Wet Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds


<< Terug naar overzicht

WET van 20 maart 1981 tot instelling van een Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds (S.B. 1981 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1981 no. 190, S.B. 1982 no. 74, S.B. 1983 no. 115, S.B. 1995 no. 12, S.B. 1995 no. 13, S.B. 2002 no. 96.

Artikel 1-1

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:

a. de Minister: de Minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting;

b. de gerechtigde: de ingezetene die de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt;

c. de uitkering: de uitkering als bedoeld in artikel 5 lid 2;

d. de premieplichtige: de premieplichtige als bedoeld in artikel 19;

e. het fonds: het Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds als bedoeld in de artikelen 11;

f. de directie: de directie van het Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds als bedoeld in de artikelen 12 en 13;

g. de commissie: de Commissie van Toezicht, als bedoeld in artikel 14.

Artikel 2-2

RECHT OP UITKERING

1. Voor het recht op uitkering is vereist, dat: a. de gerechtigde binnen Suriname zijn woonplaats heeft en de Surinaamse nationaliteit bezit; b. de gerechtigde de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt.

2. Voor het recht op uitkering komen eveneens in aanmerking:

a. ingezetenen, die een andere nationaliteit bezitten, de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt en gedurende 10 jaren onafgebroken in Suriname gewoond hebben;

b. de onder a bedoelde personen, die gedurende tenminste 10 jaren storting hebben gedaan in het fonds.

Artikel 3

AANVRAAG OM UITKERING

1. Aan de aanvrager wordt een uitkering toegekend.

2. Bij de aanvraag dienen te worden overgelegd:

a. een uittreksel uit het register van geboorten of een door de Distrikts-Commissaris van de woonplaats van betrokkene afgegeven verklaring van de vermoedelijke leeftijd van de aanvrager;

b. bewijs van inschrijving in het Bevolkingsregister; 1 Gew. bij S.B. 1981 no. 190, S.B. 1995 no. 12. 2 Gew. bij S.B. 1981 no. 190. c. twee gelijkende pasfoto's.

3. De aanvraag moet worden gedaan aan de directie.

4. Indien de aanvrager buiten de distrikten Paramaribo en Suriname woonachtig is, kan de aanvraag worden gedaan ten kantore van de Distrikts-Commissaris, van de woonplaats van de aanvrager.

5. In de gevallen waarin deze aanvraag ten kantore van de Distrikts-Commissaris is gedaan, doet deze de aanvraag onverwijld toekomen aan de directie.

6. De Distrikts-Commissaris voegt bij de aanvraag de in het tweede lid, onder a,b en c genoemde bescheiden.

Artikel 4

1. Bij een gunstige beslissing door de directie wordt zo spoedig mogelijk aan de aanvrager een legitimatiebewijs verstrekt, voorzien van:

a. de naam en voornamen;

b. dag, maand en jaar van geboorte;

c. de woonplaats en het adres;

d. een volg- en codenummer;

e. een pasfoto;

f. een stempel van het fonds.

2. Indien op de aanvraag afwijzend is beslist, staat de aanvrager beroep open bij de Minister en wel binnen één maand nadat de beslissing ter kennis van de aanvrager is gebracht.

Artikel 5

1. Het recht op de uitkering gaat in op de eerste dag van de maand, waarin de 60-jarige leeftijd wordt bereikt.

2. De uitkering wordt vastgesteld bij Staatsbesluit.

3. De uitbetaling aan de gerechtigde geschiedt telkens in drie-maandelijkse termijnen, tegen overlegging van het in artikel 3 genoemd legitimatiebewijs.

4. De uitbetaling aan een gemachtigde geschiedt slechts, indien deze zich legitimeert. Onder overlegging van de volmacht, het legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 4 en een bewijs van in leven zijn, afgegeven door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de woonplaats van de gerechtigde.

Artikel 6

1. De gerechtigde is verplicht bij verandering van zijn woonplaats, daarvan, onder over-legging van een bewijs van verandering van woonplaats, afgegeven door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van zijn vroegere woonplaats mededeling te doen aan de directie.

2. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de woonplaats van de gerechtigden doet maandelijks aan de directie een naamsgewijze opgave van de gerechtigden toekomen:

a. die in de desbetreffende maand zijn overleden;

b. die van woonplaats zijn veranderd of hun woonplaats buiten Suriname hebben gevestigd.

Artikel 7-3

VERVAL VAN HET RECHT OP UITKERING

1. Het recht op de uitkering eindigt met het einde van de maand, waarin de gerechtigde: a. is overleden; b. afstand van het recht op de uitkering heeft gedaan; c. Suriname metterwoon heeft verlaten.

2. De afstanddoening als in het vorige lid, onder b bedoeld, geschiedt onder overlegging van een schriftelijke verklaring, onder afgifte van het legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 4, aan de directie.

3. Ingeval van overlijden zijn de erfgenamen gehouden hiervan aan de directie mededeling te doen.

Artikel 8

De termijnen van de uitkering, welke niet zijn ingevorderd vervallen binnen twee jaren na de eerste dag van de maand waarin het recht is ontstaan.

Artikel 9-4

1. De gerechtigde die Suriname metterwoon heeft verlaten en daarna naar Suriname duurzaam terugkeert, zal voor een uitkering als in deze wet bedoeld een nieuwe aanvraag moeten doen bij de directie.

2. De verplichting tot het indienen van een nieuwe aanvraag geldt niet voor de gerechtigde die binnen zes maanden wederom metterwoon in Suriname is teruggekeerd.

Artikel 10-5

ONAANTASTBAARHEID VAN HET RECHT OP UITKERING

De uitkering is:

a. onvervreemdbaar;

b. niet vatbaar voor verpanding of enige andere vorm van overdracht;

c. niet vatbaar voor executoriaal of conservatoir beslag.

3 Gew. bij S.B. 1981 no. 190. 4 Gew. bij S.B. 1995 no. 12. 5 Gew. bij S.B. 1981 no. 190.

Artikel 11-6

HET FONDS

1. Er bestaat een fonds, genaamd "Algemene Oudedagsvoorzieningsfonds".

2. Het fonds bezit rechtspersoonlijkheid. Het zetelt te Paramaribo.

3. Het bestuur van het fonds bestaat uit een directie en een Commissie van Toezicht.

4. Het fonds beschikt over een eigen kas, waarvan de middelen verkregen worden uit heffingen en stortingen als bedoeld in artikel 18. Deze kas wordt beheerd door de directie.

Artikel 12

1. De directie van het fonds bestaat uit drie leden; een directeur, een onderdirecteur en een secretaris.

2. De directeur wordt door de President op voordracht van de Minister benoemd, geschorst en ontslagen.

3. De overige leden van de directie worden door de Minister benoemd, geschorst en ontslagen.

4. De directeur vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte.

Artikel 13

HET BEHEER

1. Het beheer van het fonds, de toepassing van de wet en het toezicht op de naleving van zijn bepalingen, voor zover anderen bij de uitvoering daarvan betrokken zijn, berusten bij de directie.

2. De ingevolge deze wet toe te kennen uitkeringen en de aan de uitvoering daarvan verbonden kosten komen ten laste van het fonds.

Artikel 14-7

COMMISSIE VAN TOEZICHT

1. Er is een Commissie van Toezicht, die belast is met het toezicht op de uitvoering van de taak die aan de directie is opgedragen.

2. De Commissie van Toezicht doet, desgewenst, aan de Minister voorstellen die zij in het belang van de toepassing van deze wet nodig acht. 6 Gew. bij S.B. 1981 no. 190. 7 Gew. bij S.B. 1995 no. 12.

Artikel 15

1. De Commissie van Toezicht bestaat uit drie leden, waarvan één Voorzitter is. De leden worden door de President op voordracht van de Minister benoemd, geschorst en ontslagen.

2. De leden hebben zitting voor de tijd van drie jaren en zijn na ommekomst van deze periode herbenoembaar.

3. De Commissie van Toezicht is terzake van haar werkzaamheden verantwoording aan de Minister verschuldigd.

4. Aan de leden van de Commissie kan een door de Minister vast te stellen tegemoetkoming worden toegekend.

Artikel 16

1. De directie brengt jaarlijks aan de Commissie van Toezicht schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden.

2. De directie voegt bij haar verslag de jaarrekening van het fonds.

3. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 17

HET PERSONEEL

1. Het personeel werkzaam onder de directie wordt door de Minister benoemd, geschorst en ontslagen.

2. Op de directie en het personeel zijn de bepalingen van de Personeelswet en haar uitvoeringsvoorschriften van toepassing.

Artikel 18-8

De middelen tot dekking van de uitgaven als bedoeld in artikel 5 van deze wet worden verkregen onder meer door:

a. het heffen van premies van premieplichtigen;

b. een bijdrage van de Overheid uit de Staatskas.

Artikel 19-9 8

Gew. bij S.B. 1982 no. 74, S.B. 1995 no. 12. 9 Gew. bij S.B. 1981 no. 190, S.B. 1983 no. 115.

PREMIE-HEFFING

1. Premieplichtig is de ingezetene van Suriname, al dan niet met de Surinaamse nationaliteit, die ingevolge de bepalingen van de "Inkomstenbelasting 1922" winst uit bedrijf of beroep of loon uit dienstbetrekking geniet en de leeftijd van 60 jaar nog niet heeft bereikt.

2. Niet premieplichtig zijn ingezetenen met een andere dan de Surinaamse nationaliteit, die:

a. werkzaam zijn als hoofd of lid van een internationale missie of als diplomatieke of consulaire functionaris of employee, in de zin van de Weense Conventies inzake Diplomatiek Verkeer en Consulaire Betrekkingen (Trb. 1962 No. 101 en 1965 No. 140);

b. employees zijn van een door de Regering van Suriname erkende internationale organisatie, en die door een systeem van sociale zekerheid van die organisatie worden gedekt;

c. werkzaam zijn als lid van de strijdkrachten van een ander land dan Suriname;

d. werkzaam zijn, anders dan als huishoudelijk personeel, bij een internationale orga-nisatie, waarvan Suriname ook lid is.

Artikel 20-10

1. De grondslag van de heffing is het zuiver inkomen in de zin van de "Inkomstenbelasting 1922" en -ingeval loonbelasting verschuldigd is- het zuiver loon in de zin van de "Wet Loonbelasting".

2. De hoogte van de premie bedraagt 4% (vier procent) van de heffingsgrondslag.

3. De heffing van premie geschiedt bij wege van afdracht op aangifte, van aanslag en door inhouding op het loon.

4. Met betrekking tot de heffing, de inhouding en de invordering van premies, alsmede de eventuele verrekening van de ingehouden premies met de te heffen premies, vinden de "Inkomstenbelasting 1922", de "Wet Loonbelasting" en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing.

Artikel 21

STRAFBEPALING

Indien blijkt, dat op grond van opzettelijk onjuist verstrekte gegevens een uitkering is toegekend, wordt deze onmiddellijk ingetrokken en vindt terugvordering plaats, één en ander onverminderd de toepasselijkheid van strafrechtelijke bepalingen.

Artikel 22-11

AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN

10 Gew. bij S.B. 1981 no. 190, S.B. 1983 no. 115, S.B. 1995 no. 12, S.B. 1995 no. 13, S.B. 2002 no. 96. 11 Gew. bij S.B. 1995 no. 12. Ter uitvoering van deze wet worden bij besluit van de Minister nadere voorschriften gegeven.

Artikel 23-12

Vervallen.

Artikel 24-13

Vervallen.

Artikel 25

1. Deze wet, die kan worden aangehaald als "Wet Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds", zal worden geplaatst in het Staatsblad van de Republiek Suriname.

2. Zij treedt onmiddellijk in werking en werkt terug tot 1 januari 1981.

3. Bij de inwerkingtreding van deze wet vervalt de resolutie van 27 juni 1973 no. 6244 (G.B. 1973 no. 106). 12 Vervallen bij S.B. 1981 no. 190. 13 Vervallen bij S.B. 1981 no. 190.