Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst


<< Terug naar overzicht

WET van 14 juli 1962 tot regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst (G.B. 1962 no. 106).

Artikel 1
1. Onder collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst, aangegaan door één of meer werkgevers of een of meer rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen van werkgevers, en één of meer rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen van werknemers, waarbij voornamelijk of uitsluitend worden geregeld arbeidsvoorwaarden, in acht te nemen bij arbeidsovereenkomsten.
2. Als vereniging van werknemers wordt niet beschouwd een vereniging, welke opgericht is of overheerst dan wel gefinancieerd wordt door werkgevers of hun vertegenwoordigers.
3. Partijen, welke het voornemen hebben een collectieve arbeidsovereenkomst aan te gaan, te wijzigen of te verlengen, kunnen zich laten bijstaan door de Direkteur van Sociale Zaken.
 

Artikel 2
1. Het beding, waarbij een werkgever verplicht wordt werknemers van een bepaald ras of van een bepaalde godsdienstige of staatkundige overtuiging of leden van een vereniging, of van een bepaalde vereniging niet, dan wel uitsluitend in dienst te nemen, is nietig.
2. Het beding, waarbij het recht van de werknemers op vrijheid van vereniging en vergadering wordt opgeheven of beknot, is eveneens nietig.

Artikel 3
Een vereniging van werkgevers of van werknemers is slechts bevoegd tot het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten, indien in de statuten der vereniging deze bevoegdheid uitdrukkelijk is vermeld.

Artikel 4
Een collectieve arbeidsovereenkomst moet worden aangegaan bij authentieke of bij onderhandse akte.
 

Artikel 5
Een vereniging, welke een collectieve arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, draagt zorg dat ieder harer leden, die bij de overeenkomst is betrokken, zo spoedig mogelijk de woordelijke inhoud van de overeenkomst in zijn bezit heeft. Indien door partijen een
toelichting op de collectieve arbeidsovereenkomst is opgesteld, geldt deze verplichting ook ten aanzien van de toelichting.

Artikel 6
In geval van wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst en van uitdrukkelijke verlenging van de duur, vinden de bepalingen der artikelen 4 en 5 overeenkomstige toepassing.

Artikel 7
Wijziging van bepalingen in de statuten ener vereniging, welke het nakomen, wijzigen, verlengen of opzeggen van collectieve arbeidsovereenkomsten betreffen, werkt niet ten aanzien ener vóór de statutenwijziging door de vereniging aangegane collectieve arbeidsovereenkomst, tenzij de andere partijen bij de overeenkomst daarin toestemmen.
 

Artikel 8
1. Indien het tijdstip, waarop de collectieve arbeidsovereenkomst aanvangt te werken, niet bij de overeenkomst zelve is bepaald, vangt de werking aan met ingang van de vijftiende dag, volgende op die, waarop de overeenkomst is aangegaan.
2. In geen geval treedt een collectieve arbeidsovereenkomst of een wijziging dan wel een uitdrukkelijke verlenging daarvan in werking vóór het tijdstip, waarop voldaan is aan de verplichting, gesteld in artikel 24.
3. Indien bij de collectieve arbeidsovereenkomst niet anders is bepaald, strekt haar werking zich, van het tijdstip waarop deze aanvangt, mede uit over de op dat tijdstip reeds aangegane arbeidsovereenkomsten.
 

Artikel 9
1. Een vereniging, welke een collectieve arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, is gehouden, in de mate als de goede trouw mede brengt, te bevorderen dat haar leden de daarbij te hunnen aanzien gestelde bepalingen nakomen.
2. De vereniging staat voor haar leden slechts in, voorzoverre zulks in de overeenkomst is bepaald.
 

Artikel 10
1. Allen, die tijdens de duur der collectieve arbeidsovereenkomst, te rekenen van het tijdstip, waarop zij is aangegaan, lid zijn of worden ener vereniging, welke de overeenkomst heeft aangegaan, en bij de overeenkomst zijn betrokken, zijn door die overeenkomst gebonden.
2. Zij zijn tegenover elk der partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst betrokken, gehouden al datgene, wat te hunnen aanzien bij de overeenkomst is bepaald, te goeder trouw ten uitvoer te brengen, als hadden zij zelve zich daartoe verbonden.

Artikel 11
1. De leden ener vereniging, die door een collectieve arbeidsovereenkomst gebonden zijn, blijven ook na het verlies van het lidmaatschap door die overeenkomst gebonden.
2. Die gebondenheid eindigt, wanneer de overeenkomst na het verlies van het lidmaatschap wordt gewijzigd. In geval van verlenging van de overeenkomst na het verlies van het lidmaatschap duurt de gebondenheid voort tot het tijdstip, waarop de overeenkomst zonder deze verlenging zou zijn geëindigd.
 

Artikel 12
1. Ontbinding ener vereniging, welke een collectieve arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, heeft geen invloed op de rechten en verplichtingen welke uit die overeenkomst voortvloeien.
2. De rechten en plichten van een werkgever, voortvloeiende uit collectieve arbeidsovereenkomsten gaan over op diens rechtsopvolger.
 

Artikel 13
1. Elk beding tussen een werkgever en een werknemer, strijdig met een collectieve arbeidsovereenkomst door welke zij beiden gebonden zijn, is nietig. In plaats van zodanig beding gelden de bepalingen der collectieve arbeidsovereenkomst.
2. Een beding tussen een werkgever en een werknemer, hetwelk voordeliger is voor de werknemer dan de desbetreffende bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst, wordt niet geacht in strijd te zijn met die collectieve arbeidsovereenkomst, tenzij daarin anders is bepaald.
3. De nietigheid als in lid 1 bedoeld, kan steeds worden ingeroepen door elk der partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst.
 

Artikel 14
Bij gebreke van bepalingen in een arbeidsovereenkomst omtrent aangelegenheden, geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst door welke zowel de werkgever als de werknemer gebonden zijn, gelden de bepalingen der collectieve arbeidsovereenkomst.
 

Artikel 15
Indien bij de collectieve arbeidsovereenkomst niet anders is bepaald, is de werkgever, die door die overeenkomst gebonden is, verplicht tijdens de duur dier overeenkomst haar bepalingen omtrent arbeidsvoorwaarden ook na te komen bij de arbeidsovereenkomsten, als in de collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld, welke hij aangaat met werknemers, die door de collectieve arbeidsovereenkomst niet gebonden zijn.
 

Artikel 16
1. Een vereniging, welke een collectieve arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, kan indien een der andere partijen bij die overeenkomst of een der leden van deze handelt in strijd met een harer of zijner verplichtingen, vergoeding vorderen, niet alleen voor de schade, welke zijzelve dientengevolge lijdt, doch ook voor die, welke haar leden lijden.
2. Indien een in het vorig lid bedoelde vereniging de schade welke haar leden lijden reeds heeft gevorderd, zijn de leden niet meer gerechtigd zulks nogmaals te doen.

Artikel 17
Indien de schade niet op geld waardeerbaar is, zal als schadevergoeding een som geld naar billijkheid verschuldigd zijn.

Artikel 18
Bij de collectieve arbeidsovereenkomst kan met betrekking tot de schadevergoeding een voorziening worden getroffen, welke afwijkt van het bepaalde in de artikelen 16 en 17.
 

Artikel 19
Een collectieve arbeidsovereenkomst kan voor geen langere tijd dan drie jaren worden aangegaan, behoudens verlenging, zodanig dat partijen nimmer langer verbonden zijn dan drie achtereenvolgende jaren, te rekenen van het tijdstip waarop de verlenging wordt overeengekomen.

Artikel 20
1. Wanneer een collectieve arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan, wordt zij, indien bij de overeenkomst niet anders is bepaald, geacht telkenmale voor gelijke tijd, doch ten hoogste voor een jaar, te zijn verlengd, behoudens opzegging. De termijn van opzegging is, tenzij bij de overeenkomst anders bepaald, een twaalfde gedeelte van de tijd waarvoor zij oorspronkelijk is aangegaan.
2. Wanneer de tijd, waarvoor een collectieve arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, niet bij de overeenkomst is bepaald, wordt zij geacht te zijn aangegaan voor de duur
van een jaar, met verlenging telkens voor gelijke tijd, behoudens opzegging tenminste één maand vóór het einde van het jaar.
 

Artikel 21
De opzegging ener collectieve arbeidsovereenkomst moet worden gedaan aan alle bij de overeenkomst betrokken partijen. Zij moet geschieden bij aangetekende brief of bij deurwaarders exploit. Wanneer bij de collectieve arbeidsovereenkomst niet anders is bepaald, heeft een opzegging door een der partijen tot gevolg, dat de overeenkomst voor alle partijen eindigt.

Artikel 23
Alle akten en geschriften betreffende het aangaan, wijzigen of eindigen van collectieve arbeidsovereenkomsten, benevens alle stukken, welke door de bij een collectieve arbeidsovereenkomst betrokken partijen, tezamen of ieder afzonderlijk, hetzij in onderhandse vorm, hetzij ten overstaan van een openbare ambtenaar, zonder medewerking van derden, ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst worden opgemaakt, zijn vrij van zegel en van de kosten voortvloeiende uit de toepassing van artikel 1901 van het Surinaams Burgerlijk Wetboek.

Artikel 24
1. De bij een collectieve arbeidsovereenkomst betrokken partijen dragen er zorg voor, dat een gewaarmerkt exemplaar van de collectieve arbeidsovereenkomst, alsmede van de daarin aangebrachte wijzigingen aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid wordt toegezonden.
2. Tevens dragen partijen er zorg voor, dat van de beëindiging, alsmede van de uitdrukkelijke verlenging van de duur ener collectieve arbeidsovereenkomst schriftelijk mededeling wordt gedaan aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
 

Artikel 25
Artikel 1613 n van het Surinaams Burgerlijk Wetboek vervalt.
 

Artikel 26
Het Surinaams Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ondergaat de volgende wijziging:
Na artikel 217 wordt een nieuw artikel 217a ingevoegd, luidende:
"217 a. Indien een van degenen, die partij waren bij een collectieve arbeidsovereenkomst zich in verband met het bepaalde bij artikel 13 van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst in enig geding wenst te voegen of daarin tussen te komen, zal hij zulks kunnen doen in elke stand der zaak, zonder dat enig verlof of incidentele beslissing wordt vereist. Hij is dan echter gehouden zijn voornemen daartoe ter griffie van het kantongerecht schriftelijk kenbaar te maken, met inachtneming van een termijn van tenminste drie vrije dagen voor die der terechtzitting.. Van deze kennisgeving doet de griffier zo spoedig mogelijk bij aangetekende dienstbrief aan de gedingvoerende partijen mededeling"

Artikel 27
Deze wet kan worden aangehaald als: "Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst" en treedt in werking op de dag volgende op die van de uitgifte van het Gouvemementsblad, waarin zij is geplaatst.