Zeevisserijwet 1980


<< Terug naar overzicht

WET1 van 31 december 1980, houdende regelen op het gebied van de zeevisserij (S.B. 1980 no. 144), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 2001 no. 120.

HOOFDSTUK I

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1-2

Voor het bepaalde bij en krachtens deze wet wordt verstaan onder:
a. "de wet" : de wet van 14 april 1978 houdende uitbreiding van de territoriale zee van de Republiek Suriname en de instelling van de daaraan grenzende economische zône (S.R.S. 1978 no. 26);
b. "de Minister" : de Minister van Landbouw, Veeteelt, Visserij en Bosbouw;
c. "de Directeur" : de Directeur van Landbouw, Veeteelt, Visserij en Bosbouw;
d. "visserijzône" : een zône, die zowel de territoriale zee, bedoeld en omschreven in de artikelen 1 en 2 van de wet, als de economische zône, bedoeld en omschreven in artikel 3 van de wet, omvat;
e. "vissen" :
1°. het te water brengen, te water hebben, lichten of ophalen van vistuigen, alsmede het aanwenden van enig ander middel om vis te bemachtigen of te doden;
2°. elke andere bezigheid die het bemachtigen of doden van vis tengevolge heeft of kan hebben;
3°. elke bezigheid ter ondersteuning of bevoorrading van vissersvaartuigen, met inbegrip van het overnemen, verwerken, prepareren, opslaan, koelhouden of vervoeren van vis;
met uitzondering van het vissen met hengel of lijn als sport of tijdverdrijf, alsmede met uitzondering van het verrichten van bezigheden van een niet commercieel karakter door een voor wetenschappelijk visserijonderzoek ingericht vaartuig;
f. "vis" : vissen en delen van vissen, schaal- en schelpdieren, alsmede de overige dierlijke en plantaardige organismen die deel uitmaken van de natuurlijke rijkdommen van de natuurlijke rijkdommen van de zee, met uitzondering van vogels;
g. "zeevisserij" : het vissen in de visserijzône;
h. "vissersvaartuig" : een schip, dat bedrijfsmatig wordt gebruikt of bestemd is om te worden gebruikt voor de zeevisserij;
i. "reder" : de exploitant van een vissersvaartuig;
j. "de Raad" : de Raad van Overleg voor de Zeevisserij, bedoeld in artikel 26;
k. "de Havenmeester" : het Hoofd van het Haven- en Loodswezen van het Ministerie van Openbare Werken en Verkeer.

Artikel 2-3

1. Voor het bepaalde bij een krachtens deze wet wordt onder "Surinaams vissersvaartuig" verstaan een vissersvaartuig, indien:
a: het toebehoort, hetzij voor tenminste vijftig procent aan Surinamers, hetzij voor tenminste vijf en twintig procent aan Surinamers en voor tenminste vijftig procent aan ingezetenen van Suriname, en
b. het regelmatig in Suriname havent of zal havenen, en
c. de reder gevestigd is in Suriname en als zodanig is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
2. Onder "Surinamers" worden in dit artikel naast natuurlijke personen mede begrepen:
1°. in Suriname gevestigde vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen, waarvan alle hoofdelijk aansprakelijke vennoten in Suriname wonende Surinamers zijn;
2°. volgens de Surinaamse wet opgerichte in Suriname gevestigde naamloze vennootschappen, waarvan tenminste vijftig procent van het geplaatste aandelenkapitaal toebehoort aan in Suriname wonende Surinamers;
3°. volgens de Surinaamse wet opgerichte in Suriname gevestigde rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen of stichtingen, waarvan de meerderheid der bestuurders bestaat uit in Suriname wonende Surinamers.
3. Onder "ingezetenen van Suriname" worden in dit artikel naast natuurlijke personen mede begrepen:
1°. in Suriname gevestigde vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen, waarvan alle hoofdelijk aansprakelijke vennoten in Suriname wonende Surinamers of ingezetenen van Suriname zijn;
2°. volgens de Surinaamse wet opgerichte in Suriname gevestigde naamloze vennootschappen, waarvan tenminste vijftig procent van het geplaatste aandelenkapitaal toebehoort aan in Suriname wonende Surinamers of ingezetenen van Suriname;
3°. volgens de Surinaamse wet opgerichte in Suriname gevestigde rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen of stichtingen, waarvan de meerderheid der bestuurders bestaat uit in Suriname wonende Surinamers of ingezetenen van Suriname.

Artikel 3-4

Voor het bepaalde bij en krachtens deze wet wordt onder "Surinaams vissersvaartuig" tevens verstaan een vissersvaartuig, indien:
a. het regelmatig in Suriname havent of zal havenen, en
b. de reder gevestigd is in Suriname en als zodanig is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, en
c. de reder het krachtens overeenkomst in gebruik heeft voor de duur van tenminste drie jaren, welke overeenkomst - vergezeld van een vertaling in het Nederlands - in afschrift bij de Havenmeester is gedeponeerd, en
d. de eigenaar tegenover de Havenmeester schriftelijk heeft verklaard in te stemmen met de registratie van zijn vissersvaartuig in het centraal visserijregister, en
e. de reder er zorg voor draagt, dat de vangst in overwegende mate in Suriname wordt verwerkt.

Artikel 4-5

Voor het bepaalde bij en krachtens deze wet wordt onder "buitenlands vissersvaartuig, dat in Suriname is toegelaten" verstaan een vissersvaartuig, indien:

a. het regelmatig in Suriname havent of zal havenen, en
b. de reder kantoor houdt in Suriname en als zodanig is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, en
c. de reder er zorg voor draagt, dat de vangst in overwegende mate in Suriname wordt verwerkt.

Artikel 5-6

Voor het bepaalde bij en krachtens deze wet wordt onder "vreemd vissersvaartuig" verstaan elk niet onder de artikelen 2, 3 of 4 vallend vissersvaartuig.

HOOFDSTUK II

REGISTRATIE VAN VISSERSVAARTUIGEN

Artikel 6
1. Door de Havenmeester wordt een centraal visserijregister gehouden bestaande uit drie delen. In deel A worden geregistreerd de Surinaamse vissersvaartuigen, bedoeld in artikel 2, in deel B worden geregistreerd de Surinaamse vissersvaartuigen, bedoeld in artikel 3, en in deel C worden geregistreerd de buitenlandse vissersvaartuigen, die in Suriname zijn toegelaten, bedoeld in artikel 4.
2. Ter verkrijging van registratie in het centraal visserij-register doet de eigenaar of de reder van het vissersvaartuig schriftelijk op een door de Minister van Openbare Werken en Verkeer vast te stellen en gratis door de Havenmeester te verstrekken formulier aangifte ter registratie.
3. De registratie kan slechts worden aangevraagd en zal slechts worden verleend voor hetzij deel A, hetzij deel B, hetzij deel C.

Artikel 7

1. Tegelijk met het indienen van het volledig ingevulde en ondertekende formulier worden bewijsstukken overgelegd, dat het vissersvaartuig voldoet aan de eisen gesteld in artikel 2, artikel 3 of artikel 4, en worden de overeenkomst, bedoeld in artikel 3 onder c, en de verklaring, bedoeld in artikel 3 onder d, overgelegd.
2. Na de ontvangst van het formulier en de bewijsstukken en documenten, bedoeld in het eerste lid beslist de Havenmeester binnen dertig dagen of al dan niet tot registratie zal worden overgegaan.
3. In geval van een onvolledig ingevuld formulier of van het ontbreken van de benodigde bewijsstukken en documenten wordt de ondertekenaar eenmaal in de gelegenheid gesteld om binnen een door de Havenmeester te stellen termijn tot aanvulling van de ontbrekende gegevens of tot overlegging van de ontbrekende bewijsstukken en documenten over te gaan.
4. Indien binnen de krachtens het derde lid gestelde termijn de ontbrekende gegevens niet zijn aangevuld dan wel de ontbrekende bewijsstukken en documenten niet zijn overgelegd, wordt de aanvraag niet door de Havenmeester in behandeling genomen.

Artikel 8

1. De Havenmeester deelt een weigering om over te gaan tot registratie bij aangetekende brief, onder opgave van redenen, aan de ondertekenaar van het aanvraagformulier mede.
2. Belanghebbenden kunnen binnen dertig dagen na de verzending van de weigering daartegen beroep instellen bij het Hof van Justitie.
3. Met een weigering om over te gaan tot registratie wordt gelijkgesteld het niet door de Havenmeester binnen de in artikel 7, tweede lid, gestelde termijn nemen van de aldaar bedoelde beslissing.

Artikel 9

1. Na de registratie doet de havenmeester aan de ondertekenaar van het aanvraagformulier tegen betaling van een door de Minister van Openbare Werken en Verkeer - in overeenstemming met de Minister- vast te stellen bedrag een registratie-bewijs in tweevoud toekomen, volgens een door de Minister van Openbare Werken en Verkeer vast te stellen en in het Advertentieblad van de Republiek Suriname bekend te maken model, dat tenminste bevat:
a. de naam en het registratienummer van het vissersvaartuig;
b. de op het vissersvaartuig aangebrachte identificatieletters en -nummers;
c. het deel, waarin het vissersvaartuig is geregistreerd;
d. de inhoud, waarop het volgens terzake geldende wettelijke bepalingen is gemeten alsmede de totale lengte;
e. de beschrijving van het vissersvaartuig volgens de registratie;
f. de naam en het adres van de eigenaar of eigenaren van het vissersvaartuig;
g. de naam en het adres van de reder van het vissersvaartuig;
h. het motorvermogen.

Artikel 10

1. Het centraal visserij-register is openbaar.
2. Een ieder kan tegen betaling van een door de Minister van Openbare Werken en Verkeer vast te stellen bedrag inlichtingen verkrijgen uit het centraal visserij-register.

Artikel 11

1. Een Surinaams vissersvaartuig voert de Surinaamse vlag.
2. Een zich in de visserijzône bevindend vreemd vissersvaartuig voert de vlag van het land waar het is geregistreerd.

Artikel 12

1. De eigenaar of de reder van een Surinaams vissersvaartuig of van een buitenlands vissersvaartuig, dat in Suriname is toegelaten, is verplicht om aan de Havenmeester mededeling te doen van elke verandering, die wijziging ten gevolge kan hebben in hetgeen omtrent het vissersvaartuig in het centraal visserij-register is aangetekend, en wel binnen een week nadat de verandering heeft plaatsgevonden.
2. De Havenmeester haalt de registratie door:
a. op verzoek van de eigenaar of de reder;
b. ambtshalve indien hem is gebleken dat niet langer voldaan wordt aan de eisen ter verkrijging van de registratie als Surinaams vissersvaartuig of als buitenlands vissersvaartuig, dat in Suriname is toegelaten;
c. ambtshalve indien hem niet, niet tijdig of niet volledig mededeling is gedaan van een verandering als bedoeld in het eerste lid.
3. De Havenmeester deelt de doorhaling bij aangetekende brief, onder opgave van redenen, aan de eigenaar of reder mede.
4. De Havenmeester geeft van de doorhaling terstond kennis aan de Directeur.
5. Door de doorhaling gaat de hoedanigheid van Surinaams vissersvaartuig of van buitenlands vissersvaartuig, dat in Suriname is toegelaten, verloren.
6. Belanghebbenden kunnen binnen dertig dagen na de verzending van de doorhaling daartegen beroep instellen bij het Hof van Justitie.

Artikel 13

Bij en krachtens staatsbesluit kunnen nadere regelen met betrekking tot de uitvoering van dit hoofdstuk worden gegeven.

HOOFDSTUK III

DE VERGUNNING VOOR DE ZEEVISSERIJ

Artikel 14

1. De eigenaar of de reder van het vissersvaartuig vraagt de vergunning voor het bedrijven van de zeevisserij schriftelijk aan op een door de Minister vast te stellen en gratis door de Havenmeester te verstrekken formulier.
2. Tegelijk met het indienen van het volledig ingevulde en ondertekende formulier bij de Havenmeester worden de bijlagen, bedoeld in artikel 15, overgelegd.
3. In geval van een onvolledig ingevuld formulier of van het ontbreken van de bijlagen, bedoeld in artikel 15, wordt de ondertekenaar door de Havenmeester eenmaal in de gelegenheid gesteld tot aanvulling van de ontbrekende gegevens of tot overlegging van de ontbrekende bijlagen over te gaan, onder het stellen aan hem van een gelet op de omstandigheden redelijke termijn.
4. Indien binnen de krachtens het derde lid gestelde termijn de ontbrekende gegevens niet zijn aangevuld dan wel de ontbrekende bijlagen niet zijn overgelegd, wordt de aanvraag niet door de Havenmeester in behandeling genomen.

Artikel 15
1. De eigenaar of de reder van het vissersvaartuig voegt de volgende bijlagen bij het in artikel 14, eerste lid, bedoelde formulier:

a. een lijst bevattende de namen en woonplaatsen van de kapitein en de overige leden van de bemanning;
b. een recente foto of recente foto's van het vissersvaartuig, waarop duidelijk zichtbaar zijn de naam en de registratietekens van het vissersvaartuig;
c. een beschrijving van het aan boord van het vissersvaartuig aanwezige vistuig en van de methoden waarmede met het vissersvaartuig kan en zal worden gevist;
d. een beschrijving van de aan boord van het vissersvaartuig aanwezige radio-communicatiemiddelen met vermelding van het oproepnummer en de radiofrequentie en eventuele andere electrische of electronische apparatuur;
e. een beschrijving van de soorten vis waarop gevist zal worden.
2. voor ieder vertrek uit de haven legt de Kapitein van het vissersvaartuig aan de Havenmeester een afschrift over van de in het eerste lid onder a bedoelde lijst, nadat daarin de eventueel noodzakelijke wijzigingen zijn aangebracht, teneinde die lijst in overeenstemming te brengen met de samenstelling van de bemanning.
3. De Minister kan, de Raad gehoord, nadere regelen geven omtrent de vorm en de inhoud van de in het eerste lid bedoelde bijlagen.
4. De Minister kan tevens, de Raad gehoord, eisen dat andere bijlagen bij de aanvraag tot vergunning worden gevoegd, indien nodig.

Artikel 16

1. De Havenmeester zendt de ontvangen formulieren vergezeld van de bijlagen alsmede behoudens in geval van vreemde vissersvaartuigen vergezeld van een afschrift van het voor het betrokken vissersvaartuig uitgereikte registratiebewijs zo spoedig mogelijk toe aan de Directeur.
2. De Havenmeester kan de toezending vergezeld doen gaan van zijn op- of aanmerkingen.
3. De Havenmeester geeft aan de ondertekenaar van het formulier een gedagtekend bewijs van kennisgeving van toezending aan de Directeur af.

Artikel 17

1. Vóór 20 januari van elk jaar maakt de Minister, de Raad gehoord, in het advertentieblad van de Republiek Suriname alsmede in twee dagbladen met landelijke verspreiding bekend, wanneer aanvraagformulieren als bedoeld in artikel 14, eerste lid, bij de Havenmeester te verkrijgen zijn, en welke het maximale aantal vergunningen is dat in dat jaar per vis of vissoort zal worden uitgegeven, onder vermelding van de verdeelsleutel voor de in deel A, in deel B of in deel C van het centraal visserij-register geregistreerde vissersvaartuigen en voor de vreemde vissersvaartuigen.
2. Bij de in het eerste lid bedoelde bekendmakingen maakt de Minister, de Raad gehoord, tegelijkertijd de algemene voorwaarden openbaar, waarop de vergunning zal worden verleend. Deze algemene voorwaarden zijn onder meer de toegestane vangmiddelen en vangmethoden, de maaswijdten, de seizoenen alsmede de gebieden waarin gevist mag worden, de minimummaten van de te vangen vis, de maxima van de te vangen hoeveelheden vis, en de wijze van rapporteren van de visvangsten. Zij worden op de achterzijde van de vergunning afgedrukt.
3. Naast en boven de in en krachtens het tweede lid van dit artikel gestelde algemene voorwaarden kan de Minister, de Raad gehoord, bij het verlenen van de vergunning daaraan bijzondere voorwaarden of verplichtingen verbinden, die alleen voor een bepaald vissersvaartuig of voor een groep van bepaalde vissersvaartuigen zullen gelden.

Artikel 18

1. Binnen dertig dagen na de datum van het in artikel 16, derde lid, bedoelde bewijs van kennisgeving van toezending aan de Directeur verleent de Minister - in afwijking van het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van de wet - de vergunning, welke een geldigheid van maximaal één jaar bezit en in de vorm van één origineel-exemplaar en één duplicaat-exemplaar wordt afgegeven.
2. De vergunning kan niet worden overgedragen.
3. In geval van het verlenen van de vergunning deelt de Havenmeester aan de ondertekenaar van het in artikel 14, eerste lid, bedoelde formulier schriftelijk dan wel mondeling mede, dat de beide in het eerste lid bedoelde exemplaren van de vergunning te zijnen kantore kunnen worden afgehaald tegen gelijktijdige betaling van het in artikel 19 bedoelde bedrag en - behoudens in geval van vreemde vissersvaartuigen - op vertoon van het in artikel 21 bedoelde certificaat van deugdelijkheid.
4. Een afwijzende beslissing op een aanvraag tot het verlenen van de vergunning deelt de Minister bij aangetekende brief, onder opgave van redenen, aan de ondertekenaar van het in artikel 14, eerste lid, bedoelde formulier mede binnen dertig dagen na de datum van het in artikel 16, derde lid, bedoelde bewijs van kennisgeving van toezending aan de Directeur.
5. Belanghebbenden kunnen binnen dertig dagen na de verzending van de afwijzende beslissing of in geval van het bij het verlenen van de vergunning daaraan verbinden van bijzondere voorwaarden of van verplichtingen als bedoeld in artikel 17, derde lid - binnen dertig dagen na het in ontvangst nemen van de vergunning beroep instellen bij het Hof van Justitie tegen de afwijzende beslissing dan wel tegen de daaraan verbonden bijzondere voorwaarden of verplichtingen.

Artikel 19

Voor de vergunning is een bedrag verschuldigd aan de Staat, dat wordt vastgesteld door de Minister, de Raad gehoord. Het wordt bekendgemaakt tegelijkertijd en op de wijze als bedoeld in artikel 17, eerste lid. Bij de vaststelling van het bedrag kan de Minister een onderscheid maken tussen de in de delen A, B of C van het centraal visserij-register geregistreerde vissersvaartuigen en de vreemde vissersvaartuigen, evenals een onderscheid naar gelang van de vis of soorten vis, waarop zal mogen worden gevist, dan wel naar gelang van de grootte of het motorvermogen van het vissersvaartuig.

Artikel 20

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 6, derde lid, van de wet trekt de Minister,
onder opgave van redenen, de vergunning in:
a. op verzoek van degene, op wiens naam de vergunning staat;
b. wanneer gehandeld of nagelaten wordt in strijd met de algemene voorwaarden of met de aan de vergunning verbonden bijzondere voorwaarden of verplichtingen;
c. wanneer degene, op wiens naam de vergunning staat, in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem surséance van betaling wordt verleend;
d. wanneer gehandeld of nagelaten wordt in strijd met de krachtens artikel 25 gestelde regelen of verboden;
e. wanneer de hoedanigheid van Surinaams vissersvaartuig of van buitenlands vissersvaartuig, dat in Suriname is toegelaten, verloren is gegaan.
2. Belanghebbenden kunnen binnen dertig dagen na de dagtekening van de bij aangetekende brief te verzenden kennisgeving van intrekking daartegen beroep instellen bij het Hof van Justitie.

HOOFDSTUK IV

HET CERTIFICAAT VAN DEUGDELIJKHEID

Artikel 21

1. De Havenmeester geeft een certificaat van deugdelijkheid af, nadat de ambtenaren van de Afdeling Toezicht Scheepvaart van het Ministerie van Openbare Werken en Verkeer zich zowel te land als te water hebben overtuigd van de deugdelijkheid van het Surinaamse vissersvaartuig of van het buitenlandse vissersvaartuig, dat in Suriname is toegelaten.
2. Het certificaat van deugdelijkheid is geldig voor de duur van maximaal één jaar.
3. De vorm en de inhoud van het certificaat van deugdelijkheid worden vastgesteld door de Minister van Openbare Werken en Verkeer volgens een in het Advertentieblad van de Republiek Suriname bekend te maken model.

HOOFDSTUK V

BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 22

1. De kapitein van een vissersvaartuig, niet zijnde een vreemd vissersvaartuig, is verplicht er zorg voor te dragen dat aan boord van zijn schip aanwezig zijn:
a. een exemplaar van het registratiebewijs;
b. het origineel- of het duplicaatexemplaar van de vergunning;
c. het certificaat van deugdelijkheid.
2. De kapitein van een vreemd vissersvaartuig is verplicht er zorg voor te dragen, dat aan boord van zijn schip het origineel- of het duplicaatexemplaar van de vergunning aanwezig is.
3. Op de eerste vordering van een vervolgingsambtenaar dient het registratiebewijs, de vergunning of het certificaat van deugdelijkheid aan deze te worden vertoond en desgevraagd te worden afgegeven.

Artikel 23

De vergunning kan aan de eigenaar of de reder van een vreemd vissersvaartuig alleen worden verleend, indien tussen de Republiek Suriname en de Staat van registratie van het vreemde vissersvaartuig een internationale overeenkomst van kracht is tot regeling van het vissen in de visserijzône van de Republiek Suriname en in de wateren van die Staat.

Artikel 24

1. Bij staatsbesluit kan worden afgeweken van een of meer van de bepalingen van de hoofdstukken II, III en IV voor het vissen in de visserijzône met vissersvaartuigen beneden een bepaalde minimuminhoud, welke alleen vlak onder de kust van Suriname vissen.
2. Bij het in het eerste lid bedoelde staatsbesluit kunnen nadere regelen worden gegeven met betrekking tot het vissen in de visserijzône met de daar bedoelde vissersvaartuigen.

Artikel 25

1. Ter bescherming en ter instandhouding van de visstand kunnen bij staatsbesluit nadere regelen worden gegeven houdende:
1. een verbod tot het vissen op een bepaalde vis of vissoort;
2. een verbod tot het vissen gedurende een bepaalde periode of op bepaalde dagen, eventueel onderscheiden naar vis of vissoort;
3. een verbod tot het gebruiken van bepaalde aangewezen vangstmethoden of vistuigen;
4. een verbod tot het vangen van vis beneden een bepaalde minimum-maat;
5. een verbod tot het vangen van vis op bepaalde visgronden;
6. een verbod tot het vangen van vis boven een bepaalde maximum-hoeveelheid, eventueel onderscheiden naar vis of vissoort.
2. Voor zover mogelijk worden de krachtens het eerste lid gegeven regelen op de achterzijde van de vergunning afgedrukt.

HOOFDSTUK VI

DE RAAD VAN OVERLEG VOOR DE ZEEVISSERIJ

Artikel 26-7

1. Er is een Raad van Overleg voor de Zeevisserij:
2. De Raad van Overleg voor de Zeevisserij heeft tot taak de Minister van advies te dienen zowel in de in deze wet geregelde gevallen als in het algemeen voor aangelegenheden betreffende de zeevisserij. De Raad kan de Minister ook ongevraagd advies geven.
3. De Raad bestaat uit de volgende leden:
a. de Directeur, of diens plaatsvervanger, als voorzitter;
b. de Havenmeester;
c. een vertegenwoordiger van de Minister van Justitie, Leger en Politie en Buitenlandse Zaken;
d. een vertegenwoordiger van de reders van garnalentrawlers;
e. een vertegenwoordiger van de vissers op andere vissen dan garnalen.
f. een vertegenwoordiger van de kustvissers;
g. een vertegenwoordiger van de visverwerkende industrie.
4. De aanwijzing van de vertegenwoordiger, als in het derde lid onder c. bedoeld, vindt plaats door de Ministers van Justitie, Leger en Politie en Buitenlandse Zaken. De aanwijzing van de vertegenwoordigers, als in het derde lid onder d. tot en met g. bedoeld, vindt plaats bij gezamenlijke beschikking van de Minister van Justitie, Leger en Politie en Buitenlandse Zaken en van Landbouw, Veeteelt, Visserij en Bosbouw uit een aanbeveling van twee personen voor elke vacature, opgemaakt door organisaties van de betrokken reders en vissers, welke naar het oordeel van de Minister voor het totaal van die reders en vissers representatief te achten zijn.
5. De aanwijzing van de vertegenwoordigers, als in het derde lid onder d. tot en met g. bedoeld, geschiedt, behoudens eerdere intrekking, voor de tijd van ten hoogste drie jaren.
6. De Ministers wijken van de ingediende aanbeveling niet af en trekken de aanwijzing van een vertegenwoordiger, als in het derde lid onder d. tot en met g. bedoeld, niet in, dan nadat zij de organisaties in de gelegenheid hebben gesteld hun gevoelen daarover kenbaar te maken.
7. Zolang representatieve organisaties, als in het vierde lid bedoeld, niet aanwezig zijn, geschieden de aanwijzing en de intrekking van de aanwijzing van de in het derde lid onder d. tot en met g. bedoelde vertegenwoordigers door de aldaar genoemde Ministers naar vrij goedvinden.

HOOFDSTUK VII

STRAFBEPALINGEN

Artikel 27-8

1. Hij die, zonder voorzien te zijn van een geldige vergunning, met een vissersvaartuig in de visserijzône vist of toelaat dat zonder geldige vergunning met zijn vissersvaartuig in de visserijzône wordt gevist, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar of geldboete van ten hoogste tweehonderd miljoen gulden.
2. In geval van veroordeling tot gevangenisstraf kan de rechter tevens geldboete opleggen.

Artikel 28-9

1. Hij die, zonder voorzien te zijn van een geldige vergunning, met een vreemd vissersvaartuig of met een vreemd vaartuig, waarmede gevist zou kunnen worden, zich in de visserijzône bevindt wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar of geldboete van ten hoogste tweehonderd miljoen gulden, tenzij hij aantoont zich aldaar te bevinden voor rechtstreekse doorvaart of voor het uitoefenen van een
ander in het internationaal recht erkend doel verband houdende met de scheepvaart of de communicatie.
2. In geval van veroordeling tot gevangenisstraf kan de rechter tevens geldboete opleggen.

Artikel 29-10

1. Hij die niet, niet tijdig of niet geheel voldoet aan de algemene voorwaarden als gesteld in en krachtens artikel 17, tweede lid, of aan de aan de vergunning verbonden bijzondere voorwaarden of verplichtingen als bedoeld in artikel 17, derde lid, dan wel handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, bijzondere voorwaarden of verplichtingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste twintig miljoen gulden.
2. In geval van veroordeling tot hechtenis kan de rechter tevens geldboete opleggen.

Artikel 30-11

Overtreding van het bepaalde in de artikelen 11, 12, eerste lid, en 22 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste eenmiljoen gulden.

Artikel 31-12

Hij die handelt in strijd met een krachtens artikel 25 uitgevaardigd verbod wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of geldboete van ten hoogste tweehonderd miljoen gulden.

Artikel 32-13

Op overtreding van krachtens deze wet gestelde regelen kan geen hogere straf worden gesteld dan hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste eenmiljoen gulden.

Artikel 33

De feiten, strafbaar gesteld in de artikelen 27, 28 en 31 worden beschouwd als misdrijven en die, strafbaar gesteld in of krachtens de artikelen 29, 30 en 32 als overtredingen.

Artikel 34

1. De voorwerpen waarmee de in de artikelen 27, 28, 29 en 31 omschreven strafbare feiten zijn gepleegd, alsmede de goederen die uit het strafbaar gestelde feit zijn verkregen, kunnen worden verbeurd verklaard.
2. Indien de dader onbekend is, of alvorens de vervolging aanvangt overleden is, kan de verbeurdverklaring, op vordering van het Openbaar Ministerie, bij rechterlijke beschikking worden uitgesproken.
3. De beschikking als bedoeld in het tweede lid wordt door de griffier openbaar gemaakt in het Advertentieblad van de Republiek Suriname en/of in een of meer door de rechter aan te wijzen dagbladen.
4. De beschikking als bedoeld in het tweede lid wordt van kracht, tenzij een belanghebbende binnen twee maanden na de openbaarmaking een bezwaarschrift ter griffie inlevert en gedurende het verdere onderzoek niet blijkt, dat een strafbaar feit ten opzichte van betrokken zaken heeft plaatsgehad.
5. Van de krachtens het tweede lid genomen beschikkingen staat de Procureur-Generaal gedurende veertien dagen beroep open op het Hof van Justitie. Hetzelfde geldt ten aanzien van de krachtens het vierde lid op een bezwaarschrift genomen beschikkingen.

Artikel 35-14

1. Indien een feit, bij of krachtens deze wet strafbaar gesteld, wordt begaan door of vanwege een rechtspersoon, kan de strafvervolging worden ingesteld en kunnen de in de wet voorziene straffen en maatregelen, indien zij daarvoor in aanmerking komen, worden uitgesproken:
1°. tegen die rechtspersoon, dan wel;
2°. tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven alsmede tegen hen die feitelijke leiding hebben gegeven aan de verboden gedraging, dan wel;
3°. tegen de onder 1°. en 2°. genoemden tezamen.
2. Een strafbaar feit wordt onder meer begaan door of vanwege een rechtspersoon, indien het begaan wordt door personen, die hetzij uit hoofde van een dienstbetrekking, hetzij uit anderen hoofde handelen in de sfeer van de rechtspersoon, ongeacht of deze personen ieder afzonderlijk het strafbare feit hebben begaan dan wel bij hen gezamenlijk de elementen van dat strafbare feit aanwezig zijn.
3. Indien een strafvervolging wordt ingesteld tegen een rechtspersoon, wordt deze tijdens de vervolging vertegenwoordigd door de bestuurder of, indien er meer bestuurders zijn, door één van hen. De vertegenwoordiger kan bij gemachtigde verschijnen. De rechter kan de persoonlijke verschijning van een bepaalde bestuurder bevelen, hij kan alsdan zijn medebrenging gelasten.
4. Indien de strafvervolging wordt ingesteld tegen een rechtspersoon, geschiedt de uitreiking van gerechtelijke mededelingen aan de plaats waar het bestuur zitting of kantoor houdt of aan de woonplaats van het Hoofd van het bestuur, dan wel, indien het bestuur geen hoofd heeft, bij één van de bestuurders. Betreft de uitreiking een gerechtelijk schrijven als bedoeld in artikel 515 Wetboek van Strafvordering, dan is artikel 517, tweede en derde lid, van dat Wetboek van overeenkomstige toepassing.
5. Voor de toepassing van de vorige leden wordt met de rechtspersoon gelijkgesteld: de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, de maatschap, enige andere vereniging van personen en het doelvermogen.

Artikel 36-15

Met het opsporen van de bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten zijn behalve de in het Wetboek van Strafvordering aangewezen personen tevens belast:
1. personen van het Nationaal Leger, daartoe door de Minister van Justitie, Leger en Politie en Buitenlands Zaken aangewezen;
2. de Havenmeester en de Onder-Havenmeester;
3. de Havenmeesters van Nieuw-Nickerie en Albina;
4. andere personen, daartoe door de Minister van Justitie, Leger en Politie en Buitenlandse Zaken aangewezen.

Artikel 37

1. De opsporingsambtenaren zijn te allen tijde bevoegd om in beslag te nemen zomede ter inbeslagneming de uitlevering te vorderen van alle voorwerpen, welke tot ontdekking der waarheid kunnen dienen of welker verbeurdverklaring, vernietiging of onbruikbaarmaking kan worden bevolen.
2. Indien zich onder de ingevolge het eerste lid inbeslaggenomen voorwerpen goederen of zaken bevinden, welke aan bederf onderhevig zijn, kan de Procureur-Generaal toestemming verlenen tot verkoop van die goederen of zaken over te gaan.
3. De verkoop geschiedt door de opsporingsambtenaren in het openbaar volgens de plaatselijke gebruiken.
4. De opbrengst der goederen of zaken als voormeld kan worden verbeurd verklaard.

HOOFDSTUK VIII

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 38-16

Voor de uitvoering van deze wet kunnen bij en krachtens staatsbesluit nadere regelen worden gesteld.

Artikel 39

De Visstandsbeschermingswet 1961 (G.B. 1961 no. 44, G.B. 1963 no. 153 en G.B. 1965 no. 118) wordt alsvolgt gewijzigd:
In artikel 1 wordt de punt achter "gelegen en afgesloten is", vervangen door een puntkomma en wordt aan het artikel toegevoegd een sub d. luidende alsvolgt:
"d. binnen Suriname: in de binnenwateren van Suriname, met uitzondering van de territoriale zee, bedoeld en omschreven in de artikelen 1 en 2 van de Wet van 14 april 1978 houdende uitbreiding van de territoriale zee van de Republiek Suriname en de instelling van de daaraan grenzende economische zône (S.R.S. 1978 no. 26) alsmede met uitzondering van de economische zône, bedoeld en omschreven in artikel 3 van genoemde wet".

Artikel 40-17

1. Het Staatsbesluit van 8 september 1971, houdende regelen voor vissersvaartuigen in Suriname (Vissersvaartuigenbesluit 1971), G.B. 1971 no. 158, vervalt met ingang van de dag waarop deze wet in werking zal treden.
2. Deze wet die kan worden aangehaald als "Zeevisserijwet 1980", treedt in werking met ingang van 1 januari 1981.

1 Gew. bij S.B. 2001 no. 120.
2 Gew. bij S.B. 2001 no. 120.
3 Gew. bij S.B. 2001 no. 120.
4 Gew. bij S.B. 2001 no. 120.
5 Gew. bij S.B. 2001 no. 120.
6 Gew. bij S.B. 2001 no. 120.
7 Gew. bij S.B. 2001 no. 120.
8 Gew. bij S.B. 2001 no. 120.
9 Gew. bij S.B. 2001 no. 120.
10 Gew. bij S.B. 2001 no. 120.
11 Gew. bij S.B. 2001 no. 120.
12 Gew. bij S.B. 2001 no. 120.
13 Gew. bij S.B. 2001 no. 120.
14 Gew. bij S.B. 2001 no. 120.
15 Gew. bij S.B. 2001 no. 120.
16 Gew. bij S.B. 2001 no. 120.
17 Gew. bij S.B. 2001 no. 120.