namens de schuldeiser van het geheel of gedeeltelijk te niet gaan van een geldschuld, onverschillig in welke vorm die stukken overigens zijn opgemaakt, al ware het in die van berichten of brieven. Aan hetzelfde recht zijn mede onderworpen, bewijzen van ontvangst van gelden à deposito, ter creditering in rekening courant.

Artikel 20-15

Het bij f van artikel 19 bepaalde recht komt, zo niet het tegendeel bedongen is, ten laste van de schuldnaar. Is het voorschrift van artikel 19 f niet nageleefd, dan wordt de boete door de schuldeiser verbeurd. In alle gevallen, waarin kwitantie gegeven wordt voor vorderingen ten laste van Suriname wordt het zegelrecht op de kwitantie door de schuldeiser gedragen. Bestaat de kwitantie in voldaantekening van een betaalslijst, dan kan de betaalslijst voor het gezamelijk bedrag der zegelrecht worden gezegeld of geviseerd, en elk recht op de aan de kwitantiegever te doen betaling worden ingehouden. Voor één kwitantie door een gevolmachtigde voor onderscheidene of gezamenlijke rechthebbenden gegeven, zijn evenveel rechten verschuldigd als of elk rechthebbende zelf had gekwiteerd.

Artikel 21

Wanneer enige akte, in deze Afdeling aan een vast recht onderworpen, beschikkingen of overeenkomsten inhoudt bij de volgende Afdeling met een proportioneel zegelrecht belast, dan wordt voor elke dier beschikkingen of overeenkomsten het daarvoor bepaalde proportioneel zegelrecht geheven buiten en behalve het vaste recht voor de akte zelve verschuldigd.

IV de AFDELING VAN HET PROPORTIONEEL ZEGELRECHT

Artikel 22

Het proportioneel zegelrecht regelt zich naar de hoegrootheid der waarden, welke het onderwerp der akte uitmaken.

Artikel 23-16

Aan het proportioneel zegelrecht zijn, in voege als bij de volgende artikelen dezer Afdeling bepaald, onderworpen:

a. Vervallen;

b. de authentieke en onderhandse akten houdende schuldbekentenis;

c. de processen-verbaal van willige of gerechtelijke verkopingen en alle andere akten en geschriften, warbij zaken in eigendom worden overgedragen, daaronder begrepen akten, waarbij zaken in naamloze vennootschappen, coöperatieve en andere verenigingen of in commanditaire vennootschappen op aandelen worden ingebracht. Indien echter bij laatstbedoelde akten roerende zaken of concessiën tot ontginning van delfstoffen en voor de exploitatie van balata worden ingebracht is wegens deze inbreng geen zegelrecht verschuldigd dan voor zover andere vergoeding dan aandeel in de vennootschap of vereniging is bedongen. Waar alternatief aandeel of enige andere vergoeding is bedongen wordt de andere vergoeding geacht alleen bedongen te zijn.

d. de huurcontacten;

e. contracten van aanneming van werk;

f. de wisselbrieven, orderbriefjes of promessen aan order, bank- en ander papier aan toonder;

g. de vonnissen, arresten en andere uitspraken van rechters en scheidmannen in burgerlijke geschillen, waarbij een vordering in geld of geldswaarde wordt toegewezen.

Artikel 24-17

Vervallen.

Artikel 25-18

Vervallen.

Artikel 26-19

Vervallen.

Artikel 27-20

Het recht op de schuldbekentenissen, hetzij onderhands of bij notariële akte, met of zonder hypothecair verband aangegaan, bedraagt drie ten honderd van de schuldig beleden hoofdsom. Wanneer in de akte ook reeds verschenen renten schuldig erkend worden, wordt het bedrag dier renten voor de berekening van het zegelrecht bij de hoofdsom gevoegd. Hetzelfde recht is verschuldigd op onderhandse of notarieele akten, al dan niet onder bezwarende titel, houdende overdracht van een schuldbekentenis, ’t zij deze wel, ’t zij ze niet door hypotheek is gewaarborgd, schuldvernieuwing daarvan op een der wijzen bedoeld in artikel 1434 van het Surinaams Burgerlijk Wetboek, of subrogatie van een derde in de rechten van de schuldeiser.

Artikel 28-21

Het recht op de processen-verbaal van openbare willige of gerechtelijke verkopingen van roerende goederen bedraagt, behoudens de hierna te melden uitzonderingen, negen ten honderd van de onzuivere opbrengst. Hetzelfde recht is verschuldigd op alle authentieke of niet-authentieke geschriften, waarbij roerende zaken, hetzij al dan niet onder bezwarende titel, in eigendom worden afgestaan of overgedragen, met inachtneming van de uitzondering omtrent akten van inbreng gemaakt in letter c van artikel 23. Bij gebreke van een in de akte genoemde prijs wordt de waarde door partijen aangegeven. Indien in enige akte van opdracht geen prijs is uitgedrukt en door partijen geen waarde is aangegeven, of wel indien de Administratie de in de akte uitgedrukte prijs of de door partijen aangegeven waarde te laag acht, geeft de ambtenaar, belast met de ontvangst van de zegelrechten hiervan kennis aan partijen, met uitnodiging alsnog nader schriftelijk de juiste waarde aan hem op te geven. Indien partijen de gevorderde opgaaf niet binnen veertien dagen na de verzending der kennisgeving en uitnodiging hebben gedaan of indien de Administratie met de opgaaf geen genoegen neemt, wordt de waarde bij taxatie bepaald door drie door de Kantonrechter in het Eerste Kanton op verzoek van de ambtenaar, belast met de ontvangst van de zegelrechten te benoemen en te beëedigen deskundigen. De ambtenaar belast met de ontvangst van de zegelrechten legt bij zijn verzoek om benoeming van deskundigen aan de Kantonrechter over een ongezegeld afschrift van de door hem verzonden kennisgeving en uitnodiging en het eventueel ontvangen antwoord. De kosten van de taxatie worden door de Kantonrechter in het Eerste Kanton gebracht:

1. ten laste van belanghebbenden, indien zij de gevorderde opgaaf niet of niet tijdig genoeg hebben gedaan of indien de opgegeven waarde lager is dan die, welke bij de taxatie wordt vastgesteld; en

2. ten laste van ’s Landskas in alle andere gevallen, tenzij de Kantonrechter termen mocht vinden die kosten te compenseren. Elke verkeerde of onvoldoende uitdrukking van de prijs in de akte, gelijk mede elke verkeerde of onvoldoende aangifte van de waarde, wordt boven en behalve de betaling van het zegelrecht gestraft met een boete het viervoudig recht van het verschil niet te boven gaande; indien echter aannemelijk wordt gemaakt dat de verkeerde of onvoldoende prijs-uitdrukking of waarde- aangifte te goeder trouw is geschied, wordt geen boete opgelegd. De akte, waarbij een inboedel tussen de gezamenlijke erfgenamen of eigenaren zonder inbreng van contanten, wordt verdeeld, is aan dit proportioneel recht niet onderhevig.

Artikel 29-22

Het recht van negen ten honderd in het vorig artikel vastgesteld wordt op de helft verminderd voor openbare verkopingen van voortbrengselen van plantages en van kost- of houtgronden van Suriname.

Artikel 30-23

Het recht van negen ten honderd bij artikel 28 vastgesteld, wordt mede tot één en een half ten honderd verminderd voor openbare verkopingen van koopmansgoederen, niet tot verhuisboedels of sterfhuizen behorende, mits geen der in veiling gebrachte of verkochte kavelingen voor minder dan honderd gulden verkocht of opgehouden worden en mits geen andere goederen in de veiling begrepen zijn.

Artikel 31

De verminderingen van recht in de artikelen 29 en 30 kunnen alleen worden toegepast, wanneer het proces-verbaal van verkoop een bijzondere aanwijzing bevat van de in veiling begrepen goederen. Bovendien moeten, om de in artikel 29 bepaalde vermindering van recht te kunnen genieten, de plaats waar de voortbrengselen zich bevinden, en de prijs van ieder nommer of iedere kaveling afzonderlijk in het proces-verbaal zijn opgenomen.

Artikel 32-24

Het zegelrecht op:

a. de processen-verbaal van willige veiling en toewijzing;

b. op de vonnissen van gerechtelijke toewijzing;

c. en op alle andere akten van eigendomsoverdracht van onroerende goederen, al dan niet onder bezwarende titel of van overdracht of vestiging van zakelijke rechten op zodanige goederen, met uitzondering van hypotheken, bedraagt zeven ten honderd van de waarde der goederen of zakelijke rechten. Indien het betreft overdracht van eigendom of andere zakelijke rechten worden bedoeld zegelrecht vermeerderd met:

1. indien het betreft de eerste overdracht na de inwerkingtreding van dit decreet: zeven ten honderd van de waarde van de kale grond;

2. indien het betreft een tweede of latere overdracht: twintig ten honderd van de waardestijging van de kale grond, welke waardestijging wordt berekend ten opzichte van de laatste verkrijging. Onder de akten van eigendomsoverdracht worden alhier ook verstaan de scheidingen, in zoverre daarbij aan een of meer medeeigenaren of erfgenamen onroerend goed boven hun aandeel in dat goed wordt gescheiden. Het aandeel, waartoe in zodanig geval de verkrijger reeds uit eigen hoofde gerechtigd was, komt alsdan bij de berekening van het zegelrecht niet in aanmerking. Akten houdende ruiling van onroerende goederen zijn onderhevig aan een recht van 7% op de helft der waarde van de geruilde goederen te zamen genomen.

Artikel 32-bis25

Op akten van verdeling van zaken, gemeen krachtens maat- of vennootschap, is voorzoverre daarover niet ingevolge artikel 23c bij de inbreng het evenredig zegelrecht is voldaan over de waarde op het tijdtip der scheiding van de ingebrachte doch aan anderen dan de inbrenger of diens erfgenamen of rechtverkrijgenden toegedeelde zaken of aandelen in die zaken, het recht verschuldigd, omschreven in artikel 28 of in artikel 32, naar gelang het roerende of onroerende zaken betreft, in die artikelen bedoeld.

Artikel 33-26

Ingeval van openbare verkoop wordt voor de waarde, in artikel 32 bedoeld, gehouden de in de akte uitgedrukte prijs, verhoogd met het equivalent van alle bezwarende bepalingen en voorwaarden ten laste van den kooper. Ingeval van onderhandse verkoop wordt, behoudens de bevoegdheid der Administratie, hierna omschreven, voor de waarde in artikel 32 bedoeld gehouden de in de akte uitgedrukte prijs, verhoogd met het equivalent van alle bezwarende bepalingen en voorwaarden ten laste van de koper, of bij gebreke van een in de akte uitgedrukte prijs, de door partijen aangegeven waarde. Ingeval van inbreng van onroerende zaken in naamloze vennootschappen, in coöperatieve en andere verenigingen of in commanditaire vennootschappen op aandelen wordt, de verkoopwaarde dier zaken tijdens hare inbreng aangemerkt als de prijs voor de overdracht dier zaken bedongen. Indien in enige akte van overdracht geen prijs is uitgedrukt en door partijen geen waarde is aangegeven; indien - behoudens het bepaalde in het voorlaatste lid - de prijs niet in een geldsom is uigedrukt; of wel indien de Administratie de in de akte uitgedrukte prijs of de door partijen aangegeven waarde te laag acht, geeft de ambtenaar, belast met de ontvangst van de zegelrechten, hiervan kennis aan partijen, met uitnodiging alsnog nader schriftelijk de juiste waarde aan hem op te geven. Gelijke kennisgeving en uitnodiging wordt gedaan tot afzonderlijke opgaaf van de waarde ten aanzien van goederen of van gedeelten van goederen in een overdracht begrepen, indien de kennis van de waarde, van elk dezer goederen of van elk dezer gedeelten voor de berekening van het zegelrecht wordt vereist. Indien partijen de gevorderde opgaaf niet binnen veertien dagen na de verzending der kennisgeving en uitnodiging hebben gedaan of indien de Administratie met de opgaaf geen genoegen neemt, worden de waarde alsmede het equivalent van alle bezwarende bepalingen en voorwaarden ten laste van de koper, bij taxatie bepaald door drie door de Kantonrechter in het Eerste Kanton op verzoek van de ambtenaar belast met de ontvangst van de zegelrechten, te benoemen en te beëedigen deskundigen. De ambtenaar belast met de ontvangst van de zegelrechten legt bij zijn verzoek om benoeming van deskundigen van de Kantonrechter over een ongezegeld afschrift van de door hem verzonden kennisgeving en uitnodiging en het eventueel ontvangen antwoord. Geen taxatie mag worden gevraagd op grond dat de in de akten uitgedrukte prijs of aangegeven waarde te laag wordt geacht, indien binnen veertien dagen na de verzending der kennisgeving en uitnodiging wordt aangetoond, dat in het laatstverlopen jaar bij openbare verkoop geen hogere prijs dan de uitgedrukte prijs of de aangegeven waarde is kunnen worden bedongen. De kosten van de taxatie worden door de Kantonrechter in het Eerste kanton gebracht:

1. ten laste van belanghebbenden, indien zij de gevorderde opgaaf niet of niet tijdig genoeg hebben gedaan of indien de opgegeven waarde lager is dan die, welke bij de taxatie wordt vastgesteld; en

2. ten laste van ’s Landskas in alle andere gevallen, tenzij de Kantonrechter termen mocht vinden die kosten te compenseren. Elke verkeerde of onvoldoende uitdrukking van de prijs in de akte, gelijk mede elke verkeerde of onvoldoende aangifte van de waarde, wordt boven en behalve de betaling van het zegelrecht gestraft met een boete het viervoudigrecht van het verschil niet te boven gaande; indien echter aannemelijk wordt gemaakt dat de verkeerde of onvoldoende prijsuitdrukking of waardeaangifte te goeder trouw is geschied wordt geen boete opgelegd. Tot de bezwarende bepalingen en voorwaarden ten laste van de koper, bedoeld in al. 1, 2 en 6 van dit artikel, wordt niet gerekend dat deel der kosten voor aanrvoer van immigranten, dat ten laste komt van de nieuwe verkrijger, noch dat deel der kosten van terugvoer, waarvoor de contracten ten behoeve van de nieuwe verkrijger nog hebben te lopen voordat het recht op vrije terugvoer door de immigrant verkregen wordt. Grondrenten in geld of voortbrengselen worden ter berekening van het zegelrecht tot kapitaal gebracht door vermenigvuldiging met twaalf en een half, de voorwerpen in natura gewaardeerd op de wijze voorgeschreven bij artikel 786 van het Surinaams Burgerlijk Wetboek. De akte waarbij de schuldplichtigheid wordt afgekocht, is aan het proportioneel zegelrecht niet onderhevig.

Artikel 34-27

Het recht op de huurcontracten van onroerende goederen, bedraagt twee ten honderd van de huurprijs, berekend als volgt: wanneer de huurtijd op twee jaren of minder is bepaald, wordt de huurprijs over den gehele huurtijd berekend; op meer dan twee jaren wordt de huurprijs ten volle genomen over de eerste twee jaren, met bijvoeging van de halve huurprijs over de gehele overige huurtijd. Bijaldien voor een of meer jaren een andere prijs is bedongen dan voor de overige, wordt de jaarlijkse huurprijs gemiddeld berekend over de gehele huurtijd. De jaren, ter keuze of opzegging van huurders of verhuurders staande, worden de huurtijd begrepen, ten ware mocht zijn bedongen dat, bij het ingaan van die jaren ter keuze, een nieuwe akte van verhuring zal worden gemaakt. Wanneer de verhuring voor het leven van de huurder, de verhuurder of van beiden wordt aangegaan, wordt het recht berekend over het tienvoud, en wanneer de huurtijd onbepaald is, over het twintigvoud van den jaarlijks huurprijs. Onder de huurprijs wordt verstaan de som door de huurder aan de verhuurder te betalen, benevens al de lasten, die de huurder voor zijn rekening neemt ter ontlasting van de verhuurder. Voor de verhuringen, waarvan de prijs in natura of door een gedeelte der vruchten betaalbaar is gesteld, wordt de waarde bepaald bij deskundigen door partijen of door de rechter te benoemen. Het recht wordt berekend over ronde sommen van f 100.- tot aan een bedrag van f 2000.- en boven de f 2000.- over ronde sommen van f 200,- en zal ten minste 50 cents bedragen.

Artikel 35-28

Het recht op de contracten van aanneming van werk bedraagt twee ten honderd van de som waarvoor aanneming geschiedt.

Artikel 35-bis29

Stukken houdende eenzijdige wilsverklaring van een verhuurder of van een huurder omtrent de verhuur of huur en van een aanbesteder of van een aannemer omtrent het aanbesteden of aannemen van een werk, worden voor de toepassing van deze wet gelijkgesteld met de contracten, bedoeld sub d en e van artikel 23. Met afwijking van het bepaalde in het vorige lid zijn de biljetten tot deelneming aan openbare inschrijvingen aan het formaatzegelrecht onderworpen. Artikel 35-ter30 Akten van belening of inpandgeving van wisselbrieven of ander handelspapier, van effecten, obligatiën, lichamelijke roerende goederen, produkten en mineralen, de hernieuwingen dezer akte, mits niet langer dan uiterlijk voor drie maanden wordende aangegaan of verlengd, zijn onderhevig aan een zegelrecht van twee per mille. Het recht wordt berekend over de som in het stuk uitgedrukt en wel over ronde sommen van f 500,- tot aan een bedrag van f 10.000,- en boven de f. 10.000,- over ronde sommen van f 1.000,-. Echter zal het recht over sommen van f 300,- of daar beneden slechts over f 300,- worden berekend. Akten houdende verandering of vermeerdering van onderpand op de akten van belening of inpandgeving gesteld, vereisen evenmin als de tekening voor voldaan op deze stukken een afzonderlijk zegel.

Artikel 36-31

Alle prima-, secunda-, tertia- en verdere wisselbrieven, orderbriefjes of promessen aan order, bank- en ander papier aan toonder en ander handelspapier, alsmede de duplicaten of kopijen van al deze stukken zijn, behoudens de in artikel 43 voorkomende vrijstellingen, onderhevig aan het navolgende recht, te weten:

a. wanneer de stukken binnen Suriname betaalbaar zijn, twee per mille; b. wanneer de stukken buiten Suriname betaalbaar zijn, één en een half per mille. Het recht wordt berekend over de som in het stuk uitgedrukt, en wel in het geval onder La. a. bedoeld, over ronde sommen van f 600,- tot aan een bedrag van f 12.000 en boven de f 12.000 over ronde sommen van f 1200.-; in het geval onder La. b bedoeld, over ronde sommen van f 1000.- tot een bedrag van f 20.000.- en boven de f 20.000.- over ronde sommen van f 2000.- . Echter zal het recht, in heet eerste geval, voor sommen van f 300.- of daarbeneden, en in het tweede geval,voor sommen van f 600,- of daarbeneden, slechts over die f 300.- of f 600.- worden berekend. De in dit artikel bedoelde stukken, hetzij binnen, hetzij buiten Suriname opgemaakt of getrokken, en niet vallende in de onder artikel 43 voorkomende vrijstellingen, moeten door de trekker of eerste ondertekenaar, acceptant of endossant hier te lande, op zegel worden geschreven of van het vereiste zegel worden voorzien, alvorens binnen Suriname verhandeld, geaccepteerd, voor afval getekend, geëndosseerd, overgedragen gequiteerd of in blanco getekend te worden. Op de behoorlijk gezegelde stukken in dit artikel bedoeld, vereisen de accepten, avals, endossementen en tekeningen voor voldaan of in blanco geen afzonderlijk zegel.

Artikel 37-32

Het zegelrecht op de rechterlijke of arbitrale, uitspraken in burgerlijke geschillen bedraagt drie ten honderd van de geldsom of geldswaarde die wordt toegewezen, doch niet minder dan f. 5,-. Het wordt geleden door de partij of partijen, welke in de kosten is of zijn veroordeeld, of tussen welke de kosten zijn gecompenseerd, en bij voorschot gekweten door de partij die de zaak aanbrengt. Deze partij stelt het bedrag van het recht ter hand aan de griffier, die het audientieblad waarin het vonnis wordt opgenomen, ter visering aanbiedt of van het vereiste plakzegel voorziet. Preparatoire, interlocutoire en incidentele vonnissen en beschikkingen, mitsgaders de zodanige waarbij geen som of geldswaarde, maar alleen de prestatie van een feit is geëist, of waarbij zonder eis de burgerlijke rechter ambtshalve een boete oplegt, zijn slechts aan het formaatzegel van de grossen, expeditiën of afschriften onderworpen. De rechterlijke beschikkingen, geschreven op de reeds van zegel voorziene verzoekschriften of conclusiën, vereisen geen afzonderlijk zegel.

Artikel 37-bis33

Het zegelrecht op de akte van overdracht al of niet onder bezwarende titel, hetzij voor de gehele, hetzij voor een gedeelte van een concessie tot ontginning van delfstoffen bedraagt zeven ten honderd van de in de akte uitgedrukte prijs, met inachtneming van het bepaalde omtrent akten van inbreng in punt c van artikel 23. Op de beschikking houdende toestemming tot overdracht kan het recht bij gebreke van een akte van overdracht wel worden voldaan. Bij gemis van een akte tot overdracht of bij gebreke van een in de akte uitgedrukte prijs, wordt het recht berekend over de waarde door partijen aan te geven. Ingeval van verschil tussen partijen en de administratie omtrent de in de akte uitgedrukte prijs of de door partijen aangegeven waarde is het bepaalde in de leden 3 tot en met 7 van artikel 28 verder toepasselijk.

Artikel 37-ter34

De akte van overdracht van een concessie voor de exploitatie van balata op domeingrond al of niet onder bezwarende titel is onderworpen aan een zegelrecht van éénhonderdvijftig gulden voor elke 5000 H.A. of gedeelte daarvan. Voor concessiën volgens artt. 12 en 16 van de Balatawet 1914 (G.B. no. 51, geldende tekst G.B. 1944 no. 123) tegen verhoogd respectievelijk verminderd concessierecht uitgegeven, wordt het zegelrecht vastgesteld in verhouding van het werkelijk betaald concessierecht tot het concessierecht bedoeld in artikel 5 dier wet. Een en ander met inachtneming van het bepaalde omtrent akten van inbreng in punt c van artikel 23. Het recht kan, bij gemis van een akte van overdracht, mede worden voldaan op de beschikking houdende toestemming tot overdracht.

Artikel 38

Wanneer enige akte in deze afdeling aan proportioneel recht onderworpen, meerdere beschikkingen of overeenkomsten inhoudt met proportioneel recht belast, dan wordt van elke dier beschikkingen of overeenkomsten het daarvoor bepaalde zegelrecht geheven.

Ve AFDELING35 VAN DE PATENTZEGELRECHTEN

Vervallen.

Artikel 39-36

Vervallen.

Artikel 40-37

Vervallen.

Artikel 41-38

Vervallen.

Artikel 42-39

Vervallen.

IIIe TITEL VAN DE VRIJSTELLINGEN

Artikel 43-40

Onverminderd de vrijstellingen, reeds in andere artikelen van deze wet voorkomende, of bij de wetboeken en bij her te lande bestaande en van kracht blijvende of bij later vast te stellen wetten verleend of nog te verlenen, worden van het zegelrecht vrijgesteld:

1o. Alle administratieve schrifturen, ambtelijke briefwisseling en boekhouding van het Surinaamse Gouvernement en de daaronder ressorteerde kantoren, alsmede van De Nationale Assemblée, niet bestemd om aan belanghebbende te worden uitgereikt, aan openbare akten te worden vastgesteld of in rechten te dienen.

2o. De verzoekschriften of requesten van onvermogenden, mits van het onvermogen op de bij wet voorgeschreven wijze blijke, alsmede de beschikkingen op zoodanige verzoekschriften, ten ware door de beschikking het onvermogen ophield.

3o. Alle beschikkingen door de President, De Nationale Assemblée en de publieke administratie uitgevaardigd, geen aanstelling of kwalificatie tot enige bezoldigde bediening bevattende, en waarbij geen gunst wordt toegestaan.

4o. Alle akten, schrifturen of andere stukken, benodigd en dienende in zaken of handelingen betreffende de invoer van vreemde arbeiders in Suriname.

5o. De certificaten van onvermogen, de akten door notarissen, volgens artikel 5 van het reglement op het notarisambt, voor onvermogenden opgemaakt, alsmede de aan onvermogenden uitgereikte certificaten van goed gedrag, en binnen- of buitenlandse paspoorten.

6o. Vervallen.

7o. Alle stukken betrekkelijk de erkenning van natuurlijke kinderen en de verbetering en aanvulling van akten van de Burgerlijke Stand.

8o. De akten en stukken vereist tot het aangaan van huwelijken, de akten houdende benoeming en beëdiging van voogden, toeziende voogden, curators en toeziende curators en de volmachten inzake van voogdij en curatele, het een en ander voor zoveel van het onvermogen der partijen blijkt uit een getuigschrift door de bevoegde autoriteit afgegeven, en op de stukken te vermelden.

9°. Alle akten van aanstelling, getuigschriften, ontslag of afscheidsbrieven, toestemmingen tot het aangaan van huwelijken van regeringswege verleend aan personen tot de land- en zeemacht behorende beneden de rang van officier, alsmede alle stukken en kwitantiën betrekkelijk hun dienstneming, aanwerving en afrekening. De verlofpassen en reisbrieven voor alle personen tot de land- en zeemacht behorende, zonder onderscheid van rang. Voorts alle declaratiën en kwitantiën wegens vorderingen van het Surinaamse Gouvernement wegens voor de land- of zeemacht gedane uitschotten ten laste van de civiele dienst gedaan.

10°. Alle stukken dienende tot het in dienst treden bij of het doen gelden van redenen van vrijstelling van de schutterij en der gewapende burgermacht in de buitendistricten.

11°. Alle stukken in strafzaken zowel burgerlijke als militaire,

12°. Alle stukken dienende in burgerlijke rechtsgedingen, ingeval de kosteloos procederende partij in het ongelijk wordt gesteld.

13°. De audientiebladen van de rechterlijke collegiën en kantongerechten, behoudens het bepaalde bij artikel 37, voorts de registers en repertoria van griffiers, deurwaarders, ambtenaren van de burgerlijke stand, ontvangers, hypotheekbewaarders, notarissen en andere lands- of openbare ambtenaren, kerk- en armbesturen, logementhouders, gezagvoerders over plantage en stijlerijen, alsmede de koopmansboeken en scheepsjournalen

14°. De coupons of bewijzen van rentebetaling en de dividendbewijzen van openbare schuldbrieven of van aandelen in naamloze maatschappijen, alsmede de biljetten, uitgegeven door een krachtens artikel 164 van de Surinaamse Staatsregeling41 opgericht circulatiebank;

15°. De attestatiën de vita tot ontvangst van door Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname of Curaçao verschuldigde gelden, alsmede de kwitantiën voor de ontvangst van deze gelden, wanneer het jaarlijks bedrag van deze laatste de som van f 300,- niet te boven gaat.

16°. De kwitantiën, hetzij op mandaten, betaalslijsten of declaratiën, hetzij afzonderlijk afgegeven voor bezoldiging, loon, soldij, gage en dergelijke meer, van personen, vast of tijdelijk in 's lands burgerlijke of militaire dienst, ingeval het jaarlijks bedrag de som van drie honderd gulden niet te boven gaat.

17°. Alle aanstellingen en kwalificatiën buiten bezwaar van de Staat of van enige publieke administratie.

18°. Alle kwitantiën voor betaalde landsbelastingen en die voor teruggave van te veel betaalde belastingen en voor ten onrechte geheven of kwijtgescholden boeten, voorts alle stukken en bescheiden welke door belastingschuldigen voor de regeling van de door hen aan de Staat verschuldigde belastingen behoren te worden ingeleverd, behoudens het zegel op de Memoriën van aangifte voor het recht van successie.

19°. De kwitantiën wegens teruggave van alle voor de Staat bij voorschot gedane betalingen.

20°. De kwitantiën af te geven aan comptabele ambtenaren voor hun overstortingen in 's Landskas, alsmede die voor de afgifte van gelden uit 's Landskassen aan ambtenaren en rechthebbenden.

21°. De kwitantiën wegens tegemoetkoming of schadeloosstelling in gevallen van brand, overstroming, veepest en andere onheilen, en de stukken tot bewijs van de geleden schade overgelegd.

22°. De processen-verbaal van overbrenging van notariële protocollen naar de algemene bewaarplaats der minuten, de summiere staten van de over de brengen protocollen op te maken.

23°. De akten van handlichting en daartoe betrekkelijke stukken ten behoeve van minderjarigen, die zelve of wier ouders of voogden openbare of kerkelijke onderstaand genieten.

24°. De akten, registers en stukken van binnen Suriname opgerichte spaarbanken, kwitantiën voor inlagen en livretten daaronder begrepen, met uitzondering evenwel van alle bescheiden betrekkelijk de uitzetting van de gelden der spaarbank aan derden, ten ware die derden uit eigen hoofde, of die bescheiden op zich zelve in enige term van vrijstelling van zegelrecht mochten vallen.

25°. De vrachtlijsten, vrachtbrieven en cognossementen, zowel de binnenlandse als die, welke buiten 's lands opgemaakt, hier te lande moeten dienen.

26°. De kassiersbriefjes, waaronder alhier uitsluitend worden verstaan de op kassiers afgegeven briefjes aan order of toonder, welke binnen Suriname onmiddellijk betaalbaar zijn. 41 De Surinaamse Staatsregeling is ingetrokken bij de inwerkingtreding van de Grondwet van 1975.

27°. De wisselbrieven, briefjes aan order of toonder en ander handelspapier in Nederland of in de Overzeese gebiedsdelen opgemaakt en aldaar van zegel voorzien.

28°. De gerechtelijke akten in Nederland of in de Overzeese gebiedsdelen opgemaakt en aldaar van zegel voorzien.

29°. De ontwerpen van akten van oprichting van naamlooze vennootschappen volgens artikel 38 van het Surinaams Wetboek van Koophandel aan de President in te zenden.

30°. De memoriën van aangifte voor het recht van successie en van overgang bij overlijden, mits van het onvermogen der aangevers door een verklaring van de bevoegde autoriteit blijke, alsmede de negatieve memoriën van aangifte, benevens de minuten en expeditiën van akten van eeds-aflegging ter voldoening aan de wetten op het recht van successie.

31°. De bezwaarschriften tegen aanslagen in de beschreven middelen, benevens alle verzoekschriften om teruggave van betaalde belastingen.

32°. De huur- en verhuurcontracten van onroerende goederen, wanneer de huurprijs, over de gehele huurtijd berekend, de som van f 100,- niet te boven gaat.

33°. De exploiten en alle verdere stukken tot en met het vonnis van toewijzing in zake van uitwinning van onroerende goederen tot invordering van belastingen.

34°. Alle akten eng schriften waarvan, en in zoverre als het zegelrecht, geheven wordende, zouden komen ten laste van 's Landskas.

35o. De stukken, dienende in een rechtsgeding, waarvan het onderwerp van de eis een waarde van vijf en twintig gulden (f 25.) niet te boven gaat.

36°. De mandaten of ordonnantiën tot betaling en de betaaalsrollen, afgegeven door daartoe bevoegde ambtenaren en autoriteiten, zomede de declaratiën die behoren te worden ingediend om betaalbaarstelling te verkrijgen, behoudens het zegelrecht voor de daarop gestelde kwitantiën.

37°. De machtigingen tot het in ontvangst nemen van aangetekende stukken of pakketten, gesteld op de kennisgeving van de aanwezigheid van die stukken of pakketten op de Post, de machtigingen gesteld op de adreskaarten bij de pakketpost in gebruik, de voldaantekeningen op postwissels, die door de ambtenaren der posterijen af te geven bewijzen van ontvangst van per postwissel over te maken gelden, de stukken gebruikt voor het vervoer met de pakketpost, zomede de postwissels.

38°. De beschikkingen van de President of van andere bevoegde machten in Suriname houdende aanstelling of aanwijzing in losse dienst van personen, wier maandelijks loon, bezoldiging, toelage of goed te maken vergoeding, f 25,- of minder bedraagt, alsmede de stukken, houdende toekenning van maandelijkse bezoldigingsverhogingen van minder dan f 5,-.

39°. De stukken betreffende een zaak, in te zenden ter voldoening aan de wettelijke verplichting tot het doen van opgaaf voor inschrijving in het Handelsregister als bedoeld in artikel 17 van de Handelsregisterwet 1936 (G.B. no. 149, geldende tekst G.B. 1937 no. 144).

40°. De uitspraken strekkende tot bepaling, wijziging of intrekking van een uitkering tot levensonderhoud, verschuldigd krachtens het Eerste Boek van het Surinaams Burgerlijk Wetboek.

IV e T I T E L VAN DE OPSPORING EN BESTRAFFING VAN OVERTREDINGEN EN

VAN DE INVORDERING VAN RECHTEN EN BOETEN

Artikel 44

Het is aan alle rechtelijke, openbare, burgerlijke en militaire autoriteiten, ambtenaren en officieren, scheidsmannen en deskundigen verboden vonnis te wijzen, recht te doen, conclusie te nemen, te besluiten, legalisatiën of andere aantekeningen te stellen op, of akten te verlijden of exploiten te doen, krachtens of ten gevolgde van enig aan zegelrecht onderworpen, doch niet van het vereiste zegel voorzien stuk, zodanig stuk aan hun minuten vast te hechten, daarvan grossen, afschriften of uittreksels af te geven zonder het ongezegelde of niet behoorlijk gezegelde stuk ter visering voor zegel en, daartoe termen zijnde, ter toepassing van de hierna vermelde boete aan de ambtenaar met de ontvangst der zegelrechten belast, te hebben aangeboden. Wanneer echter zodanig stuk voorkomt onder processale stukken, wordt het eerst nadat in de zaak vonnis is gewezen, in voege voormeld aan de ambtenaar met de ontvangst der zegelrechten belast, aangeboden. Dit verbod geldt niet:

a. de vermelding in akten van boedel beschrijving en scheiding, in processen-verbaal van ver- en ontzegeling, van ongezegelde of niet behoorlijk gezegelde stukken, welke in de boedels worden gevonden en moeten worden beschreven;

b. de in- af- overschrijving, aantekening of boeking in de registers van de hypotheekbewaarder, welke ambtenaar vervolgens de gebrekkige akte terughoudt en aan de ontvanger der zegelrechten verzendt, teneinde daarop het recht en de boete te heffen.

Artikel 45-42

Het is aan de ambtenaren, met de ontvangst der zegelrechten belast, verboden enig niet, of niet behoorlijk gezegeld stuk, hetwelk volgens deze wet aan het zegelrecht is onderworpen, zonder betaling van boete, door stempeling of visering van zegel te voorzien. Onder de stukken welke niet zonder betaling van boete mogen worden gestempeld of geviseerd, behoren niet huisselijke papieren, brieven, ondergetekende of eenzijdig getekende rekeningen, rekeningen-courant en andere geschriften, welke ofschoon niet uitdrukkelijk in de vrijstellingen van artikel 43 begrepen, echter ook niet bij name onder de met het zegelrecht belaste akten voorkomen. Van zodanige stukken, alsmede van stukken in het buitenland opgemaakt, moet het zegelrecht worden voldaan vóór of ten tijde dat van die stukken enig gebruik in rechten of in authentieke akten worden gemaakt of daaraan door boeking in publieke registers als anderzins enige bewijskracht worden verleend. Het recht op zodanige stukken toe te passen regelt zich naar de hoofdinhoud van het geschrift of naar de aard van het bewijs, hetwelk partijen er uit wensen te ontlenen.

Artikel 46

Onverminderd de straffen in andere artikelen van deze wet bedreigd, is strafbaar, te weten:

a. het niet gebruiken van het toereikend zegel gestempeld papier, of van toereikend plakzegel voor akten en geschriften aan het zegelrecht onderworpen, of het niet ter visering aanbieden van zodanige akten en geschriften binnen de termijn bij artikel 9 bepaald, met een boete van vijftig gulden, wanneer het geldt kwitantiën, van vijf gulden, wanneer het geldt de onderhandse stukken bedoeld bij artikel 962 Sur. B.W. en bij alle andere stukken, van het vijfvoud van het niet of te min voldaan zegelrecht, boven en behalve de betaling van het recht. Het minimum van deze boete bedraagt vijf gulden.

b. de overtreding van artikel 18 door het stellen van te veel regels en lettergrepen in grossen, expeditiën of afschriften met een boete van tien gulden.

c. de overtreding van artikel 44 door het in rechte doen dienen van, of het geven van enig niet bij de uitzonderingen in dat artikel geoorloofd gevolg aan een niet of niet behoorlijk gezegend stuk, met een boete van vijftig gulden, boven en behalve de voldoening van het niet of te min voldaan zegelrecht en van de casu quo door partijen verschuldigde boete, behoudens verhaal op wie het behoort;

d. de overtreding van artikel 45 door het stempelen of viseren van stukken, waarop een der in dit artikel bepaalde boete verschuldigd is zonder tevens de boete in ontvang te nemen, met eene boete van vijftig gulden, onverminderd de gehoudenheid tot onmiddellijke storting van de door partijen verschuldigde boete, behoudens verhaal op wie het behoort. Voor een en dezelfde overtreding, twee of meer malen in het stuk begaan, is slechts een boete verschuldigd. Artikel 46 bis43 De in deze wet gestelde geldboete zijn als maxima aan te merken. De minima van het Wetboek van Strafrecht zijn op die geldboeten toepasselijk.

Artikel 47

Voor de zegelrechten en boeten zijn in de gevallen bij het vorig artikel44 bedoeld, aansprakelijk: in die sub La. vermeld:

1o. al de contracterende partijen in wederzijdse verbindende onderhandse akten;

2o. al de ondertekenaren van eenzijdige onderhandse akten;

3o. de schuldeisers en schuldenaren voor onderhandse akten van schuldbekentenis;

4o. de burgerlijke of rechterlijke ambtenaren door wie een authentieke, gerechtelijke of administratieve akte, niet vallende in de termen van vrijstelling, is opgemaakt of uitgegeven; in de gevallen bij Ls, b, c en d voorzien, de griffiers, notarissen, deurwaarders en andere burgerlijke of rechterlijke ambtenaren of militaire officieren, door wie de bij La b. bedoelde stukken zijn gewaarmerkt of uitgegeven of die de in Ls. c en d bedoelde overtreding hebben begaan. Indien volgens dit artikel, meer dan een persoon voor een en dezelfde boete aansprakelijk zijn, drukt die aansprakelijkheid op hen allen, ieder voor het geheel.

Artikel 48

De ambtenaren met de ontvangst van het zegelrecht belast of daartoe gekwalificeerd, zijn verplicht alle hun ter hand komende of aangeboden wordende stukken, waarvan het verschuldigd zegelrecht niet blijkt voldaan te zijn, aan te houden, tenzij het niet of te min voldaan zegelrecht, benevens de casu quo verbeurde boete, onmiddellijk door de houder of aanbieder, behoudens diens verhaal op de bij het vorig artikel aansprakelijk gestelde personen worden gekweten. De stukken, waarin de overtreding is begaan, kunnen ook in de staat waarin zij zijn aangeboden, aan de aanbieders of bezitters worden in handen gelaten, wanneer deze, door mede-ondertekening van het na te melden proces-verbaal, het daarin gerelateerde feit erkennen, of ook, wanneer de gebrekkige stukken behoren in een openbare bewaarplaats, in welk geval hiervan in het proces-verbaal wordt melding gemaakt.

Artikel 49-45

De ambtenaren met de ontvangst van het zegelrecht belast of daartoe gekwalificeerd, maken van elke overtreding proces-verbaal op wanneer de rechten en boete niet onmiddellijk worden betaald. Dat proces-verbaal wordt ten spoedigste door tussenkomst van de Directeur van Financiën aan de Procureur-Generaal verzonden. Het recht tot vervolging vervalt, door vrijwillige voldoening binnen een door de Procureur-Generaal te bepalen termijn en op een door deze aan te wijzen plaats van een bepaalde geldsom, die ten minste vijftig cents en ten hoogste het maximum der boete op de overtreding gesteld, bedraagt. Deze door de Procureur-Generaal vastgestelde som, treedt dan in de plaats van de in deze wet vastgestelde boeten.

Artikel 50

Ingeval van overtreding van deze wet door een ambtenaar met de ontvangst van het zegelrecht belast of daartoe gekwalificeerd, wordt de boete, benevens het casu quo verschuldigd zegelrecht, door of vanwege de Directeur van Financiën ambtshalve ten laste van die ambtenaar in zijn registers in ontvang gebracht, tenzij de bekeurde 45 Ingev. bij G.B. 1945 no. 174 jo. no. 181. 23 ambtenaar schriftelijk van zijn verlangen doe blijken om de vordering door de rechter beslist te zien, in welk geval van de overtreding proces-verbaal wordt opgemaakt en betekend, en de stukken worden opgezonden aan het Openbaar Ministerie.

Artikel 51-46

Behalve de ambtenaren met de ontvangst van het zegelrecht belast of daartoe gekwalificeerd is ieder ambtenaar, aan wie in de waarneming zijner betrekking van enige overtreding van deze wet blijkt, verplicht daarvan proces-verbaal op te maken en dat ten spoedigste door tussenkomst van de Directeur van Financiën te doen toekomen aan de Procureur-Generaal, die, oordelende dat het proces-verbaal termen tot vervolging oplevert, de vervolging instelt overeenkomstig hetgeen bij artikel 49 hiervoren is bepaald. De ambtenaar verbalisant kan het stuk, waarin de overtreding is begaan, aanhouden en bij het proces-verbaal voegen, behoudens het bepaalde in de 2e alinea van artikel 48 hierboven.

Artikel 51-bis47

Door verloop van twee jaren verjaart de vordering van alle zegelrechten en van de verschuldigde boeten, te rekenen van de dag waarop akten of stukken, waaruit de schuldplichtigheid blijkt, ter kennis gekomen zijn van de ambtenaar met de ontvangst der zegelrechten belast. Het recht tot terugvordering van onverschuldigd aan een ambtenaar met de ontvangst van het zegelrecht belast betaalde zegelrechten en boeten vervalt door verjaring na twee jaren, ingaande met de dag der betaling. De verjaring wordt gestuit door rechtsvorderingen, betekend aan hem, wie men de verjaring wil beletten, vóór het verstrijken van de termijn; als echter de aangevangen rechtsvordering gedurende een jaar niet wordt voortgezet, is de vordering vervallen.

Ve T I T E L TRANSITOIRE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 52

De akten, bescheiden en geschriften, vóór het in werking komen van deze wet op behoorlijk zegel geschreven of voor zegel geviseerd, blijven gelden voor behoorlijk gezegeld. Niet gezegelde en niet geviseerde akten, bescheiden en geschriften vóór het in werking komen van deze wet opgemaakt, moeten, om in rechte of bij openbare ambtenaren, administratiën of autoriteiten te kunnen dienen, van het naar deze wet vereiste zegel worden voorzien. Ingeval op zodanig stuk, volgens de publicatie van 12 November 1830 (G.B. no. 16), een boete verbeurd was, wordt tevens die boete in ontvang genomen of op de wijze voorgeschreven bij artikel 49 van deze wet ingevorderd, met inachtneming van artikel 53 der bepalingen van de overgang van de vroegere tot de nieuwe wetgeving.

Artikel 53

Alle op het tijdstip van het in werking komen van deze wet van 's landswege uitgegeven en niet gebruikte zegels kunnen, binnen de maand na dat tijdstip, tegen terugbekoming van het daarvoor betaald recht, ten kantore van een der ontvangers van 's lands middelen worden ingeleverd.

Artikel 54

Deze wet treedt in werking op de 1n Januari of op de 1n Juli volgende op haar afkondiging, met dien verstande dat, ingeval zij op 1o, Juli in werking treedt, de Vde Afdeling van de IIn Titel aanvangt te werken met de regeling der aanslagen in het patentrecht voor het eerstvolgend jaar. Met het in werking komen van deze wet vervallen die Publicatiën in artikel 2 vermeld en de daarop gemaakte ampliatien of wijzigingen, alles voor zoverre zij de heffing der zegel-, transport- en vendurechten betreffen. Met het in werking treden van de Ve Afdeling van de IIde Titel vervallen alle met die Afdeling strijdige bepalingen van de ordonnantie op het recht van patent van 16 Februarij 1856 (G.B. no. 1).

Artikel 55-48

Deze verordening kan worden aangehaald als Zegelwet. 1 Gew. bij G.B. 1945 no. 174. 2 Gew. bij G.B. 1929 no. 70. 3 Gew. bij G.B. 1929 no. 70), G.B. 1945 no. 174 jo. no. 181.). De Surinaamse Staatsregeling ingetrokken bij de inwerkingtreding van de Grondwet van 1975.Zie uitvoeringsbesluiten in G.B. 1930 no. 35, G.B. 1941 no. 21 en G.B. 1945 no. 190. 4 Gew. bij G.B. 1929 no. 70; Dit artikel is ingevolge artikel 2 van de wet van 8 Augustus 1929 (G.B. No. 70) in de plaats getreden van het Artikel 8 van de wet van 29 November 1915 (G.B. No. 78) vervallen Artikel 6 der oorspronkelijke wet. 5 Vervallen bij G.B. 1915 no. 78. 6 Gew. bij G.B. 1886 no. 42, G.B. 1910 no. 33. 7 Gew. bij G.B. 1886 no. 42, G.B. 1910 no. 33. Zie uitvoeringsbesluit in G.B. 1930 no. 35. Zie voorts artikel 46 bis. 9 Gew. bij G.B. 1929 no. 70, G.B. 1945 no. 174 jo. no. 181, S.B. 1980 no. 102, S.B. 1994 no. 41, S.B. 2001 no. 37. 10 Gew. bij G.B. 1945 no. 174 jo. no. 181. 11 Gew. bij G.B. 1929 no. 70, G.B. 1935 no. 3, G.B. 1945 no.174 jo. no. 181, G.B. 1948 no. 88. 12 Gew. bij G.B. 1929 no. 70. Zie artikel 46bis. 13 Ingev. bij G.B. 1929 no. 70. 14 Gew. bij G.B. 1886 no. 42, G.B. 1945 no. 174, G.B. 1971 no. 33, S.B. 1980 no. 102, S.B. 1994 no. 41, S.B. 2001 no. 37. 15 Gew. bij G.B. 1886 no. 42, G.B. 1904 no. 30, G.B. 1945 no. 174 jo. no. 184. 16 Gew. Bij G.B. 1886 no.42, G.B. 1897 no. 21, G.B. 1910 no. 33, G.B. 1935 no. 33, G.B. 1936 no. 115, G.B. 1945 no. 174 jo. no. 181, 9 17 Vervallen bij G.B. 1945 no. 174 jo. no. 181. 18 Vervallen bij G.B. 1945 no. 174 jo. no. 181 19 Gew. bij G.B. 1935 no. 3; Vervallen bij G.B. 1945 no. 174 jo. no. 181 20 Gew. bij G.B. 1886 no. 42, G.B. 1945 no. 174 jo. no. 181, S.B. 1980 no.102, S.B. 1994 no. 41. 21 Gew. bij G.B. 1886 no. 42, G.B. 1897 no. 21, G.B. 1910 no. 33, G.B. 1945 no. 174 jo. no. 181, S.B. 1980 no. 102, S.B. 1994 no. 41. 22 Gew. bij G.B. 1886 no. 42, G.B. 1945 no. 174 jo. no. 181, S.B. 1980 no. 102, S.B. 1994 no. 41. 23 Gew. bij G.B. 1945 no. 174 jo. No. 181, S.B. 1980 no. 102, S.B. 1994 no. 41. 24 Gew. bij G.B. 1886 no. 42, G.B. 1897 no. 21, G.B. 1910 no. 33, G.B. 1945 no. 174 jo. no. 181, S.B. 1980 no. 102, S.B. 1982 no. 20, S.B. 1994 no. 41. 25 Ingev. bij G.B. 1886 no. 42; Gew. bij G.B. 1897 no. 21, G.B. 1945 no. 174 jo. no. 181, G.B. 1910 no. 33. 26 Gew. bij G.B. 1886 no. 42, G.B. 1910 no. 33, G.B. 1945 no. 174 jo. no. 181. 27 Gew. bij G.B. 1929 no. 70, G.B. 1945 no. 174 jo. no. 181, S.B. 1980 no. 102, S.B. 1994 no. 41. 28 Gew. bij G.B. 1945 no. 174 jo. no. 181, S.B. 1980 no. 102, S.B. 1994 no. 41. 29 Ingev. bij G.B. 1910 no. 33. 30 Ingev. bij G.B. 1886 no. 42; Gew. bij G.B. 1910 no. 33, G.B. 1937 no. 121, G.B. 1945 no. 174 jo. no. 181, S.B. 1994 no. 41. 31 Gew. bij G.B. 1936 no. 115, G.B. 1945 no. 174 jo. no. 181, S.B. 1994 no. 41. 32 Gew. bij G.B. 1945 no. 174 jo. no. 181, S.B. 1980 no. 102, S.B. 1994 no. 41. 33 Ingev. bij G.B. 1945 no. 174 jo. no. 181, S.B. 1980 no. 102, S.B. 1994 no. 41. 34 Ingev. bij G.B. 1945 no. 174 jo. no. 181, S.B. 1994 no. 41. 35 Vervallen bij G.B. 1899 no. 11. 36 Vervallen bij G.B. 1899 no. 11. 37 Vervallen bij G.B. 1899 no. 11. 38 Vervallen bij G.B. 1899 no. 11. 39 Vervallen bij G.B. 1887 no. 36. 40 Gew. bij G.B. 1886 no. 42, G.B. 1911 no. 26, G.B. 1929 no. 70, G.B. 1936 no. 115, G.B. 1937 no. 121, G.B. 1945 no. 174 jo. no. 181. 42 Gew. bij G.B. 1910 no. 33. 43 Ingev. bij G.B. 1945 no. 174 jo. no. 181. 44 met 'vorig artikel" wordt bedoeld: artikel 46. 46 Gew. bij G.B. 1886 no. 42. 47 Ingev. bij G.B. 1945 no. 174 jo. no. 181. 48 Ingev. bij G.B. 1929 no. 70.