Rijbesluit 1957


<< Terug naar overzicht

STAATSBESLUIT van 23 november 1957, ter uitvoering van de artikelen 3, 8 en 11 van de Rijwet 19161 (G.B. 1957 no. 103), gelijk het luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1959 no. 85, G.B. 1960 no. 89, G.B. 1962 no. 120, G.B. 1962 no. 186, G.B. 1963 no. 95, G.B. 1963 no.101, G.B. 1965 no. 39, G.B. 1965 no. 67, G.B. 1965 no. 120, G.B. 1970 no. 79, G.B. 1970 no. 133, G.B. 1971 no. 150, G.B. 1973 no. 20, G.B. 1974 no. 53, S.B. 1977 no. 29, S.B. 1980 no. 48, S.B. 1981 no. 13, S.B. 1981 no. 27, S.B. 1981 no. 152, S.B. 1984 no. 101, S.B. 1985 no. 4, S.B. 1989 no. 31, S.B. 1997 no. 36, S.B. 2000 no. 68, S.B. 2005 no. 17.

§ 1

ALGEMENE BEPALINGEN

VERKLARING DER UITDRUKKINGEN

Artikel 1-2

1. In dit staatsbesluit wordt verstaan onder:
a. Minister:
De Minister van Justitie en Politie.
b. I Wegen:
Alle voor het openbaar verkeer openstaande
rijbanen, rijwielpaden, voetpaden, pleinen en bruggen; de tot de wegen behorende paden, bermen of zijkanten maken deel uit van de weg.
II Verharde wegen:

Alle wegen voorzien van een betonnen of bitumineus wegdek.

III Onverharde wegen:

Alle wegen voorzien van een ander dan een betonnen of bitumineus wegdek.

IV Autowegen:

Alle wegen, waarvan de hoofdrijbaan (hoofdrijbanen) niet voor langzaam verkeer toegankelijk is (zijn) en die bij beschikking van de Minister als zodanig zijn aangewezen en middels borden als bedoeld in artikel 4 sub t aangegeven.
c. Voetpaden:

Alle paden, ongeacht of zij tot een andere weg behoren, welke kennelijk niet voor rijverkeer openstaan of bij beschikking van de Minister als zodanig zijn aangewezen en middels een bord als bedoeld in artikel 4 sub p aangegeven.

d. Rijwielpaden:
Alle paden, ongeacht of zij tot een andere weg behoren, bij beschikking van de Minister als rijwielpad aangewezen en middels een verkeersbord als bedoeld in artikel 4 sub k aangegeven.
e. Nacht:
De tijd tussen zonsondergang en zonsopkomst in ieder geval de tijd tussen half zeven des avond en half zes des morgens.
f. Bestuurder:
Hij die een rij- of voertuig bestuurt of onder zijn onmiddellijke toezicht doet besturen, alsmede degene die rij- of trekdieren of ander vee geleidt dan wel de feitelijke macht daarover heeft met hetgeen door hem of onder zijn toezicht bestuurd of geleid wordt.
Indien het woord "bestuurder" onmiddellijk gevolgd wordt door "rij- of voertuig",
of een met name aangeduid rij- of voertuig of "rij- of trekdier", wordt daaronder verstaan hij die zodanig rij- of voertuig of rij- of trekdier bestuurt of onder zijn onmiddellijk toezicht doet besturen, met hetgeen door hem of onder zijn toezicht bestuurd wordt.
g. Bestuurder van een motorrijtuig:

1. degene die het motorrijtuig bestuurt;
2. degene onder wiens toezicht een ander een motorrijtuig bestuurt, onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 36a.

h. Motorrijtuigen:

Alle rij- en voertuigen bestemd om uitsluitend of mede door een krachtwerktuig op of aan het rij- of voertuig zelf aanwezig, anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen.

i. Bromfietsen:
Motorrijtuigen op twee of drie wielen uitgerust met een verbrandingsmotor met een cylinderinhoud van ten hoogste 50 cm3 (3.05 kubieke inch) of met een elektromotor, die zijn geconstrueerd voor een maximum snelheid van niet meer dan 40 km per uur en die voor wat betreft de bouw voldoen aan de door de Minister vastgestelde eisen.

j. Tractoren:
Motorrijtuigen, welke voorzover betreft hun bouw, alle naar het oordeel van de Minister, voor tractoren normale eigenschappen bezitten.

k. Wieldruk, druk van enig wiel:
De druk, welke door een wiel van een voertuig op het rijvlak wordt uitgeoefend, wanneer het voertuig in rust is, met dien verstande, dat daarbij een samenstel van wielen, op één wielnaaf gemonteerd, als één wiel wordt beschouwd.
Bij voertuigen op rupsbanden wordt ten aanzien van elk der rupsbanden als wieldruk aangemerkt 1/3 van de druk, die door de rupsband op het rijvlak wordt uitgeoefend, wanneer het voertuig in rust is.
l. As: de horizontale lijn, loodrecht staande op de lengte hartlijn van een voertuig, gaande door het midden van één of meer wielen, wanneer deze zich in de stand bevinden, waarin rechtuit wordt gereden.

m. Asdruk, druk van enige as:
de som van de wieldrukken van de wielen aan een as, met dien verstande, dat:
- voor de berekening van de asdruk twee of meer in elkaars verlengde liggende assen, of twee achter elkaar op een onderlinge afstand van minder dan één meter liggende assen, als één as worden aangemerkt, tenzij anders in dit staatsbesluit is bepaald;
- bij voertuigen op rupsbanden ten aanzien van één paar rupsbanden als asdruk wordt aangemerkt de druk, welke door het paar rupsbanden tezamen op het rijvlak wordt uitgeoefend, wanneer het voertuig in rust is.

n. Luchtbanden:

rubberbanden, waarin zich gas bevindt onder een hogere dan de atmosferische spanning en waarbij in normale spanningstoestand in onbelaste staat de oppervlakte van de dwarsdoorsnede van het gedeelte, waarin zich het gas bevindt, tenminste 2/5 van de oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de gehele band be-draagt;

o. Cushionbanden:
rubberbanden, in verband met hun elasticiteit als cushionbanden te beschouwen, van een der door de Minister aan te wijzen merken, voor zover in de aanvankelijke samenstelling geen wijziging wordt gebracht, echter slechts zolang de banden geen geringere hoogte bezitten dan 75 mm, gemeten van de binnenzijde van de montagegering af, en geen geringere breedte dan 10 mm per 120 kg wieldruk, gemeten op de montagering.

p. Massieve banden:
rubberbanden, welke niet zijn lucht- of cushionbanden, echter slechts zolang de banden geen geringere hoogte bezitten dan 65 mm, gemeten van de binnenzijde van de montagering af, en geen geringere breedte dan 80 mm, gemeten op de montagering.

q. Metalen banden:
gladde banden vervaardigd van enige metaalsoort alsmede rubberbanden, welke niet zijn luchtbanden, cushionbanden of massieve banden.

r. Langzaam verkeer:
Geleiders van rij- of trekdieren of ander vee, bestuurders van rij- of voertuigen, niet zijnde motorrijtuigen, alsmede bestuurders van bromfietsen en gemotoriseerde handkarren.

s. Snel verkeer:
Bestuurders van motorrijtuigen met uitzondering van bromfietsen en gemotoriseerde handkarren.

t. Bebouwde kommen:
Bebouwde oppervlakten waarvan de grenzen door de Minister zijn aangewezen en op de wegen zijn aangegeven door borden bedoeld in artikel 4, sub r.

u. Autobussen:

1. Motorrijtuigen, die ingericht zijn of gebruikt worden voor het vervoer van 8 of meer volwassen personen, de bestuurder daarbij inbegrepen;
2. Motorrijtuigen bestemd om de personen die zich daartoe aanmelden, te
vervoeren, indien voor het vervoer per plaats betaald wordt.
v. Aanhangwagen: voertuig, daaronder ook begrepen een oplegger, dat kennelijk is bestemd om te worden voortbewogen door een ander voertuig.
w. Richtingaanwijzers: knipperend licht, bestemd om andere weggebruikers kenbaar te maken dat de bestuurder het voornemen heeft naar links of naar rechts van richting te veranderen.
x. Dimlicht: licht waarmee de weg voor het voertuig wordt verlicht zonder dat hierdoor andere weggebruikers worden verblind of gehinderd.
y. Veruitstralend licht: licht dat de weg voor het voertuig over een grote afstand verlicht.
z. Parkeerlicht: licht, bestemd om de aanwezigheid van een geparkeerd voertuig aan te geven.
aa. Ambulance: motorrijtuig, ingericht voor het vervoer van zieken.
ab. Achterlicht: licht dat, van de achterzijde gezien, de aanwezigheid van het voertuig kenbaar maakt en een aanwijzing is voor de breedte van het voertuig.
ac. Stoplicht: licht, bestemd om weggebruikers die zich achter het voertuig bevinden kenbaar te maken dat de bestuurder de bedrijfsrem bedient.
ad. Stadslicht: licht dat, van de voorzijde gezien, de aanwezigheid van het voertuig kenbaar maakt en een aanwijzing is voor de breedte van het voertuig.
ae. Achteruitrijdlicht: licht, bestemd voor het verlichten van de weg achter het voertuig en voor het waarschuwen van de overige weggebruikers dat het voertuig achteruit rijdt of achteruit gaat rijden.
af. Reflector: inrichting, bestemd om de aanwezigheid van een voertuig kenbaar te maken door weerkaatsing van het licht afkomstig van een niet tot dat voertuig behorende lichtbron.
Ag. Oplegger: aanhangwagen, waarvan een aanzienlijk deel van de massa, bij gelijkmatig verdeelde lading, door het trekkend voertuig wordt gedragen.
ah. Keuringsinstantie: een door de Minister erkende en bij de in artikel 25a bedoelde rechtspersoonlijkheid bezittende instelling ingeschreven instantie, welke keuringen van motorrijtuigen verricht.
ai. fabrieksmatig verdonkerde ruiten: ruiten die door de fabrikant, conform een bijzonder fabricage proces van het glas, donker worden vervaardigd of getint.
2. Waar in dit staatsbesluit van motorrijtuigen gesproken wordt, zijn bromfietsen daaronder begrepen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.
3. Onder rij- of voertuigen zijn in dit staatsbesluit niet begrepen kruiwagens, kinderwagens en dergelijke kleine voertuigen.
4. Onder voetgangers worden mede verstaan personen, die te voet een rijwiel, een invalide wagen, een kruiwagen, een kinderwagen of een dergelijk klein voertuig voortbewegen.

BIJLAGE

Artikel 2

De bij dit staatsbesluit behorende bijlage maakt deel uit van dit staatsbesluit.

BEVELEN EN AANWIJZINGEN VAN HET BEVOEGDE GEZAG

Artikel 3

Wordt bij het geven van aanwijzingen en bevelen door de ambtenaren of beambten van politie gebruik gemaakt van tekens, dan worden de volgende tekens gebruikt:
a. stoptekens (bijlagen modellen 1, 2 en 9);
b. doorgaantekens (bijlage 3, 4 en 10);
c. tekens sneller gaan (bijlage modellen 5 en 6);
d. tekens langzamer gaan (bijlage modellen 7 en 8).

Artikel 4-3

1. In het belang van de vrijheid van het verkeer of de veiligheid op de wegen kunnen de volgende aanwijzingen worden gegeven:
a. stopstrepen en voetgangersoversteekplaatsen;
b. vakken of pijlen op het wegdek ter regeling van het verkeer op of nabij kruispunten, of vakken ter afbakening van een aangewezen bushalte;
c. lichtsignalen;
d. aanwijzing als voorrangskruising of -splitsing (bijlage modellen 11, 12 en 12a);
e. gesloten verklaring in één of beide richtingen of voor bepaalde rij- of voertuigen (bijlage modellen 13, 14, 14a en 15 t/m 24);
f. verbod links of rechts afslaan (bijlage modellen 25 en 26);
g. verbod inhalen (bijlage model 27);
h. verbod doorgaan (bijlage modellen 28 en 29);
i. verbod stilstaan (bijlage modellen 30 t/m 32);
j. verbod wachten (bijlage modellen 33 t/m 35);
k. aanwijzing als rijwielpad (bijlage model 42);
l. aanwijzing parkeerplaats (bijlage model 43);
m. aanwijzing richting (bijlage model 44);
n. aanwijzing als voorrangsweg (bijlage modellen 45 en 46);
o. aanwijzing maximum snelheid (bijlage modellen 47, 48 en 48a);
p. aanwijzing als voetpad (bijlage model 49;
q. gevaartekens (bijlage modellen 50 t/m 57);
r. aanwijzing bebouwde kom (bijlage modellen 58 en 59);
s. aanwijzing bushalte (model 57a);
t. aanwijzing als autoweg (bijlage modellen 61 en 62);
u. tekens die een andere aanduiding bevatten.
2. Dienen ten aanzien van de aanwijzingen op de in het vorige lid bedoelde borden interpretaties te worden gegeven of beperkingen van de werkingssfeer te worden kenbaar gemaakt, dan geschiedt zulks middels onderborden als aangegeven in de bijlage (model 60).

Artikel 5-4

1. Bij gebruik van lichtsignalen hebben deze voor een bestuurder van een rij- of voertuig of een geleider van rij- of trekdieren of ander vee de volgende betekenis:
a. groen licht betekent: doorgaan; met dien verstande, dat dit bevel niet geldt, indien door het gevolg geven hieraan hinder zou worden veroorzaakt:
voor de bestuurder van een motorrijtuig, ten dienste van de politie, de brandweer of een ziekeninrichting, voorzover bij nadering van dit motorrijtuig van een sirene, bel, meertonige hoorn of rood, oranjerood of blauw zwaailicht gebruik wordt gemaakt, dan wel voor de politie- of militaire colonne, de begrafenisstoet of de geoorloofde optocht, die overeenkomstig het derde lid van dit artikel blijft voortgaan;
b. geel licht betekent: stoppen vóór de stopstreep of de voetgangers-oversteekplaats; met dien verstande, dat voor het verkeer dat de stopstreep of voetgangers-oversteekplaats reeds is gepasseerd of zo dicht is genaderd, dat stilhouden vóór de stopstreep of de voetgangers-oversteekplaats redelijkerwijs niet meer mogelijk is, dit signaal betekent: doorgaan;
c. rood licht betekent: stoppen vóór de stopstreep of de
voetgangersoversteekplaats.
2. Is in een vak van een lichtsignaal een verlichte pijl zichtbaar, dan geldt dit signaal uitsluitend voor de in het eerste lid van dit artikel bedoelde deelnemers aan het verkeer in de door de pijl aangewezen richting, waarbij een naar boven wijzende pijl voor het rechtuitgaande verkeer geldt.
3. Een politie- of militaire colonne, een begrafenisstoet of een geoorloofde optocht, welke op groen licht is begonnen de stopstreep of de voetgangers-oversteekplaats te passeren, blijft voortgaan, ook nadat een andere kleur licht zichtbaar is geworden.
4. Bij gevaarspunten kunnen ter waarschuwing van het verkeer gele knipperlichten worden aangebracht, welke betekenen: voorzichtigheid geboden.
5. Voor voetgangers kunnen afzonderlijke lichtsignalen worden gebezigd, waarbij groen licht betekent: voetgangers kunnen oversteken, en rood licht: voetgangers mogen niet oversteken. Het vak, waarin het rode licht verschijnt, moet zich bevinden boven het vak, waarin het groene licht zichtbaar wordt.
6. De tekens omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel gelden niet voor de bestuurders van motorrijtuigen ten dienste van de politie, de brandweer of een ziekeninrichting, voorzover bij nadering van deze motorrijtuigen gebruik wordt gemaakt van een sirene, bel, meertonige hoorn of rood, oranjerood of blauw zwaailicht, met dien verstande dat er van de voorrang gebruik mag worden gemaakt door de bestuurders van voornoemde motorrijtuigen nadat zij overtuigd zijn van de door de andere weggebruikers aan hen geboden vrije doorgang.

Artikel 6-5

1. De beslissingen tot het geven van de in artikel 4 bedoelde aanwijzingen en tot het plaatsen van de daartoe bestemde inrichtingen worden door de Minister bij beschikking genomen. De betreffende beschikkingen worden zoveel mogelijk in het Advertentieblad van de Republiek Suriname bekendgemaakt.
2. De Districts-Commissaris is bevoegd tot het geven van de in artikel 4 sub e, h en m bedoelde aanwijzingen en tot het doen plaatsen van de daartoe bestemde borden, indien zodanige aanwijzingen tijdelijk worden gevorderd. De desbetreffende beschikkingen van de Districts-Commissaris worden zo nodig bekend gemaakt in het Gouvernements-Advertentieblad.
3. Indien de in lid 2 van dit artikel bedoelde aanwijzingen onmiddellijk worden gevorderd, kunnen voor wat de districten Paramaribo en Wanica betreft, bedoelde aanwijzingen door of namens de Korpschef van het Korps Politie Suriname worden gegeven en de daartoe bestemde borden of inrichtingen worden geplaatst.
4 De in lid 3 van dit artikel bedoelde aanwijzingen en de plaatsing van de daartoe bestemde borden of inrichtingen, worden zo nodig bekendgemaakt via de media.
5. De door de ambtenaren of beambten van politie mondeling of middels de in artikel 3 genoemde tekens gegeven bevelen of aanwijzingen gelden boven alle andere aanwijzingen.

UITWIJKEN EN INHALEN

Artikel 76

1. Behoudens het bepaalde in de volgende leden is de bestuurder verplicht op de door hem gevolgde weg links te houden. Hij mag zich daarbij niet verder van de linkerkant bevinden dan door de omstandigheden gerechtvaardigd wordt.
2. De bestuurder is verplicht behoorlijk uit te wijken:

I. naar links:
a. bij het tegenkomen van andere weggebruikers, met dien verstande, dat, indien er geen uitwijkruimte is, degene voor wie zulks gezien de omstandigheden het minst bezwaar oplevert, zodanige maatregelen dient te nemen, dat de andere ongehinderd kan passeren;
b. bij het ingehaald worden door andere weggebruikers;
II. naar rechts:
bij het inhalen van andere weggebruikers, tenzij zulks gevaar oplevert voor het tegemoetkomend of voor het van achteren naderend verkeer.
3. Links en rechts inhalen is verboden, wanneer het in te halen voertuig stilstaat voor een voetgangersoversteekplaats, of deze langzaam nadert.
4. Het is de inhalende weggebruiker verboden tijdens het inhalen te komen op dat gedeelte van de weg, dat bestemd is voor het verkeer uit de tegengestelde richting, vóór of op een kruising of splitsing van wegen of indien daardoor gevaar of belemmering ontstaat of kan ontstaan voor tegemoetkomend verkeer.
5. De ingehaald wordende weggebruiker mag zijn snelheid niet opvoeren. De inhalende weggebruiker mag zich na het inhalen niet eerder naar links begeven, dan uit een oogpunt van gevaar voor of belemmering van het ingehaalde verkeer verantwoord is.
6. Indien de bestuurder het zich langs dezelfde weg voortbewegend verkeer wenst te kruisen, dient hij andere rij- of voertuigen, van welke aard ook, die zich op die weg bevinden en hun richting bewaren, te laten voorgaan, ook bij kruisingen en verenigingen van wegen.
7. Zij die tot het snelle verkeer behoren moeten, zij die tot het langzame verkeer behoren mogen, ingeval zij voornemens zijn op een kruising of splitsing van wegen rechtsaf te slaan, zich, bij de nadering van die kruising of splitsing naar de rechterzijde van het voor het verkeer uit hun richting bestemde weggedeelte begeven. Zij moeten daarbij de doorgang naast zich vrijlaten voor het tegemoetkomend verkeer en voor het verkeer dat zich naast hen bevindt of zo dicht achter hen, dat door dit veranderen van richting gevaar voor botsing zou ontstaan. Zij moeten hun voornemen tot verandering van richting tijdig kenbaar maken op de in artikel 13 omschreven wijze; bij zodanige kennisgeving is het aan het van achteren naderend verkeer verboden ter rechterzijde te passeren.
8. De in de leden 1 tot en met 7 van dit artikel bedoelde weggebruikers zijn verplicht bij het naderen van motorrijtuigen ten dienste van de politie, de brandweer of een ziekeninrichting, voorzover bij hun nadering van een sirene, bel, meertonige hoorn of rood, oranjerood of blauw zwaailicht gebruik wordt gemaakt, aan deze motorrijtuigen de vrije doorgang te verlenen.

RIJWIEL EN VOETPADEN

Artikel 8-7

1. Het is bestuurders met uitzondering van bestuurders van tweewielige rijwielen, tweewielige bromfietsen en driewielige rijwielen voor invaliden verboden een rijwielpad te volgen.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van de Rijwet is het verboden een voetpad te volgen.
VERBOD LINKS OF RECHTS AFSLAAN

Artikel 9

Het is bestuurders verboden links onderscheidenlijk rechts af te slaan, waar zulks door de Minister is verboden en door een bord bedoeld in artikel 4 sub f is aangegeven.
VOORRANG

Artikel 10-8

1. De bestuurder, die een splitsing, een kruising of een samenkomst van wegen nadert, zal in de eerste plaats bijzondere voorzorgen treffen ter vermijding van ongelukken, ook wanneer hij het recht van voorrang heeft.
2. Het verkeer op een weg, welke door de Minister als voorrangsweg is aangewezen en welke kruist of zich splitst van een weg, waarop een bord volgens één der modellen 11 of 12 van de bijlage is aangebracht, heeft voorrang boven het verkeer, dat het kruispunt of de splitsing nadert langs de weg, waarop een der genoemde borden is aangebracht.
3. De bestuurder die een kruising nadert langs een weg, waarop een bord volgens model 12 van de bijlage is aangebracht is verplicht te stoppen, alvorens de genaderde kruising of splitsing op te rijden of te gaan.
4. Indien het een samenkomst van wegen betreft waarvan de ene ter plaatse eindigt en de andere als doorgaande weg moet worden beschouwd, z.g. T-kruising, zal indien geen andere aanwijzingen zijn gegeven, aan de bestuurder op de doorgaande weg voorrang worden verleend.
5. Bij kruisingen of splitsingen van een verharde weg en een onverharde weg, heeft het verkeer op de verharde weg, voorrang boven het verkeer op de onverharde weg, met dien verstande dat bij z.g. T-kruisingen, indien geen andere aanwijzingen zijn gegeven, het verkeer op de doorgaande weg steeds voorrang heeft.
6. Overigens heeft het verkeer van links voorrang.
7. In afwijking van het bepaalde in de leden 2, 4, 5 en 6 van dit artikel hebben treinen, trams of andere langs spoorstaven voortbewogen rij- of voertuigen, voorts motorrijtuigen ten dienste van politie en de brandweer,een ziekeninrichting - een en ander voorzover de bestuurders daarvan bij nadering van een kruising of splitsing van wegen gebruik maken van een sirene, bel, meertonige hoorn of rood, oranjerood of blauw zwaailicht - begrafenisstoeten, militaire- en politie colonnes, voorrang boven het overige verkeer. De genoemde categorieën hebben in de volgorde waarin zij zijn opgesomd, voorrang boven elkander.

POLITIEVOERRTUIGEN, BRANDWEER- EN AMBULANCEWAGENS

Artikel 11-9

Vervallen.

STOPPEN, SNELHEID VERMINDEREN, WEGRIJDEN

Artikel 12-10

1. Bestuurders van rij- of voertuigen mogen slechts op zodanige wijze stoppen of wegrijden dat het verkeer niet gehinderd wordt.
2. Zij moeten in geval zij voornemens zijn te stoppen of snelheid te verminderen tijdig en op duidelijk zichtbare wijze dat voornemen kenbaar maken aan het verkeer dat zich achter hen bevindt.
3. Bestuurders zijn verplicht, daar waar het verkeer moet stilhouden, zich in volgorde van aankomst op te stellen in dier voege dat het voor het verkeer uit de tegengestelde richting bestemde gedeelte van de rijbaan wordt vrijgelaten en dat het langzame verkeer zich aan de uiterste linkerzijde van het voor hen bestemde weggedeelte opstelt en waar de beschikbare wegbreedte dit toelaat voldoende ruimte van het voor het verkeer in zijn rijrichting bestemde gedeelte van de rijbaan vrijlaat voor het snelle verkeer.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 3 is de bestuurder, die moet stoppen bij een kruising of splitsing van wegen, verplicht te stoppen voor de stopstreep of voetgangersoversteekplaats en binnen het vak hetwelk ter plaatse op het wegdek voor het verkeer in de richting waarheen de bestuurder zich wil begeven is aangebracht. Indien deze aanwijzingen ter plaatse niet zijn gegeven, dient het gedeelte van de rijbaan bestemd voor het verkeer uit zijwaartse richting te worden vrijgelaten.
5. Bestuurders betrachten de naar omstandigheden geboden voorzichtigheid ten aanzien van de zich op de weg bevindende voetgangers.
6. Zij verlenen blinden, voorzien van een blindenstok, en overigens alle personen die zich moeilijk voortbewegen, ongehinderde doorgang.

RICHTINGVERANDERING

Artikel 13-11

Bestuurders, die van richting wensen te veranderen, zijn verplicht tijdig en op duidelijk zichtbare wijze het voornemen daartoe kenbaar te maken, door een duidelijk teken, gegeven voorzover het motorrijtuigen betreft bedoeld in de artikelen 29 en 31b met de aldaar voorgeschreven richtingaanwijzers, en overigens door het goed zichtbaar uitsteken van één der armen of een stok of ander voorwerp.

NAAST ELKANDER RIJDEN

Artikel 13a-12

Tenzij bij het inhalen en ingehaald worden is het de bestuurder van een rij- of voertuig verboden naast een ander rij- of voertuig te rijden, behoudens het bepaalde in artikel 42.

VERBOD STILSTAAN

Artikel 14-13

1. Het is de bestuurder verboden hetgeen door hem bestuurd of geleid wordt te doen of te laten stilstaan:
a. zodanig dat de vrijheid van het verkeer daardoor meer dan nodig worden belemmerd of de veiligheid op de weg in gevaar wordt gebracht;
b. anders dan aan de uiterste linkerzijde van de weg in zijn rijrichting;
c. op wegen of weggedeelten waarvoor een stopverbod geldt, of gedurende de tijd waarvoor zodanig verbod geldt, één en ander aangegeven door een bord volgens de modellen 30 t/m 32 van de bijlage;
d. op een afstand van minder dan 12 meter van een bord met aanduiding van een bushalte; dit verbod geldt niet voor de bestuurder van een autobus waarvoor die halte is aangewezen;
e. binnen een afstand van 12 meter van een aan de andere zijde van de weg stilstaand rij- of voertuig, gemeten tussen de dichtsbij van elkander gelegen delen van bedoelde rij- of voertuigen, tenzij zoveel ruimte overblijft dat twee vierwielige motorrijtuigen van normale afmetingen zonder bezwaar elkaar kunnen passeren;
f. op wegen ter plaatse waar een andere weg daarop uitloopt of zich afsplitst en binnen 12 meter vóór of na kruisingen, splitsingen of verenigingen van wegen gerekend vanaf de hoek, waar de rijbaankanten of hun verlengden elkaar raken;
g. binnen de ruimte die in beslag wordt genomen door het verkeer langs spoorstaven;
h. op een brug;
i. op rijbanen naast of op een afstand van minder dan 6 meter van een verkeersheuvel of minder dan 12 meter van een opgebroken of afgesloten weggedeelte;
j. op de rijbaan ter hoogte van een doorgetrokken streep of van een vak, indien de vrije ruimte tussen het stilstaand voertuig en de streep of het vak minder dan 3 meter bedraagt.
2. Indien rails van een trein of tram lopen aan de linkerzijde van de weg of een stopverbod voor die zijde van de weg bestaat, mag aan de uiterste rechtszijde worden gestopt behoudens indien een stopverbod voor die zijde bestaat.

WACHTVERBOD

Artikel 15-14

1. Het is verboden rij- of voertuigen te doen of te laten staan anders dan gedurende de tijd, die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen:

a. op wegen of weggedeelten waarvoor een wachtverbod is gesteld of gedurende de tijd, waarvoor een zodanig verbod is gesteld aangegeven door een bord volgens de modellen 33 t/m 35;
b. aan die zijde van de rijbaan, waarlangs parkeergelegenheden zijn aangebracht, vóór die parkeergelegenheden en op een afstand van minder dan 12 meter aan weerszijden daarvan;
c. voor een uitrit.
2. Indien rails van een trein of tram lopen aan de linkerzijde van de weg gerekend in de rijrichting of een wachtverbod voor die zijde van de weg bestaat, mag aan de uiterste rechterzijde worden gewacht, behoudens indien een wachtverbod voor die zijde bestaat.

STILSTAAN EN WACHTEN AUTOBUSSEN

Artikel 15a-15

1. Indien op een weg of weggedeelte een bushalte is geplaatst, is de bestuurder van een autobus verplicht zijn motorrijtuig voor het in- of uitstappen van personen, of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen, te doen stilstaan bij die bushalte, welke door de Minister op die weg of dat weggedeelte voor die bus mocht zijn aangewezen en binnen het vak, hetwelk ter afbakening van die bushalte op het wegdek is aangebracht.
2. Indien een bord volgens een der modellen 30 tot en met 35 van de bijlage, ter aanduiding van een stop- of wachtverbod, is voorzien van een onderbord volgens model 60 van de bijlage met het opschrift: "AUTOBUSSEN", is het de bestuurder van een autobus verboden, het door hem bestuurde motorrijtuig op de weg of het weggedeelte, waarvoor dat verbod geldt, te doen of te laten stilstaan anders dan bij een bushalte die door de Minister voor die bus mocht zijn aangewezen, en binnen het vak, hetwelk ter afbakening van die bushalte op het wegdek is aangebracht, en voorts, ingeval van een wachtverbod, anders dan gedurende de tijd, die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen, blijvende voor de bestuurders van andere rij- of voertuigen dat stop- of wachtverbod buiten toepassing.
3. Indien een bord volgens een der modellen 30 tot en met 35 van de bijlage, ter aanduiding van een stop- of wachtverbod, is voorzien van een onderbord volgens model 60 van de bijlage met het opschrift: "AUTOBUSSEN TOEGESTAAN", is het de bestuurder van een autobus verboden, het door hem bestuurde motorrijtuig op de weg of het weggedeelte, waarvoor dat verbod geldt, te doen of te laten stilstaan anders dan bij een bushalte, die door de Minister voor die bus mocht zijn aangewezen, en binnen het vak hetwelk ter afbakening van die bushalte op het wegdek is aangebracht, blijvende voor de bestuurders van andere rij- of voertuigen dat stop- of wachtverbod onverminderd van kracht.

ACHTERUIT RIJDEN

Artikel 15b-16

Bestuurders mogen slechts stapvoets en langs die zijde van de rijbaan achteruitrijden waar hetgeen door hen bestuurd of geleid wordt zich voor het achteruit rijden bevond en slechts voorzover zulks mogelijk is zonder dat gevaar of hinder voor andere weggebruikers ontstaat of schade wordt aangebracht.

LADEN, LOSSEN, BREEDTE VOERTUIGEN

Artikel 16-17

1. Het is de bestuurder van een rij- of voertuig verboden op de weg te laden of te lossen, te doen laden of te doen lossen, indien zulks elders zonder ernstige bezwaren kan geschieden.
2. De lading van een rij- of voertuig dient zodanig te zijn gestuwd en geplaatst, dat daardoor geen schade of gevaar wordt of kan worden veroorzaakt. De lading mag de bedrijfszekerheid van het rij- of voertuig niet verminderen.
3. Zowel aan de naar achter als aan de naar voren uitstekende lading van een rij- of voertuig moet, op een hoogte van tenminste 30 cm. en van ten hoogste 125 cm. boven de begane grond, zoveel mogelijk aan het uiterste einde, een rode vlag (afmetingen tenminste 40 x 40 cm.) en bij nacht een naar alle zijden lichtuitstralende lantaarn zijn aangebracht, welk licht wit moet zijn, indien de lantaarn aan de voorzijde en rood, indien de lantaarn aan de achterzijde is bevestigd.
4. De aan de zijkanten uitstekende lading of de laadbak of bagagedrager van een rij- of voertuig met niet meer dan twee achter elkander bevestigde wielen, mag niet breder zijn dan de stuurkruk. De uitstekende lading of de laadbak bij een rij- of voertuig op meer dan twee wielen mag niet breder zijn dan nagenoeg de afstand tussen de twee uiterste om dezelfde as draaiende wielen.
5. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 tot met 4 van dit artikel en artikel 31e kan door de Minister worden bepaald:
a. aan welke eisen motorrijtuigen waarmede een bepaalde soort lading wordt vervoerd,
moeten voldoen en hoe de belading dient te geschieden;
b. over welke wegen en bruggen met een motorrijtuig niet mag worden gereden, indien met dat motorrijtuig een bepaalde soort lading wordt vervoerd.
6. De in lid 5 van dit artikel bedoelde lading wordt vastgesteld bij de in het betreffende lid bedoelde beschikking.

IN- EN UITRITTEN, OPENEN PORTIEREN

Artikel 17

1. Het in- of uitrijden van erven of in- of uitritten dient op zodanige wijze te geschieden, dat het verkeer op de weg daardoor niet wordt gehinderd.
2. Het is verboden een portier van een rij- of voertuig te openen of geopend te laten, indien
daardoor de veiligheid op de weg in gevaar wordt gebracht of de vrijheid van het verkeer wordt belemmerd.

GESLOTEN VERKLARING

Artikel 18

Het is iedere weggebruiker verboden over een weg of een weggedeelte te rijden of te gaan in strijd met een gesloten verklaring door het in artikel 6 bevoegd verklaarde gezag, zoals deze gesloten verklaring is aangegeven door een bord als bedoeld in artikel 4, sub e.

GESCHEIDEN RIJBANEN

Artikel 18a-18

Onverminderd het bepaalde in artikel 18 moeten bestuurders wanneer twee gelijkwaardige rijbanen op een afstand van niet meer dan twintig meter naast elkander liggen en gescheiden zijn door verkeersstroken, bermen, verhoogde afscheidingen, bomen, beplantingen, perken, plantsoenen, grachten, de in hun rijrichting links gelegen rijbaan volgen.

INHAAL-VERBOD

Artikel 19-19

Het is de bestuurder van een motorrijtuig op meer dan twee wielen verboden een ander motorrijtuig op meer dan twee wielen in te halen op wegen of weggedeelten waar zulks door het in artikel 6 bevoegd verklaarde gezag is verboden en door een bord als bedoeld in artikel 4 sub g is aangegeven.

DOORGAAN-VERBOD

Artikel 20

Het is bestuurders verboden een weg of weggedeelte, waarvoor een doorgaanverbod voor hun rijrichting door het bevoegde gezag is gesteld en ter plaatse door een bord als bedoeld in artikel 4 sub h is aangegeven, in te rijden of te gaan wanneer een rij- of voertuig, rij- of trekdier of vee uit tegengestelde richting die weg of dat weggedeelte is genaderd dan wel zich daarop bevindt. Het is hun bovendien verboden zich zodanig voor die weg of dat weggedeelte op te houden, dat het uit de tegengestelde richting naderend verkeer hinder ondervindt bij het verlaten daarvan.

VERPLICHTE RIJRICHTING

Artikel 21

De bestuurder is verplicht aan een aanwijzing voor de te volgen richting door het bevoegde gezag gegeven en ter plaatse door een bord als bedoeld in artikel 4 sub m aangegeven, gevolg te geven.

BIJZONDER VERVOER

Artikel 22

1. Voor gebruik van de weg, waarbij deze meer dan gewoonlijk in beslag wordt genomen, is vergunning vereist van de Districts-Commissaris(sen), in wiens (wier) ressort(en) de weg waarover het vervoer zal plaats vinden, gelegen is.
2. Meer dan gewoonlijk wordt de weg in beslag genomen:
a. indien de uitstekende lading breder is dan nagenoeg de afstand tussen de twee uiterste om dezelfde as draaiende wielen;
b. indien de snelheid zo traag is, dat verkeersstagnatie te vrezen is;
c. indien het bijzondere voertuigen betreft, welke niet voor het wegverkeer bestemd zijn.

WEDSTRIJDEN

Artikel 22a-20

1. Het is verboden zonder vergunning van de betrokken Districts-Commissaris op een weg een wedstrijd met voertuigen of dieren te houden of daaraan deel te nemen.
2. Onder wedstrijd wordt, voor de toepassing van dit artikel, verstaan elk rijden ter vaststelling of vergelijking met prestaties, hetzij van de deelnemers, hetzij van de voertuigen of dieren.
3. Als deelnemer wordt beschouwd de bestuurder van een voertuig of dier, waarmede aan een wedstrijd wordt deelgenomen en de eigenaar of houder van een voertuig of dier, die daarmede aan een wedstrijd doet of laat deelnemen.

COLONNES, OPTOCHTEN EN BEGRAFENISSTOETEN

Artikel 23

1. Het is de bestuurder verboden op enigerlei wijze de orde van een politie- of militaire troep, een begrafenisstoet of een geoorloofde optocht te verstoren of de geregelde voortgang daarvan te belemmeren.
2. Bij het tegenkomen van een begrafenisstoet moet de bestuurder aan de uiterste linkerzijde van de rijweg in zijn richting stilstaan totdat de lijkwagen is gepasseerd.

HINDER DOOR MOTORRIJTUIGEN

Artikel 24-21
Degene die een motorrijtuig bestuurt, is verplicht er voor te zorgen dat een andere weggebruiker niet gehinderd kan worden door rook of damp van zijn motorrijtuig.

VERWARRING STICHTENDE VOORWERPEN OF INRICHTINGEN

Artikel 24a-22

Het is verboden voorwerpen of inrichtingen, van welke aard ook, welke aanleiding tot
verwarring zouden kunnen geven met verkeerstekens of welke afbreuk zouden kunnen doen aan de uitwerking daarvan, op, langs of boven de wegen aan te brengen, te doen aanbrengen of te houden.

KEURING MOTORRIJTUIGEN

Artikel 25-23

1. Motorrijtuigen zomede aanhangwagens en opleggers worden, alvorens in gebruik te worden genomen door de eigenaar of houder voor keuring, zijnde de eerste keuring, ter beschikking gesteld van een door de Minister aangewezen commissie; aan de commissie kunnen door de Minister ook andere taken worden toebedeeld.
2. Motorrijtuigen van de overheid worden na de eerste keuring één keer per jaar, te rekenen vanaf de dag der laatste keuring, voor herkeuring ter beschikking gesteld van de in lid 1 van dit artikel bedoelde commissie.
3. De eigenaar of houder van een motorrijtuig, aanhangwagen of oplegger, betaalt voor de keuring of herkeuring het volgende tarief.

Eerste keuring:

a. bromfiets……………………………………………………………….SRD. 30,--
b. een motorrijtuig op twee of drie wielen met of zonder zijspan
niet zijnde een bromfiets………………………………………....... .... SRD. 45,--
c. personenauto…………………………………………………………. SRD. 60,--
d. een vrachtauto, trekker of autobus waarvan het ledig gewicht,
vermeerderd met het laadvermogen niet groter is dan 3500 kg.......… SRD. 75,--
e. een vrachtauto, trekker of autobus waarvan het ledig gewicht,
vermeerderd met het laadvermogen groter is dan 3500 kg…………. ...SRD. 80,--
f. een aanhangwagen of oplegger waarvan het ledig gewicht,
vermeerderd met het laadvermogen niet groter is dan 3500 kg….….….SRD. 60,--
g. een aanhangwagen of oplegger waarvan het ledig gewicht,
vermeerderd met het laadvermogen groter is dan 3500 kg………..….. SRD. 70,--
h. andere motorrijtuigen… ………………………………..….......…… .SRD. 60,--

Herkeuring:

a. bromfiets……………………………………………………………….SRD. 25,--
b. motorrijtuigen op twee of drie wielen met of zonder zijspan
niet zijnde een bromfiets………………………………….. …........ ... SRD. 40,--
c. een personenauto…...............................................……........….....…... SRD. 55,--
d. een vrachtauto, trekker of autobus waarvan het ledig gewicht,
vermeerderd met het laadvermogen niet groter is dan 3500 kg…….…SRD. 70,--
e. een vrachtauto, trekker of autobus waarvan het ledig gewicht,
vermeerderd met het laadvermogen groter is dan 3500 kg… ........……SRD. 75,--
f. een aanhangwagen of oplegger waarvan het ledig gewicht,
vermeerderd met het laadvermogen niet groter is dan 3500 kg...…….. SRD. 55,--
g. een aanhangwagen of oplegger waarvan het ledig gewicht,
vermeerderd met het laadvermogen groter is dan 3500 kg………….. .SRD. 65,--
h. andere motorrijtuigen………………………………………..…...……SRD. 55,--
i. afgifte van een afschrift van een keuringsbewijs……....…….........… .SRD. 25,--
j. herkeuring in beroep................................……….........…..............…...SRD. 55,--
4. Bij de keuring of herkeuring wordt aan de houder of eigenaar van het motorrijtuig een keuringsbewijs verstrekt, waarvan het model door de Minister wordt vastgesteld. Door de Commissie wordt, met inachtneming van de door de Minister gegeven richtlijnen, vastgesteld het maximum aantal personen dat in of op het motorrijtuig vervoerd mag worden.
5. De eigenaars of houders van motorrijtuigen zijn tot herkeuring verplicht zodra door de politie tot herkeuring last wordt gegeven.
6. Het is verboden zich op een weg te bevinden met een motorrijtuig dat niet voldoet aan de vastgestelde eisen of met een motorrijtuig hetwelk is afgekeurd of niet aan keuring of herkeuring als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel en artikel 25a lid 1 onderworpen is geweest of waarmede meerdere personen worden vervoerd dan krachtens lid 4 van dit artikel is toegelaten.

Artikel 25a-24

1. Andere motorrijtuigen dan die bedoeld in artikel 25 lid 2, worden na de eerste keuring telkens één keer per jaar, te rekenen vanaf de dag der laatste keuring, door de eigenaar of houder voor herkeuring ter beschikking gesteld van de in artikel 25 lid 1 bedoelde Commissie of een der door de Minister erkende keuringsinstanties die ingeschreven is bij de door de Minister aangewezen rechtspersoonlijkheid bezittende instelling, welke instelling onder andere belast wordt met het toezicht en de controle op de keuringsinstanties.
2. De taken, bevoegdheden en andere regelingen met betrekking tot de in lid 1 van dit artikel bedoelde instelling, worden nader door de Minister vastgesteld.
3. Het bedrag dat door de keuringsinstanties per keuring aan de staat en de in lid 1 bedoelde instelling moet worden afgedragen, de regelingen inzake de erkenning van keuringsinstanties en de procedure regelingen inzake de in dit artikel bedoelde keuring van motorrijtuigen, worden door de Minister vastgesteld.

Artikel 25b-25

In afwijking van het bepaalde in de artikelen 25 lid 2 en 25a lid 1, worden motorrijtuigen die nieuw van de fabriek afkomstig zijn twee jaren na de eerste keuring en daarna een keer per jaar, te rekenen van de dag der laatste keuring, door de eigenaar of houder voor herkeuring ter beschikking gesteld van de in artikel 25 lid 1 en artikel 25a lid 1 bedoelde commissie of de in artikel 25a lid 1 bedoelde keuringsinstanties.

MAXIMUM SNELHEID

Artikel 26-26

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2 van de "Rijwet 1971" en behoudens het bepaalde bij artikel 27, bedraagt de maximum snelheid op:
a. verharde wegen binnen bebouwde kommen:
1. voor motorrijtuigen: 40 km. per uur;
2. voor bromfietsen: 30 km. per uur.
b. verharde wegen buiten bebouwde kommen:
1. voor motorrijtuigen bestemd voor personenvervoer, waarvan het vervoer van ten hoogste 8 personen met inbegrip van de bestuurder is toegestaan: 80 km. per uur;
2. voor andere motorrijtuigen behalve bromfietsen: 60 km. per uur;
3. voor andere motorrijtuigen behalve bromfietsen: 50 km. per uur.
c. onverharde wegen binnen en buiten bebouwde kommen:
1. voor motorrijtuigen: 40 km. per uur;
2. voor bromfietsen: 30 km. per uur.
2. De Minister is bevoegd, indien de toestand van de weg of gedeelte van de weg zulks rechtvaardigt, telkens bij beschikking te bepalen, dat voor bepaalde onverharde wegen buiten de bebouwde kom de maximumsnelheid, als vastgesteld voor de in lid 1 sub b genoemde motorrijtuigen, zal gelden.
3. In afwijking van het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, mag met een tractor geen hogere snelheid worden gereden dan 16 km per uur, hetgeen op het motorrijtuig door een bord van het model als bedoeld in artikel 4 sub o wordt aangegeven.
4. Indien ter vaststelling van de snelheid waarmee met een motorrijtuig over een weg wordt gereden gebruik wordt gemaakt van een instrument, worden door de Minister de bijzonderheden daarvan vastgesteld.

Artikel 26a-27

1. De bestuurder moet zijn snelheid zodanig regelen, dat geen gevaar of hinder voor andere weggebruikers of schade kan ontstaan.
2. Hij moet in staat zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand, waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.

Artikel 27

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2 en 11 van de Rijwet is het de bestuurder van een motorrijtuig verboden daarmede met een grotere snelheid over een weg te rijden dan de maximum snelheid welke door de Minister voor die weg is vastgesteld en ter plaatse door een bord als bedoeld in artikel 4 sub o. is aangegeven.

Artikel 27a-28

Onverminderd het bepaalde in artikel 2 van de Rijwet geldt de bij artikel 26 of krachtens artikel 27 voorgeschreven maximum snelheid niet voor motorrijtuigen in gebruik bij politie of brandweer en voor ambulances, een en ander voorzover overschrijding van de maximum snelheid in het dienstbelang onderscheidenlijk in het belang van het vervoer van zieken noodzakelijk is.

AUTOWEGEN

Artikel 27b-29

1. Slechts bestuurders van motorrijtuigen, die met een grotere snelheid dan 40 km per uur mogen en kunnen rijden, is het toegestaan een autoweg te volgen.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel mogen de bestuurders van andere rij- en voertuigen dan die bedoeld in lid 1 van dit artikel slechts een autoweg volgen daar waar voor deze rij- en voertuigen geen directe voorzieningen aanwezig zijn; zowel de bestuurders van bedoelde rij- en voertuigen als andere weggebruikers nemen hierbij de nodige voorzichtigheid in acht.
3. Het is voetgangers verboden zich zonder noodzaak op een autoweg te bevinden, behalve op parkeerplaatsen.

Artikel 27c-30

1. Het is verboden op een autoweg te keren of achteruit te rijden.
2. Het is verboden een motorrijtuig op een autoweg tot stilstand te brengen, behalve op parkeerplaatsen.
3. Gebruik van de middenberm, indien de weg als autoweg is aangewezen, is verboden.

§ 2

BEPALINGEN BETREFFENDE MOTORRIJTUIGEN

EISEN TEN AANZIEN VAN DE INRICHTING

Artikel 28-31

Het is de bestuurder van een motorrijtuig, niet zijnde een bromfiets, verboden daarmede over een weg te rijden en de eigenaar of houder verboden daarmede over een weg te doen of te laten rijden, indien het motorrijtuig niet voldoet aan de in de artikelen 29 tot en met 31c gestelde eisen.

MOTORRIJTUIGEN OP DRIE OF MEER WIELEN,

AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS

Artikel 29-32

HET REMSYSTEEM

1. De bedrijfsrem.
I Mechanische toestand
a. Motorrijtuigen zijn voorzien van een deugdelijke bedrijfsrem.
b. De onderdelen vertonen geen breuken, gevaarlijke scheuren, aanzienlijke vervorming of ernstige aantasting door corrosie.
c. De onderdelen van het remsysteem vertonen geen overmatige speling op draaipunten.
d. De verbindingen zijn goed geborgen.
e. De noodzakelijke bewegingsmogelijkheden van onderdelen zijn niet beperkt.
f. De rembekrachtiger, indien aanwezig, functioneert goed; alle onderdelen zijn goed bevestigd en vertonen geen lekkage.
g. De remleidingen, de remslangen, de reservoirs, de cilinders en de ventielen vertonen geen lekkage, beschadiging of verdrogingsverschijnselen; de onderdelen zijn goed bevestigd; het oppervlak van het rempedaal is stroef; bij het uitvoeren van een drukproef, teneinde het remsysteem op lekkage te testen, bedraagt de uit te oefenen pedaalkracht ten minste 700 N (70 kg), ongeacht het soort voertuig.
h. De remslang is flexibel en de remolie bestendig, conform de internationale standaarden.
i. Remkrachtregelaars of reduceerventielen, indien aanwezig, functioneren goed en zijn niet beschadigd.
j. De remvoeringen, remblokjes, remtrommels en remschijven verkeren in goede staat.
k. Als in een motorrijtuig, dat is voorzien van een hydraulisch remsysteem en dat na 30 juni 1967 in Suriname in gebruik is genomen, een waarschuwingssignaal aanwezig is dat de bestuurder zichtbaar of hoorbaar waarschuwt als het niveau van de remvloeistof in het reservoir zover is gedaald dat de goede werking van de rem niet meer is gewaarborgd, functioneert dit signaal goed; als een motorrijtuig, dat na 30 juni 1967 in Suriname in gebruik is genomen, is voorzien van een volledig gescheiden hydraulisch remsysteem en van een waarschuwingssignaal dat de bestuurder kenbaar maakt dat een der beide kringlopen faalt, functioneert dit signaal goed; als in een motorrijtuig, dat is voorzien van een geheel of gedeeltelijk pneumatisch remsysteem en dat na 30 juni 1967 in Suriname in gebruik is genomen, een waarschuwingssignaal aanwezig is dat de bestuurder zichtbaar of hoorbaar waarschuwt dat de energie voorraad met behulp waarvan de reminrichting werkt in enig deel van de reminrichting, voor de regelklep is gedaald tot 65% van de normale waarde, werkt dit signaal goed; het bedieningsorgaan van de reminrichting bezit geen te grote vrije slag.

II De remwerking.

a. De bedrijfsrem is regelbaar en werkt op alle wielen.
b. De remvertraging bedraagt op een droge of nagenoeg droge en circa horizontaal liggende weg ten minste:
1. bij motorrijtuigen die na 1 juli 1967 in Suriname in gebruik zijn genomen:
3,86m/sec2;
2. bij motorrijtuigen die na 30 juni 1967 in Suriname in gebruik zijn genomen en die zijn ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen: 4,5m/sec2;
3. bij motorrijtuigen die na 30 juni 1967 in Suriname in gebruik zijn genomen en die zijn ingericht voor het vervoer van ten hoogste acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen: 5,2m/sec2;
4. bij de overige na 30 juni 1967 in Suriname in gebruik genomen motorrijtuigen: 4m/sec2.
c. De kracht, die op het rempedaal wordt uitgeoefend bedraagt:
1. ter bereiking van de in deze paragraaf onder b sub 2 en 4 bedoelde remvertraging niet meer dan 700 Juton;
2. ter beschikking van de in deze paragraaf onder b sub 1 en 3 bedoelde remvertraging niet meer dan 500 Juton.
d. Geheel of gedeeltelijke pneumatische reminrichtingen zijn voorzien van deugdelijke drukmeetpunten.

III Gelijkmatigheid van de remwerking

a. De remwerking is redelijk gelijkmatig verdeeld over de wielen van een as, die zich symmetrisch ten opzichte van de lengteas van het voertuig bevinden; bij toetsing van de remwerking op een remtestinrichting bedraagt het verschil in remwerking tussen beide bedoelde wielen niet meer dan 30% van de hoogste waarde (bovenwaarde), zolang de wielen slippen; bij toetsing van de remwerking door middel van een remproef op de weg heeft het remmen geen onverwachte bewegingen van het voertuig op de weg tot gevolg.
b. Compressor / vacuümpomp
Indien het motorrijtuig is uitgerust met een compressor of een vacuümpomp, dan verkeren deze, alsmede de bevestiging en de aandrijforganen daarvan in goede staat; indien bij de compressor of de vacuümpomp een drukregelaar aanwezig is, dan functioneren deze goed en treden tijdig in werking.

IV Aansluitpunten voor remsysteem aanhangwagen of oplegger

a. Bij een voertuig met een éénleiding remsysteem is aan de aansluitkop de voorraaddruk van het remsysteem aanwezig.
b. Bij een motorrijtuig met een twee-leiding remsysteem is aan de aansluitkop van de voorraadleiding de voorraaddruk aanwezig.
c. Bij een volledige beremming zijn de drukken van de voorraad- en commandoleiding nagenoeg gelijk.
2. Hulprem van motorrijtuigen.
De hierna volgende eisen met betrekking tot de hulprem van motorrijtuigen zijn alleen van toepassing op motorrijtuigen die na 30 juni 1967 in Suriname in gebruik zijn genomen en die zijn uitgerust met een geheel afzonderlijk hulpremsysteem.

I Mechanische toestand

a. De hulprem werkt efficiënt.
b. De onderdelen vertonen geen breuken, gevaarlijke scheuren, aanzienlijke vervorming of ernstige aantasting door corrosie.
c. De onderdelen van het remsysteem vertonen geen overmatige speling op
draaipunten.
d. De verbindingen zijn goed geborgen.
e. De noodzakelijke bewegingsmogelijkheden van onderdelen zijn niet beperkt.
f. De remleidingen, de remslangen, de reservoirs, de cilinders en de ventielen vertonen geen lekkage, beschadiging of verdrogingsverschijnselen; de remslang is flexibel en remolie bestendig.
g. De onderdelen zijn goed bevestigd; het oppervlak van het rempedaal is stroef.
h. Het bedieningsorgaan van de reminrichting bezit geen grote vrije slag.
i. Remkrachtregelaars of reduceerventielen, indien aanwezig, functioneren goed en zijn niet beschadigd.
j. De remvoeringen, remblokjes, remtrommels en remschijven verkeren in goede conditie.

II Remwerking

a. De hulpreminrichting is regelbaar en functioneert zodanig dat, in het bijzonder wanneer de bedrijfsrem weigert, het voertuig binnen een redelijke afstand tot stilstand kan worden gebracht.
b. De minimaal vereiste vertraging van de geheel afzonderlijke hulprem bedraagt:
1. voor motorrijtuigen, ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen: 2,25 m/sec2;
2. voor motorrijtuigen, ingericht voor het vervoer van ten hoogste acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen: 2,6 m/sec2;
3. voor andere motorrijtuigen: 2 m/sec2.
c. De kracht die op het rempedaal wordt uitgeoefend bedraagt:
- ter bereiking van de onder b sub 1 en 3 bedoelde remvertraging niet meer zijn dan 700 N (70 kg);
- ter bereiking van de hiervoor onder 2 bedoelde remvertraging niet meer zijn dan 500 N (50 kg).
d. Geheel of gedeeltelijk pneumatische reminrichtingen zijn voorzien van deugdelijke drukmeetpunten.
3. Parkeerrem van voertuigen.
I Mechanische toestand
a. Motorrijtuigen zijn voorzien van een efficiënt werkende parkeerrem.
b. De onderdelen vertonen geen breuken, gevaarlijke scheuren, aanzienlijke vervorming of ernstige aantasting door corrosie.
c. De onderdelen van het remsysteem vertonen geen overmatige speling op draaipunten.
d. De onderdelen zijn goed bevestigd.
e. De verbindingen zijn goed geborgd.
f. De noodzakelijke bewegingsmogelijkheden van onderdelen zijn niet beperkt.
g. Het bedieningsorgaan van de reminrichting bezit geen te grote vrije slag en kan
vastgezet worden in de geremde toestand.

II Remwerking

a. De parkeerrem van motorrijtuigen, die voor 1 juli 1967 in Suriname in gebruik zijn genomen, bereikt op een droge of nagenoeg droge en ongeveer horizontaal liggende weg een remvertraging van ten minste 1m/sec2.
b. De parkeerrem van motorrijtuigen, die na 30 juni 1967 in Suriname in gebruik zijn genomen, kunnen het motorrijtuig op een helling van 16% in beide richtingen in stilstand houden; hieraan wordt geacht te zijn voldaan, als de remvertraging, uitgaande van een aanvangssnelheid van 15 km/u, op een droge of nagenoeg droge en ongeveer horizontaal liggende weg, ten minste 1,2 m/sec2 bedraagt.
c. Als een motorrijtuig als onder b bedoeld, niet is uitgerust met een gescheiden remsysteem of een geheel afzonderlijk hulp remsysteem, wordt echter op een droge of nagenoeg droge en ongeveer horizontaal liggende weg met de parkeerrem ten minste de volgende vertraging bereikt:
1. indien het motorrijtuig is ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet inbegrepen: 2,25 m/sec2;
2. als het motorrijtuig is ingericht voor het vervoer van ten hoogste acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen: 2,6 m/sec2;
3. in de overige gevallen: 2 m/sec2.
4. Reminrichting van aanhangwagen of oplegger.
I Mechanische toestand
a. Aanhangwagens en opleggers zijn voorzien van een efficiënte reminrichting; deze eis geldt niet voor één-assige aanhangwagens, die vóór 1 oktober 1971 in Suriname in gebruik zijn genomen en waarvan het ledig gewicht niet meer dan 750 kg bedraagt.
b. De onderdelen van de reminrichting vertonen geen breuken, gevaarlijke scheuren, aanzienlijke vervorming of ernstige aantasting door corrosie.
c. De onderdelen van het remsysteem vertonen geen overmatige speling op draaipunten.
d. De verbindingen zijn goed geborgd.
e. De noodzakelijke bewegingsmogelijkheden van onderdelen zijn niet beperkt.
f. De remleidingen, de remslangen, de remreservoirs, de cilinders en de ventielen vertonen geen lekkage, beschadiging of verdrogingsvershijnselen; remslangen zijn flexibel en remolie bestendig.
g. De onderdelen zijn goed bevestigd.
h. De remregelaars of reduceer ventielen, indien aanwezig, functioneren goed en zijn niet beschadigd.
i. De remvoeringen, remblokjes, remtrommels en remschijven verkeren in goede conditie; indien de reminstallatie uit een oplooprem bestaat, bezit het bedieningsorgaan van de reminrichting geen te grote vrije slag.
j. Een automatische blokkeerinrichting van een oplooprem ten behoeve van het achteruitrijden functioneert, indien aanwezig, goed.
II Automatische werking
a. De reminrichting is zodanig ingericht dat, bij het verbreken van de verbinding tussen de trekker en de oplegger of tussen het trekkende motorrijtuig en de aanhangwagen, deze vanzelf in werking treedt.
b. Deze eis geldt niet voor:
- één-assige aanhangwagens waarvan het lediggewicht vermeerderd met het laadvermogen niet meer dan 1500 kg bedraagt; als deze aanhangwagens echter zijn voorzien van een losbreekreminrichting, functioneert deze goed;
- één-assige opleggers die na 30 september 1971 in Suriname in gebruik zijn genomen en waarvan het ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen niet meer dan 1500 kg bedraagt;
- opleggers die vóór 1 juli 1967 in Suriname in gebruik zijn genomen en waarvoor blijkens een aantekening in het registratiebewijs machtiging is verleend om van vorenbedoelde eis af te wijken.

III Vastzetinrichting

a. Als de aanhangwagens of de oplegger met een vastzetinrichting is uitgerust, werkt deze goed. Wielkeggen, indien aanwezig als vastzetinrichting voor aanhangwagens en opleggers, verkeren in goede staat; zij zijn voor en achter één van de wielen opgehangen.
b. Zij leveren geen gevaar voor de overige weggebruikers op.

IV Remwerking

a. De reminrichting kan ten minste twee wielen remmen, waarbij de beremde wielen zich symmetrisch aan weerszijden van het voertuig bevinden.
b. De reminrichting werkt zodanig dat de kans op slippen zo gering mogelijk is.
c. De remvertraging bedraagt op een droge of nagenoeg droge en ongeveer horizontale weg ten minste:
1. bij aanhangwagens en opleggers, die vóór 1 oktober 1971 in Suriname in gebruik zijn genomen: 3,86 m/sec2;
2. bij aanhangwagens en opleggers, die na 30 september 1971 in Suriname in gebruik zijn genomen: 4 m/sec2.
d. Geheel of gedeeltelijk pneumatische reminrichtingen zijn voorzien van deugdelijke drukmeetpunten.
V Gelijkmatigheid van de remwerking
De remwerking is redelijk gelijkmatig verdeeld over de wielen van een as, die zich symmetrisch ten opzichte van de lengte-as van het motorrijtuig bevinden; bij toetsing van de remwerking op een remtestinrichting bedraagt het verschil in remwerking tussen beide bedoelde wielen niet meer dan 30% van de hoogste waarde (bovenwaarde) zolang de wielen niet slippen; bij toetsing van de remwerking door middel van een remproef op de weg heeft het remmen geen onverwachte bewegingen van het voertuig op de weg tot gevolg.

STUURINRICHTING

Artikel 30-33

1. Stuurinrichting van voertuigen
Motorrijtuigen zijn voorzien van een stuurinrichting die voldoet aan de onderdelen I tot en met VIII.
I Stuurwiel mechanische toestand
a. Het stuurwiel werkt deugdelijk.
b. Het is zodanig op de stuurkolom bevestigd, dat hierin geen speling aanwezig is.
c. Het stuurwielvertoont geen breuken of belangrijke scheuren. 33 Gew. bij S.B. 2005 no. 17.

II Speling

a. De stuurinrichting reageert goed op draaiing van het stuurwiel.
b. Bij een directe overbrenging is er nagenoeg geen speling aanwezig.
c. Een niet te grote vrije slag is bij een indirecte stuuroverbrenging toegestaan.

III Stuurkolom

a. De stuurkolom is deugdelijk.
b. De stuur-as vertoont bijna geen axiale speling in de stuurkolom.
c. Tussen de stuurkolom en de stuur-as treedt er nagenoeg geen speling op.
d. De flexibele koppelingen of kruiskoppelingen zijn niet versleten.
e. De stuurkolom is goed bevestigd.

IV Stuurhuis mechanische toestand

a. Het stuurhuis is deugdelijk.
b. Bij draaiing van het stuurwiel naar de uiterste zijden zijn geen weerstanden (zware punten) voelbaar.
c. De stuur-as is niet verbogen.
d. De vertandingen in de stuuras vertonen geen overmatige slijtage.
e. De lagering van de pitman-as of stuurheugel vertoont geen overmatige speling.
f. Het stuurhuis vertoont geen scheuren.

V Bevestiging

a. Het stuurhuis is goed bevestigd.
b. De bevestigingsgaten in het chassis zijn niet uitgeslagen.
c. Alle bevestigingsbouten zijn aanwezig.
d. De bevestigingsbouten vertonen geen verschijnselen van breuk.

VI Mechanische toestand van het stangenstelsel van de stuurinrichting

a. Het stangenstelsel van de stuurinrichting is deugdelijk.
b. Alle onderdelen zijn goed bevestigd.
c. De verbindingen vertonen nagenoeg geen speling.
d. De noodzakelijke borgmiddelen, stofkappen of stofhoezen zijn aanwezig en verkeren in goede staat.
e. De onderdelen vertonen geen vervormingen of scheuren en zijn onderling goed afgesteld.
f. Het stangenstelsel vertoont geen sporen van herstelling waarbij het materiaal verhit is geweest.

VII Werking

a. De bewegende delen van de stuurinrichting komen niet in aanraking met het onderstel of onderdelen daarvan.
b. De stuurinrichting is voorzien van goed afgestelde aanslagen voor de maximum uitslag.

VIII Stuurbekrachtiging

a. De stuurbekrachtiging, indien aanwezig, functioneert goed.
b. Alle onderdelen zijn goed bevestigd en geborgd en vertonen geen scheuren of lekkage.
c. De stuurbekrachtiging is goed afgesteld en onderdelen daarvan schuren niet langs vaste delen.
2. Stuurinrichting van aanhangwagen of oplegger
a. Als een aanhangwagen of oplegger is uitgerust met gestuurde assen is het stangenstelsel van deze stuurinrichting goed; alle onderdelen zijn goed bevestigd.
b. De verbindingen vertonen nagenoeg geen speling.
c. De noodzakelijke borgmiddelen, stofkappen of stofhoezen zijn aanwezig en verkeren in goede staat.
d. De onderdelen vertonen geen vervormingen of scheuren en zijn onderling goed afgesteld.
e. Het stangenstelsel vertoont geen sporen van herstelling waarbij het materiaal verhit is geweest.

3. Uitlijnen

De afstelling van de gestuurde wielen van een motorrijtuig, aanhangwagen of oplegger beïnvloedt het weggedrag niet nadelig.

HET ONDERSTEL EN DE CARROSSERIE

Artikel 31-34
1. Chassisraam of dragende delen
a. De langs- of dwarsliggers zijn niet vervormd en vertonen geen breuken.
b. De chassisversterkingsdelen zijn goed en op een deugdelijke wijze bevestigd.
c. Het chassisraam of de dragende delen vertonen geen corrosie die de stijfheid van
het chassisraam of frame in gevaar brengt.
2. Brandstoftank en leidingen
a. De brandstoftank en brandstofleidingen zijn goed en veilig, vertonen geen lekkage en zijn goed bevestigd.
b. De brandstoftank is afgesloten met een goed passende tankdop.
3. Uitlaatsysteem
a. Motorrijtuigen zijn voorzien van een uitlaatsysteem dat efficiënt en over de gehele
lengte gasdicht is.
b. Het uitlaatsysteem levert voor de inzittende personen of vervoerde dieren geen
gevaar of hinder op.
c. Het uitlaatsysteem is goed bevestigd.

4. Aandrijving

a. De bevestigingsbouten van de aandrijving van voertuigen zijn allen aanwezig en
zijn niet losgeraakt.
b. De lagering van de aandrijfas, de aandrijfkoppeling en de schuifstukken vertonen geen overmatige speling.
c. De flexibele koppelingen zijn niet versleten of vervormd.
d. De aandrijfas is niet ernstig beschadigd of vervormd; het lagerhuis vertoont geen scheuren en is goed bevestigd. 34 Gew. bij S.B. 2005 no. 17.
e. De koppeling slipt niet in aanzienlijke mate.
5. Veren
a. Motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers zijn voorzien van goed werkende
draagveren.
b. De onderdelen van de draagveren en de veerbanden vertonen geen beschadigingen, aanzienlijke slijtage of breuken en zijn goed bevestigd.
6. Schokdempers
a. Als een motorrijtuig, aanhangwagen of oplegger is uitgerust met schokdempers, functioneren deze goed.
b. De schokdempers zijn niet ernstig beschadigd, vertonen geen overmatige olielekkage en zijn goed aan het chassis of de as bevestigd.
7. Stabilisatoren
a. Als een motorrijtuig is uitgerust met stabilisatoren, zijn de onderdelen daarvan niet beschadigd of gebroken.
b. De stabilisatoren zijn goed aan het chassis en de as bevestigd.
8. Bumpers
De bumpers zijn, indien aanwezig, goed bevestigd en vertonen geen gevaarlijk uitstekende delen die zijn ontstaan als gevolg van beschadigingen.
9. Reservewielhouder
a. Een reservewielhouder, die zich aan de buitenzijde van het voertuig bevindt, vertoont geen verschijnselen van breuk of ernstige beschadiging.
b. Indien in de reservewielhouder een reserve wiel aanwezig is, is dit deugdelijk in de houder bevestigd.

10. Spatborden

a. Spatborden, indien aanwezig, zitten niet los, zijn niet in ernstige mate door corrosie aangetast of zodanig vervormd, dat daardoor gevaarlijk uitstekende delen zijn ontstaan.
b. Spatborden beperken de benodigde vrije slag van de betreffende wielen niet.
11. Motorsteunen bevatten geen beschadigde, losse of gescheurde delen.

12. Aanhangwagen- of opleggerkoppeling
a. De onderdelen van een aanhangwagen- of oplegger-koppeling vertonen geen scheuren of breuken.
b. De onderdelen zijn voldoende stijf en sterk en vertonen niet te veel speling.
c. De koppelingsplaten en –schotels zijn niet aanzienlijk ingesleten of vervormd.
d. De koppeling is juist en goed aan het chassis bevestigd:
- een 2" oplegger koppelingsschakel is met ten minste 8 bouten op het voertuig (subframe, montageplaat) bevestigd; dit komt neer op 4 bouten per bevestigingsvoet;
- een 3.5" oplegger koppelingsschakel is met 12 bouten op het voertuig (subframe, montageplaat) bevestigd; dit komt neer op 6 bouten per bevestigingsvoet; de bevestigingsbouten zijn symmetrisch geplaatst ten opzichte van de langs- en dwarsas van de koppeling;
e. Veiligheidsinrichtingen functioneren deugdelijk.
f. Als een één-assige aanhangwagen, waarvan het ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen niet meer dan 1500 kg bedraagt, niet is voorzien van een losbreekreminrichting, is hij voorzien van een deugdelijke hulpkoppeling.

13. Trekdriehoek/trekstang
a. De onderdelen van een trekdriehoek of een trekstang van een aanhangwagen vertonen geen beschadigingen, scheuren of aanzienlijke aantasting door corrosie.
b. Op draaipunten treedt geen overmatige speling op.
c. Een trekdriehoek of een trekstang is niet vervormd.

14. Draaikrans

De draaikrans van een aanhangwagen vertoont niet te veel speling en is goed aan het chassis en het assenstel bevestigd.

15. Scherpe delen

a. Er zijn, voor wat betreft het gedeelte van het voertuig dat zich voor de voorruit bevindt, geen naar voren gerichte versieringen en uit technisch oogpunt onnodige delen of toebehoren aanwezig, die puntig of snijdend zijn, dan wel een scherpe hoek of een gevaarlijk uitsteeksel vormen en daardoor in geval van botsing het gevaar voor lichamelijk letsel van andere weggebruikers aanzienlijk kunnen vergroten.
b. Aan de zijkanten en aan de achterzijde zijn er geen versieringen en uit technisch oogpunt onnodig toebehoren aangebracht die puntig of snijdend zijn.
c. Het bepaalde onder a en b van dit lid is niet van toepassing op motorrijtuigdelen, die zich op een hoogte van meer dan 2m boven het wegdek bevinden.
d. Er zijn aan de buitenzijde van een motorrijtuig geen delen bevestigd, versleten of door corrosie aangetast, waardoor er gevaar bestaat voor losraken.

16. Stootbalk

a. Motorrijtuigen, die na 30 juni 1967 in Suriname in gebruik zijn genomen, zijn aan de achterzijde op deugdelijke wijze voorzien van een stootbalk, indien de afstand van de achterzijde van het voertuig tot het wegdek, gemeten over de volle breedte onder de achterzijde van het onderstel of onder de hoofddelen van het koetswerk op een afstand van meer dan 1 meter achter de achterste as, meer bedraagt dan 0,07 m.
b. De afstand van de onderzijde van de stootbalk tot het wegdek bedraagt niet meer dan 0,07 m.
c. De stootbalk is niet breder en aan weerszijden niet meer dan 0,01 m smaller dan het motorrijtuig ter plaatse waar de stootbalk is aangebracht; de stootbalk is zo dicht mogelijk bij de achterzijde van het motorrijtuig aangebracht en is niet meer dan 0,60 m voor het achterste punt van het voertuig gelegen.
d. De uiteinden van de stootbalk zijn niet naar achteren omgebogen.
e. Het bepaalde onder a tot en met d van dit artikel geldt niet voor:
1. trekkers, bestemd voor het voortbewegen van opleggers;
2. een-assige aanhangwagens ingericht voor het vervoer van voorwerpen van langgerekte vorm;
3. motorrijtuigen die blijkens een aantekening in het nummerbewijs of registratiebewijs van de verplichting zijn uitgezonderd.

17. Achterkant markering

I Motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers waarvan het ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen meer bedraagt dan 3500 kg zijn aan de achterzijde op deugdelijke wijze voorzien van een markering.
II De markering is niet zodanig ernstig beschadigd, dat de reflecterende en fluorescerende eigenschappen aanmerkelijk verminderen.
III Het bepaalde onder I en II van dit lid is van toepassing op:
1. trekkers bestemd voor het voortbewegen van opleggers;
2. motorrijtuigen uitgerust met een hijsinrichting die uitsluitend in verband met deze hijsinrichting kunnen worden gebruikt (zogenaamde kraanwagens);
3. motorrijtuigen uitgerust met een of meerdere al dan niet uitschuifbare ladderconstructies die uitsluitend in verband met deze ladderconstructies kunnen worden gebruik (zogenaamde ladderwagens);
4. motorrijtuigen uitgerust met een hefbare werkvloer of werkbak die zijn bestemd voor het verrichten van werkzaamheden aan hoge objecten en waarvan de werkvloer of werkbak zich in geheven stand op een geringe hoogte boven het wegdek achter de achterzijde van het motorrijtuig bevindt (zogenaamde hoogwerkers);
5. motorrijtuigen ingericht en bestemd voor het vervoer van op haspels gerolde kabels, slangen e.d. (zogenaamde haspelwagens);
6. motorrijtuigen uitgerust met een inrichting voor het vervoeren, laden en lossen van afzetbakken die bestemd zijn voor transport van huisvuil en die door middel van kettingen worden op- en afgezet;
7. motorrijtuigen die zijn uitgerust met een pompinstallatie en een bijbehorend buizenstelsel door welk stelsel vloeibare beton wordt gepompt (z.g. betonpompen);
8. motorrijtuigen die zijn uitgerust met een installatie waarmee bitumineuze vloeibare stof op het wegdek kan worden gesproeid (z.g. teersproeiers);
9. motorrijtuigen die zijn ingericht voor het vervoer van een of meerdere boten (z.g. boottrailers);
10. motorrijtuigen die zijn ingericht voor het ophalen van huisvuil en afval en die hoofdzakelijk aan de achterzijde worden geladen en gelost;
11. opleggers en aanhangwagens waarvan de laadvloer zich maximaal 0,25 m boven het hart van de assen bevindt en die zijn ingericht voor het vervoer van ondeelbare lading (z.g. diepladers);
12. motorrijtuigen waarvan de uiterste achterzijde van de laadvloer zich niet meer dan 0,75 m boven het wegdek bevindt (z.g. semi-diepladers);
13. motorrijtuigcombinaties bestaande uit een trekkend motorrijtuig voorzien van een draaischamel die is ingericht voor het daarop bevestigen van lange, in lengte ondeelbare lading, en een volgdeel van het motorrijtuig waar de lading op dient te rusten;
14. motorrijtuigen die zijn uitgerust met een inrichting voor het vervoeren, het laden en het lossen van wissellaadbakken en die aan de achterzijde zijn voorzien van een wegklapbare laadklep.

18. Delen aan de buitenzijde

Geen deel aan de buitenzijde van een motorrijtuig is zodanig bevestigd, versleten of door corrosie aangetast, dat er gevaar bestaat voor losraken.

19. Elektrische bedrading

a. De elektrische bedrading is op goede wijze aangebracht.
b. De isolatie is niet beschadigd of doorgesleten.
c. Zekeringen verkeren in goede staat.
d. De elektrische koppeling tussen het trekkende motorrijtuig en de aanhangwagen
of de oplegger is deugdelijk.

20. Batterij

De batterij van een voertuig is goed bevestigd lekt niet.
21. Bevestiging inrichting
De inrichting (bovenbouw) van motorrijtuigen, de cabine daaronder begrepen, is goed op het onderstel bevestigd.

22. Deuren

a. Deuren sluiten goed.
b. De scharnieren, sloten en deurstijlen vertonen geen overmatige slijtage, beschadiging of verzwakking door corrosie.

23. Motorkap/kofferdeksel

De sluiting en de scharnieren van motorkappen en kofferdeksels waarborgen een deugdelijke sluiting.

24. Carrosseriebodem/laadruimte

a. De bodem van de carrosserie is niet zodanig door corrosie aangetast of beschadigd, dat zij onvoldoende steun biedt aan de zitplaatsen of aan de lading.
b. Carrosseriestijlen en wanden zijn niet zodanig versleten, dat het riskant is om het motorrijtuig te belasten.
c. De sluitingen en scharnieren van laadbakkleppen waarborgen een goede sluiting.

25. Bestuurderszitplaats

De bestuurderszitplaats is goed bevestigd.

26. Spiegels en gezichtsveld

a. Motorrijtuigen zijn voorzien van een binnenspiegel en een linkerbuitenspiegel; als met de binnenspiegel het achter het motorrijtuig gelegen weggedeelte niet voldoende kan worden overzien, is het motorrijtuig voorzien van een rechterbuitenspiegel; spiegels zijn goed bevestigd; het spiegelglas vertoont geen verschijnselen van breuk en is niet in ernstige mate verweerd.
b. Motorrijtuigen zijn zodanig ingericht dat de bestuurder voldoende uitzicht heeft naar voren, terzijde en, al dan niet met behulp van spiegels, op het links en rechts, naast en achter hem gelegen weggedeelte.

27. Ruiten

a. De voorruit, de zijruiten en de achterruit van motorrijtuigen moeten uit gelaagd veiligheidsglas bestaan, vervaardigd van duurzaam, zowel van binnen als van buiten goed doorzichtig materiaal, waarbij personen en voorwerpen door dit materiaal goed herkenbaar worden gezien, behoudens het bepaalde in artikel 32c
b. De ruiten vertonen geen barsten of verkleuringen, die het uitzicht belemmeren.

28. Ruitenwissers

a. Motorrijtuigen met een voorruit, die vóór 1 juli 1967 in Suriname in gebruik zijn
genomen, zijn voorzien van ten minste een ruitenwisser.
b. Motorrijtuigen met een voorruit, die na 30 juni 1967 in Suriname in gebruik zijn
genomen zijn voorzien van ten minste twee ruitenwissers, tenzij een enkele
ruitenwisser de bestuurder voldoende uitzicht geeft.
c. De ruitenwissers werken deugdelijk.
d. De wisserbladen bestrijken een voldoende oppervlak van de ruit.
e. De wisserbladen verkeren in goede staat en worden in voldoende mate tegen de ruit gedrukt.

29. Ruitensproeiers

Motorrijtuigen met een voorruit, die na 30 september 1971 in Suriname in gebruik zijn genomen en die zijn ingericht of kunnen worden ingericht voor het vervoer van ten hoogste 8 (acht) personen, de bestuurder daarbij niet inbegrepen, zijn voorzien van een goed werkende ruitensproeier.

30. Snelheidsmeter

Motorrijtuigen, die na 30 juni 1967 in Suriname in gebruik zijn genomen, zijn voorzien van een deugdelijke snelheidsmeter, die ook bij nacht voor de bestuurder goed afleesbaar is zonder dat deze daarbij hinder ondervindt.

31. Hoorn

a. Motorrijtuigen bezitten ten minste een hoorn met vaste toonhoogte die naar behoren functioneert.
b. Een samenstel van zodanige tegelijk werkende hoorns wordt als een hoorn beschouwd.
c. De onderdelen zijn goed bevestigd.
d. Motorrijtuigen zijn niet voorzien van andere toestellen tot het geven van geluidssignalen, met uitzondering van motorrijtuigen ten dienste van de politie, de brandweer en een ziekeninrichting, die voorzien mogen zijn van een sirene, meertonige hoorn of bel.

32. Autogordels

a. Na 1 januari 1971 in Suriname in gebruik genomen motorrijtuigen, die zijn of kunnen worden ingericht voor het vervoer van niet meer dan 8 (acht) personen, de bestuurder daarbij niet inbegrepen, zijn voorzien van goede bevestigingspunten voor autogordels en van deugdelijke autogordels.
b. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op motorrijtuigen, waarvoor blijkens een aantekening in het daarvoor afgegeven nummerbewijs de verplichting niet geldt.
c. De gordels zijn niet zodanig beschadigd dat zij ondeugdelijk zijn; de sluitingen functioneren goed.

33. Assen

a. De assen zijn niet gescheurd of vervormd en zijn deugdelijk en op een goede wijze aan het motorrijtuig bevestigd.
b. De assen vertonen geen tekenen van herstelling, waarbij gebruik is gemaakt van verhitting.

34. Fusepennen of -kogels, draaipunten wielophanging en wiellagers
a. Fusépennen, fusébussen en fusékogels hebben niet te veel speling.
b. Wiellagers vertonen niet te veel speling, terwijl verschijnselen van slijtage niet hoorbaar mogen zijn.
c. De fusépennen zijn goed in de asvuist bevestigd.
d. Hoezen van fusékogels sluiten goed af.

35. Wielen

a. Wielen vertonen geen tekenen van breuk of ondeugdelijk laswerk.
b. Alle wielmoeren en tapeinden zijn aanwezig en zitten niet los.
c. Het wiel is niet vervormd.
d. De bevestigingsbouten, tapeinden en wielgaten zijn niet uitgeslagen.

36. Wielnaaf

Alle moeren en tapeinden van wielnaven zijn aanwezig en zijn goed bevestigd.

37. Banden

a. De wielen zijn voorzien van luchtbanden of, voor wat betreft aanhangwagens, van cushionbanden of massieve banden.
b. Dubbel gemonteerde banden en banden op een zelfde as zijn van dezelfde grootte.
c. De banden zijn niet tot het canvas beschadigd.
d. De banden zijn goed op het wiel bevestigd.
e. De banden van een motorrijtuig hebben tot taak:
1. het gewicht van het motorrijtuig te dragen;
2. alle krachten in langs- en dwarsrichting op te nemen.
f. Banden van voertuigen, waarvan het ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen niet meer dan 3500 kg bedraagt, zijn bovendien over de gehele breedte van het loopvlak voorzien van profilering waarvan de diepte van de hoofdgroeven ten minste 1 mm bedraagt.

VERLICHTING, REFLECTOREN EN LICHTSIGNALEN

Artikel 31a-35

1. Koplampen
I Aanwezigheid, werking en toestand
a. Motorrijtuigen zijn voorzien van twee of vier deugdelijke en goed vastgezette koplampen die ingeschakeld worden, indien gedurende de nacht met het motorrijtuig over een weg wordt gereden; de koplampen zijn van gelijke grootte of nagenoeg gelijke lichtsterkte, met dien verstande dat, als vier koplampen worden gevoerd, deze eis telkens slechts geldt voor twee koplampen uitgestraald door lantaarns, symmetrisch aan weerszijden van het motorrijtuig aangebracht.

b. Bij gedempt licht is de weg over een afstand van ten minste 25 m vanaf de lantaarns helder verlicht.
c. De gloeilampen mogen niet defect zijn.
d. Het koplampglas is aanwezig en sluit waterdicht af.
e. De koplampreflector vertoont geen overmatige corrosie.
f. De koplampen worden ingeschakeld met de daarvoor bestemde schakelaars;
deze schakelaars functioneren deugdelijk.

II Afstelling
a. De lantaarns voor de gedempte verlichting zijn zo aangebracht en ingericht dat, na inschakeling van de gedempte verlichting, in de lantaarns een duidelijke, geheel of ten dele horizontale of bijna horizontale scheidingslijn tussen licht en donker zichtbaar is, waarbij het lichte vlak zich boven en het donkere vlak zich beneden bevindt.

b. Als slechts ten dele een horizontale scheidingslijn zichtbaar is mag, staande voor en kijkend naar het motorrijtuig, het snijpunt van het horizontale en van het overige gedeelte van de scheidingslijn zich niet bevinden aan de linkerzijde van het verticale vlak dat door het midden van de koplantaarn gaat en evenwijdig is aan de lengtehartlijn van het motorrijtuig; het horizontale gedeelte van de scheidingslijn bevindt zich hierbij aan de linkerzijde van het snijpunt.

c. Van elke lantaarn afzonderlijk mag, als de gedempte verlichting is ingeschakeld en de gerichte stralenbundel wordt geprojecteerd op een op enige afstand voor het motorrijtuig verticaal of bijna verticaal geplaatst vlak, de scheidingslijn tussen het lichte en het donkere vlak zich niet hoger bevinden dan de hoogte van het midden van het lichtdoorlatende gedeelte van de lantaarn boven de grond, verminderd met 1 cm voor elke meter afstand waarop het vlak zich van de lantaarn bevindt; als dan mag, indien slechts ten dele een horizontale scheidingslijn op dat vlak zichtbaar is, staande voor en kijkend naar het beeld, het snijpunt van het horizontale en van het overige gedeelte van de scheidingslijn zich niet bevinden aan de linkerzijde van het verticale vlak dat door het midden van de koplantaarn gaat en evenwijdig is aan de lengtehartlijn van het motorrijtuig; het horizontale gedeelte van de scheidingslijn moet zich hierbij aan de linkerzijde van het snijpunt bevinden.

d. Van elke lantaarn afzonderlijk mag, als de gedempte verlichting is ingeschakeld en de gerichte stralenbundel wordt geprojecteerd op een voor het motorrijtuig geplaatst koplamptestapparaat, de scheidingslijn tussen het lichte en donkere vlak van het op het projectievlak weergegeven beeld zich niet bevinden boven de door de fabrikant op het projectievlak aangebrachte markering; in geval slechts ten dele een horizontale scheidingslijn op het projectievlak zichtbaar is, mag na de fixatie van het apparaat het snijpunt van het horizontale en van het overige gedeelte van de scheidingslijn zich niet bevinden aan de linkerzijde van het verticale vlak dat door het midden gaat en evenwijdig is aan de lengtelijn van het optisch meetinstrument; het horizontale gedeelte van de scheidingslijn moet zich hierbij aan de linkerzijde van het snijpunt bevinden.

e. De eisen gesteld onder a tot en met d, zijn niet van toepassing op de verlichting door elektrische lantaarns die zijn aangebracht op motorrijtuigen
op drie wielen, waarvan de motor een cilinderinhoud heeft van ten hoogste 150 cm3, mits de gerichte stralenbundel kennelijk naar het wegdek is ingericht en voor het motorrijtuig op de weg duidelijk lichtvlekken zichtbaar zijn.

III Kleur

a. Koplantaarns stralen helder wit of helder geel licht uit.
b. Koplantaarns van motorrijtuigen stralen alle dezelfde kleur uit.

2. Achterlichten
a. Motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers, die vóór 1 juli 1967 in Suriname in gebruik zijn genomen, zijn voorzien van twee of vier achterlichten.
b. Motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers die na 30 juni 1967 in Suriname in gebruik zijn genomen, zijn voorzien van twee achterlichten; de achterlichten worden ingeschakeld met de daarvoor bestemde schakelaar; deze schakelaar functioneert deugdelijk.
c. Als er twee achterlichten worden gevoerd, zijn deze van gelijke grootte en gelijke sterkte.
d. De achterlichten stralen achterwaarts helder rood licht uit dat achterwaarts tot een afstand van 200 m duidelijk zichtbaar is voor het achteropkomende verkeer.
e. De achterlichten zijn waterdicht.
f. De achterlichten worden gedurende de nacht ingeschakeld, indien met het motorrijtuig over een weg wordt gereden.

3. Achterreflectoren
a. Motorrijtuigen zijn aan de achterzijde van ten minste twee rode reflectoren van een andere vorm dan de driehoekige voorzien.
b. De achterreflectoren vertonen geen verschijnselen van breuk.

4. Lengtedriehoeken
a. Aanhangwagens en opleggers zijn aan de achterzijde voorzien van twee goed werkende rode reflectoren van driehoekige vorm.
b. De lengtedriehoeken vertonen geen verschijnselen van breuk.

5. Stoplichten
a. Motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers die vóór 1 juli 1967 in Suriname in gebruik zijn genomen, zijn voorzien van een of twee stoplichten.
b. Motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers die na 30 juni 1967 in Suriname in gebruik zijn genomen, zijn voorzien van twee stoplichten.
c. De stoplichten zijn zodanig ingericht dat zij tijdens het rijden automatisch ontsteken, zodra de bedrijfsrem in werking wordt gesteld, en automatisch doven, zodra deze rem buiten werking wordt gesteld.
d. Als er twee stoplichten aanwezig zijn, zijn deze van gelijke of bijna gelijke sterkte.
e. De stoplichten vertonen geen verschijnselen van breuk.
f. Bij motorrijtuigen en opleggers stralen ontstoken stoplichten door gekleurd, doorzichtig materiaal achterwaarts een, ook bij dag, duidelijk zichtbaar oranje of rood licht uit, dat, als het stoplicht in het achterlicht is ingebouwd, ook bij
brandend achterlicht opvallend is.

6. Richtingaanwijzers
a. De richtingaanwijzers zijn voor het tegemoetkomende en het achteropkomende verkeer duidelijk zichtbaar.
b. Zij stralen voor het tegemoetkomende verkeer duidelijk zichtbaar wit of oranje knipperlicht uit en voor het achteropkomende verkeer duidelijk zichtbaar rood of oranje knipperlicht, dat ook bij dag en bij brandend achterlicht duidelijk doet blijken naar welke richting zal worden ingeslagen.
c. Motorrijtuigen, die vóór 1 juli 1967 in Suriname in gebruik zijn genomen, mogen zijn uitgerust met richtingaanwijzers van langwerpige vorm die, wanneer zij in werking zijn, hetzij een vaste ongeveer horizontale stand aannemen, hetzij op en neer bewegen.
d. Richtingaanwijzers als bedoeld onder c functioneren goed, tenzij tevens goed functionerende richtingaanwijzers aanwezig zijn die voldoen aan de eisen vermeld onder b.
e. De richtingaanwijzers worden ingeschakeld met de daarvoor bestemde schakelaars.
f. Deze schakelaars functioneren goed.
g. Knipperlicht wordt ten minste 60 maal per minuut en ten hoogste 120 maal per minuut automatisch gedoofd en weer ontstoken.
h. Het glas van de richtingaanwijzers vertoont geen verschijnselen van breuk.

7. Zijreflectoren
a. Motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers, met uitzondering van motorrijtuigen waarvan de lengte niet meer dan 6 m bedraagt en motorrijtuigen, ingericht voor het vervoer van niet meer dan 8 personen, de bestuurder daaronder niet inbegrepen, zijn aan de zijkanten voorzien van oranje reflectoren van een andere vorm dan de driehoekige.
b. De reflectoren vertonen geen verschijnselen van breuk.

8. Zijlichten
a. Opleggers en aanhangwagens die breder zijn dan 1.60 m zijn voorzien van twee zijlichten, die terzijde en naar voren helderwit licht uitstralen.
b. De zijlichten vertonen geen verschijnselen van breuk.
c. De zijlichten worden ingeschakeld met de daarvoor bestemde schakelaar.
d. Deze schakelaar functioneert goed.

9. Achteruitrijlichten
Als een motorrijtuig is uitgerust met een of twee achteruitrijlichten worden deze lichten zodanig uitgeschakeld, dat slechts licht kan worden uitgestraald wanneer de versnelling voor achteruitrijden is ingeschakeld.

10. Verklikkerlicht voor mistachterlicht
Als het motorrijtuig is uitgerust met een of twee mistachterlichten, wordt het ontstoken zijn van het mistachterlicht aan de bestuurder kenbaar gemaakt door middel van een voortdurend brandend verklikkertje, aangebracht op een voor de bestuurder in het oog vallende plaats.

11. Nummerplaatverlichting
a. Motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers zijn aan de achterzijde voorzien van een goede verlichtingsinrichting voor de nummerplaat.
b. De nummerplaatverlichting wordt ingeschakeld met de daarvoor bestemde schakelaar.
c. De schakelaar functioneert goed.
d. De nummerplaatverlichting wordt gedurende de nacht ingeschakeld, indien met
het motorrijtuig over een weg wordt gereden en het nummer is tot een afstand van
50 m goed zichtbaar.

12. Verboden kleur
a. Lichten stralen naar voren niet anders dan wit of geel uit.
b. Lichten stralen naar achteren als volgt uit:
- stoplichten rood;
- richtingaanwijzers en knipperende waarschuwingslichten geel of oranjegeel;
- parkeerlichten rood;
- achteruitrijlichten wit.
c. Aan de voorzijde wordt geen rode, aan de achterzijde geen witte reflectie gevoerd.

MOTORRIJTUIGEN OP TWEE WIELEN MET OF ZONDER ZIJSPAN,

NIET ZIJNDE EEN BROMFIETS.

Artikel 31b-36

Motorrijtuigen op twee wielen, met of zonder zijspan, niet zijnde een bromfiets zijn van een deugdelijke bouw of inrichting, verkeren rijtechnisch in voldoende staat van onderhoud, en zijn voorzien van:
a. een deugdelijke stuurinrichting;
b. twee onafhankelijk van elkaar werkende reminrichtingen, welke zich binnen het onmiddellijk bereik van de bestuurder bevinden; op elk der wielen van het motorrijtuig werkt ten minste een rem; elk der remmen werkt rechtstreeks op een of beide wielen of op met de wielen verbonden remschijven of remtrommels, zonder tussenkomst van tandwielen; de remvertraging bedraagt op een droge of nagenoeg droge en ongeveer horizontaal liggende weg, bij of op met de wielen verbonden remschijven of remtrommels, zonder gebruik van beide remmen tezamen, ten minste 4m/sec2;
c. een hoorn met een vaste toonhoogte die naar voren functioneert;
d. ten minste een stoplicht; indien 1 (een) stoplicht aanwezig is wordt dit aangebracht in het midden van de achterzijde van het motorrijtuig;
e. minstens een koplamp die, indien gedurende de nacht met het motorrijtuig wordt gereden, ingeschakeld wordt; het bepaalde in artikel 31a lid 1 onder I sub b tot en met f II en III is van overeenkomstige toepassing;
f. een achterlicht, dat indien gedurende de nacht met het motorrijtuig wordt gereden, ingeschakeld wordt met de daarvoor bestemde schakelaar; het bepaalde in artikel 31a lid 2 onder d tot en met f is van overeenkomstige toepassing;
g. een nummerplaatverlichting; het bepaalde in artikel 31a lid 11 onder b tot en met d is van overeenkomstige toepassing;
h. richtingaanwijzers; het bepaalde in artikel 31a lid 6 is van overeenkomstige toepassing.

GELUID EN MILIEU ASPECTEN

Artikel 31c-37

Motorrijtuigen voldoen aan de volgende geluid en milieu aspecten.
a. Geluid
Het uitlaatsysteem van motorrijtuigen is behoorlijk geluiddempend en produceert in de nabijheid van de uitmonding van het uitlaatsysteem geen hoger geluidsniveau dan door de Minister is vastgesteld.

b. Radio-ontstoring
Een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking mag geen omroepstoring veroorzaken.

c. Koolmonoxide gehalte
De uitlaatgassen van motorrijtuigen op meer dan drie wielen met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking, mogen bij stationair toerental en op bedrijfstemperatuur zijnde motor niet meer dan een bepaald, door de Minister vastgesteld volume aan koolmonoxide bevatten.

VERLICHTING VAN STILSTAANDE MOTORRIJTUIGEN

OP DE OPENBARE WEG GEDURENDE DE NACHT

Artikel 31d-38

1. Op de rijbaan stilstaande motorrijtuigen zijn voor de verlichting aan de voorzijde ten minste voorzien van twee stadslichten van gelijke grootte of nagenoeg gelijke lichtsterkte, van voren zichtbaar op een afstand van 150 m, en aan de achterzijde van achterlichten, reflectoren en lengte driehoeken.
2. Indien het motorrijtuig links op de rijbaan stilstaat kan voor de verlichting worden volstaan met het rechter stadslicht en het rechter achterlicht.
3. Motorrijtuigen zonder aanhangwagens mogen, indien zij op de linkerzijde van de rijbaan stilstaan aan de rechterzijde ook voorzien zijn van een aan de rechterzijde van het motorrijtuig aangebrachte parkeerlamp, welke naar voren wit en naar achteren helder rood licht uitstraalt en zichtbaar op een afstand van ten minste 150 m voor onderscheidenlijk het van voren en het van achteren naderend verkeer.
4. De verlichting behoeft niet te worden ontstoken van:
a. motorrijtuigen, stilstaande binnen het lichtschijnsel van een tot de openbare straatverlichting behorend ontstoken lichtpunt en wel zodanig dat zij voor het van voren en het van achteren naderend verkeer op een afstand van ten minste 50 m duidelijk zichtbaar zijn;
b. motorrijtuigen, stilstaande op kennelijk als zodanig aangeduide of gebruikte parkeerplaatsen of geheel buiten de rijbanen.
5. De bestuurder, eigenaar of houder van een aanhangwagen of oplegger is verplicht ervoor te zorgen dat de aanhangwagen of oplegger, indien deze gedurende de nacht niet aangekoppeld aan een motorrijtuig op de weg stilstaat, voldoet aan het bepaalde in de
leden 1 en 2 van dit artikel met dien verstande dat de verlichting niet behoeft te worden ontstoken, indien de aanhangwagen geplaatst is op de wijze als in lid 4 van dit artikel omschreven.

HOOGTE, BREEDTE EN ASDRUK

Artikel 31e

1. Het is de bestuurder van een motorrijtuig verboden daarmede te rijden en de eigenaar of houder verboden daarmede te doen of te laten rijden indien:
a. de hoogte, de lading meegerekend, van het motorrijtuig of van een daardoor voortbewogen aanhangwagen meer dan 3.80 m of de breedte, de lading
meegerekend, meer dan 2.50 m bedraagt;
b. 1. de druk van een as meer bedraagt dan 8.000 kg of meer bedraagt dan die door de Districts-Commissaris ingevolge het bepaalde in lid 2 van dit artikel is vastgesteld;
2. de totale asdruk per groep assen meer bedraagt dan die door de Minister is
vastgesteld.
2. De Districts-Commissaris is bevoegd de maximaal toegestane asdruk als bedoeld in lid 1 onder b sub 1 van dit artikel, op minder dan 8.000 kg vast te stellen, indien het motorrijtuig gebruik maakt van bepaalde door de Districts-Commissaris aangegeven wegen.
3. Voor de vaststelling van het gewicht alsmede de asdruk van een motorrijtuig waarmede, met of zonder lading, over een weg wordt gereden, kan gebruik worden gemaakt van zowel mobiele als vaste weeginstrumenten, waarvan de bijzonderheden door de Minister worden vastgesteld.

SIGNALEN

Artikel 32-39

1. Bestuurders van motorrijtuigen met uitzondering van bromfietsen zijn verplicht wanneer door hun nadering voor een weggebruiker gevaar dreigt, indien dit ter afwending van dat gevaar nodig is, een der volgende signalen te geven:
a. bij dag een geluidsignaal met de voorgeschreven geluidsinrichting;
b. gedurende de nacht een knippersignaal door zeer snel herhaald in- en uitschakelen van het ver vooruitstralend licht of bij hoge noodzaak een geluidssignaal als onder a bedoeld.

2. Zij mogen bovendien bij dag een geluidssignaal als in het vorige lid onder a bedoeld, geven om andere weggebruikers kenbaar te maken, dat zij hen wensen in te halen.
3. Bestuurders van motorrijtuigen - met uitzondering van bromfietsen - die voor door de Minister te omschrijven werkzaamheden worden gebruikt, maken onder de door deze aan te geven omstandigheden hun motorrijtuig tijdens deze werkzaamheden voor het overige verkeer kenbaar door het voeren van ter zake vast te stellen signalen.

4. Het is bestuurders van motorrijtuigen, met uitzondering van bromfietsen, verboden signalen in andere gevallen of op andere wijze te geven dan in de vorige leden is voorgeschreven of toegelaten, alsook om die signalen langer te doen duren dan nodig is.

VERPLICHTE AUTOGORDELS

Artikel 32a-40

1. Bestuurders van motorrijtuigen en de naast hen gezeten personen maken gebruik van de voor hen beschikbare autogordels; personen jonger dan 10 jaren nemen slechts naast de bestuurder plaats, indien zij gebruik maken van een voor hen geschikt kinderbeveiligingsmiddel, tenzij hun lichaamslengte van dien aard is dat met gebruikmaking van een autogordel daarmee het beoogde veiligheidsdoel wordt bereikt.
2. Andere dan de naast de bestuurder gezeten personen als bedoeld in lid 1 van dit artikel maken eveneens gebruik van de voor hen beschikbare autogordels; indien deze personen jonger zijn dan 10 jaren, maken zij gebruik van een voor hen beschikbaar en geschikt kinderbeveiligingsmiddel.
3. Indien een kinderbeveiligingsmiddel niet aanwezig is, maken de in lid 2 van dit artikel bedoelde personen die jonger zijn dan 10 jaren gebruik van de voor hen beschikbare autogordels, voorzover het beoogde veiligheidsdoel daarmee wordt bereikt.
4. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel is niet van toepassing op het vervoer van personen met motorrijtuigen die zijn of kunnen worden ingericht voor het vervoer van meer dan 8 (acht) personen, de bestuurder daaronder niet inbegrepen.
5. Het is de bestuurder van een motorrijtuig verboden personen te vervoeren op een andere wijze dan in dit artikel is voorgeschreven.

VERBOD HANDMATIG TELEFONEREN

Artikel 32b-41

Het is degene die een motorvoertuig, bromfiets of invalidenvoertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.

VERBOD DONKERE RUITEN

Artikel 32c-42

1. Voorzover motorrijtuigen op meer dan drie wielen voorzien zijn van fabrieksmatig verdonkerde ruiten dienen de voor-, zij- en achterruiten te voldoen aan de volgende eisen:
a de voorruiten dienen ten minste 75% van het zichtbare licht door te laten;
b. de zijruiten van de voorportieren dienen ten minste 70% van het zichtbare licht door te laten;
c. de zijruiten van de achterportieren, achterruiten en overige ruiten dienen ten minste 35% van het zichtbare licht door te laten.
2. Het percentage van het zichtbare licht wordt gemeten als volgt:
het uittredend licht 75% voor voorruiten
------------------------ X 100% = 70% voor zijruiten van de voorportieren
het intredend licht 35% voor zijruiten van de achterportieren
35% voor achterruiten
35% voor overige ruiten
3. De met de keuring belaste deskundige maakt op het keuringsbewijs van motorrijtuigen op meer dan drie wielen met fabrieksmatig verdonkerde ruiten een aantekening van het gemeten percentage doorgelaten zichtbare licht; het instrument voor de meting van het percentage van het zichtbare licht wordt door de

Minister vastgesteld.

Artikel 32d-43

Het is de bestuurder, eigenaar of houder van motorrijtuigen verboden enig materiaal aan, op of tegen de in artikel 32c bedoelde ruiten te hechten, te plakken of aan te brengen, waardoor het uitzicht van de bestuurder kan worden belemmerd, danwel het percentage doorgelaten zichtbare licht, zoals vastgesteld in artikel 32c lid 1, lager wordt.

ONBEHEERDE MOTORRIJTUIGEN

Artikel 33

Het is de bestuurder van een motorrijtuig verboden het rijtuig zonder voldoend toezicht op een weg te laten staan, tenzij de motor afgezet is.

Artikel 33a-44

1. Het is de eigenaar of houder verboden een niet rijklaar of anderszins defect motorrijtuig langer dan twee maal 24 uur op een weg te laten staan.
2. Bij overtreding van het bepaalde in lid 1 zijn de ambtenaren en beambten van politie bevoegd het voertuig voor rekening en risico van de eigenaar of houder naar een plaats van berging of herstel te vervoeren of te doen vervoeren.
3. De ambtenaren en beambten van politie maken eveneens van de in lid 2 gegeven bevoegdheid gebruik, indien een voertuig op een voor het verkeer hinderlijke wijze op een weg wordt aangetroffen.

VERBODEN VERVOER

Artikel 34

Het is de bestuurder van een motorrijtuig niet zijnde een tweewielig motorrijtuig of een driewielig motorrijtuig voorzien van een vóór-, zij- of achterspan verboden aan de buitenzijde van het rijtuig personen te laten plaats nemen of te vervoeren.

VOORTBEWEGEN VAN ANDERE RIJ- OF VOERTUIGEN

Artikel 35-45

1. Het is de bestuurder van een motorrijtuig verboden op een weg, een ander rij- of voertuig of deszelfs bestuurder voort te bewegen, voort te trekken of voort te slepen, te doen voortbewegen, te doen voorttrekken of te doen voortslepen.
2. Voor het voortslepen door een motorrijtuig met tenminste vier wielen van een rij- of voertuig, is vergunning vereist van de betrokken Districts-Commissaris.
Deze bepaling lijdt uitzondering ten aanzien van bestuurders van motorrijtuigen met tenminste vier wielen gebezigd om onklare motorrijtuigen te vervoeren naar de plaats van berging of herstel.

BESTUREN ONDER TOEZICHT

Artikel 36-46

Het is verboden een motorrijtuig onder zijn onmiddellijke toezicht te doen besturen door een persoon:
1. die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, indien het betreft een motorrijtuig niet zijnde een motorrijtuig op twee wielen of een motorrijtuig op drie wielen voorzien van een vóór-, zij- of achterspan;
2. die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, indien het betreft een motorrijtuig op twee wielen of een motorrijtuig op drie wielen voorzien van een vóór-, zij- of achterspan;
3. die door ouderdom, zwakte of andere oorzaak onbekwaam moet worden geacht motorrijtuigen te kunnen besturen;
4. wiens rijbewijs is ingetrokken of ingevorderd, of aan wie bij rechterlijke uitspraak de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen is ontzegd.

BESTUREN ZONDER RIJBEWIJS

Artikel 36a-47

1. Het besturen van een motorrijtuig onder toezicht zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 onder g, geschiedt onder de volgende voorwaarden:
a. de toezichthouder is gedurende drie voorafgaande jaren onafgebroken in het bezit geweest van een geldig Surinaams rijbewijs voor een motorrijtuig van de categorie waarmee wordt gereden;
b. de bevoegdheid van de toezichthouder om een motorrijtuig te besturen is hem niet
ontzegd en zijn rijbewijs is niet ingevorderd;
c. degene die onder toezicht een vrachtauto of een autobus bestuurt, is in het bezit
van een geldig Surinaams rijbewijs B-E.
2. Het motorrijtuig als bedoeld in lid 1 van dit artikel is voorzien van:
a. inrichtingen die zo zijn aangebracht, dat de toezichthouder daarmede de bedrijfsrem en de koppeling vanaf zijn zitplaats doeltreffend kan bedienen;
b. een binnenspiegel en buitenspiegels waarmede de toezichthouder het achter hem liggend weggedeelte kan overzien;
c. een vierkantig houten of metalen bord ter grootte van ten minste 10 x 10 cm met blauw veld en witte letter L voor een motorrijtuig als bedoeld in artikel 37a lid 1 onder a en 16 x 16 cm voor motorrijtuigen als bedoeld in artikel 37a lid 1 onder b, c en d, welk op een voor de weggebruikers duidelijk zichtbare wijze is aangebracht en wel als volgt:
1. voor een motorrijtuig als bedoeld in artikel 37a lid 1 onder a, c en d aan de voor- en achterzijde van het motorrijtuig;
2. voor motorrijtuigen als bedoeld in artikel 37a lid 1 onder b op het dak van het motorrijtuig waarbij de letter L aan beide kanten moet zijn aangebracht.
3. Indien des nachts wordt gereden is de in lid 2 onder c van dit artikel bedoelde letter L van zodanig materiaal dat deze bij daarop vallende lichtstralen rood terugwerpt voor het verkeer van achteren.

Artikel 36b-48

1. Geen rijbewijs is vereist voor het besturen van:
a. bromfietsen;
b. gemotoriseerde driewielige bestelwagens waarvan het ledig gewicht ten hoogste 450 kg bedraagt en die geen grotere snelheid kunnen ontwikkelen dan 12 km per uur.
2. Motorrijtuigen als bedoeld in het eerste lid onder a mogen slechts worden bestuurd door personen die de leeftijd van 16 jaar, motorrijtuigen bedoeld in het eerste lid onder b slechts door personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

MEDEPASSAGIERS MOTORRIJTUIGEN OP

TWEE EN DRIE WIELEN

Artikel 37

1. Het is de bestuurder van een motorrijtuig op twee wielen niet zijnde een bromfiets verboden:
a. kinderen beneden de leeftijd van 10 jaren mede te vervoeren anders dan gezeten op een doelmatige en veilige zitplaats met voldoende steun voor rug, handen en voeten;
b. meer dan één persoon van 10 jaar of ouder mede te vervoeren.
2. De mede vervoerde persoon moet achter de bestuurder zijn gezeten met de benen aan weerszijden van het motorrijwiel op een uitsluitend voor personenvervoer ingerichte zitplaats, bestaande uit een zitting en steunen voor de handen en voeten, waarvan de medegevoerde persoon gebruik moet maken.
3. In een hoofdzakelijk voor personenvervoer bestemde vóór-, zij- of achterspan van een motorrijtuig op drie wielen mag hoogstens één persoon worden vervoerd.

§ 2a-49

BEPALINGEN BETREFFENDE RIJBEWIJZEN CATEGORIEËN
MOTORRIJTUIGEN WAARVOOR RIJBEWIJZEN WORDEN AFGEGEVEN

Artikel 37a-50

1. Rijbewijzen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Rijwet 1971 worden afgegeven voor het besturen van de volgende categorieën motorrijtuigen:
a. motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspan, motorrijtuigen op twee wielen met of zonder aanhangwagen, en andere motorrijtuigen op drie wielen, waarvan het ledig gewicht niet meer bedraagt dan 400 kg (rijbewijs A);
b. motorrijtuigen op drie of vier wielen, niet zijnde motorrijtuigen op twee wielen met zijspan, ingericht voor het vervoer van ten hoogste acht personen, de bestuurder daaronder niet inbegrepen en andere motorrijtuigen, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan het ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3500 kg (rijbewijs B-E);
c. motorrijtuigen, niet ingericht voor vervoer van personen, waarvan het ledig gewicht, vermeerderd met het laadvermogen, meer bedraagt dan 3500 kg (rijbewijs C-E);
d. motorrijtuigen ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet inbegrepen (rijbewijs D-E).
2. Voor het besturen van een motorrijtuig door een bestuurder, die in verband met een lichamelijk gebrek slechts een motorrijtuig kan besturen, dat voldoet aan bepaalde eisen wordt een rijbewijs, als bedoeld in het vorige lid afgegeven, uitsluitend voor het besturen van een aan die eisen voldoend motorrijtuig, in welk rijbewijs deze beperking is aangeduid door een omschrijving van de bedoelde eisen en het woord "Restraint" in rode letters.
3. Voor het besturen van een tractor zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 sub j, met of zonder aanhangwagen, is vereist een rijbewijs categorie B-E., met dien verstande dat het ledig gewicht van de aanhangwagen, vermeerderd met het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3500 kg; indien het ledig gewicht van de aanhangwagen vermeerderd met het laadvermogen meer bedraagt dan 3500 kg. is een rijbewijs categorie C-E vereist.

EISEN TEN AANZIEN VAN RIJBEWIJZEN

Artikel 37b-51

1. Een aanvraag ter verkrijging van een rijbewijs als bedoeld in artikel 9, eerste lid van de Rijwet 1971 moet schriftelijk worden gericht aan de door de Minister aangewezen autoriteit. In de aanvraag moet worden vermeld voor het besturen van welke categorie of categorieën van motorrijtuigen als bedoeld in artikel 37a de aanvrager een rijbewijs wenst te ontvangen.

2. Bij deze aanvraag moet worden overgelegd:

a. een verklaring door een hier te lande tot de uitoefening der geneeskunst bevoegd persoon en behelzende, dat door die geneeskundige bij een niet langer dan veertien dagen vóór de aanvraag gehouden onderzoek bij de aanvrager geen licha-ams- of zielsgebreken zijn waargenomen, welke deze zouden kunnen beletten of belemmeren een motorrijtuig naar behoren te besturen;
b. een uittreksel uit het geboorteregister van de aanvrager;
c. twee zeer goedgelijkende pasfoto's van de aanvrager, ter grootte van 3 x 31/2 cm en face en zonder hoofddeksel opgenomen;
d. een kwitantie ten bewijze van storting van het verschuldigde examengeld als bepaald in artikel 37c.
3. De aanvrager is gehouden een identiteitskaart afgegeven krachtens de Identiteitswet ter inzage af te geven, indien zulks van hem wordt verlangd.

Artikel 37c-52

1. Een rijbewijs, als bedoeld in artikel 9 lid 1 van de Rijwet 1971, wordt niet afgegeven dan tegen betaling van de kosten verbonden aan het afleggen van het examen en de examens voor dat soort rijbewijs, tw.:
1° Voor een rijbewijs A
a. SRD 125,--, indien het betreft het gehele examen;
b. SRD 75,--, indien het betreft het praktische gedeelte van het examen;
c. SRD 50,--, indien het betreft het theoretische gedeelte van het examen.

2° Voor een rijbewijs B-E
a. SRD 140,--, indien het betreft het gehele examen;
b. SRD 90,--, indien het betreft het praktische gedeelte van het examen;
c. SRD 50,--, indien het betreft het theoretische gedeelte van het examen.

3° Voor een rijbewijs C-E of D-E
a. SRD 150,--, indien het betreft het gehele examen;
b. SRD 100,--, indien het betreft het praktische gedeelte van het examen;
c. SRD 50,--, indien het betreft het theoretische gedeelte van het examen.
2. Ter verkrijging van een afschrift voor het rijbewijs A SRD 50,-- en voor een afschrift van een rijbewijs B-E, C-E of D-E:
a. voor een eerste afschrift (duplicaat): SRD 100,--;
b. voor een tweede afschrift (triplicaat): SRD 125,--;
c. voor een derde afschrift en elk volgende SRD 150,--.
3. Bij de aanvraag voor verlenging als bedoeld in artikel 15 leden 3 en 4 van de Rijwet 1971 legt de aanvrager een stortingsbewijs van SRD 50,-- over.

4. Bij de aanvraag voor verlenging als bedoeld in artikel 15 lid 5 van de Rijwet 1971, betaalt de aanvrager een bedrag van SRD 100,--; dit bedrag wordt vermeerderd met SRD 25,-- per maand, iedere maand na de vervaldatum.

5. De eigenaar of houder c.q. de aanvrager legt een stortingsbewijs over van:
a. SRD. 25,--, indien het betreft een afschrift van een nummerbewijs c.q.
bromfietsregistratiebewijs of bewijs van inschrijving;
b. SRD. 30,--, indien het betreft de overschrijving van een motorrijtuig of voertuig ongeacht welke categorie.
6. Ter verkrijging van een internationaal rijbewijs betaalt de aanvrager een bedrag van SRD. 75,--..

Artikel 37d-53

1. Geen rijbewijs als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Rijwet 1971 wordt afgegeven dan nadat de aanvrager ten genoege van een door de Procureur-Generaal aangewezen examen-commissie middels het afleggen van een examen voldoende blijken heeft gegeven van bekwaamheid in het besturen en behandelen van motorrijtuigen.
2. Voor zover het militairen betreft, zal het rijbewijs als bedoeld in artikel 9, lid 1 van de Rijwet 1971 met inachtneming van de terzake geldende wettelijke voorschriften worden afgegeven door een daartoe aangewezen militair, die terzake deskundig is.
3. Bij het verlaten van de militaire dienst dient de gewezen militair het rijbewijs in te leveren bij het Hoofd van de afdeling of het onderdeel waar hij werkzaam was, tenzij door de Chef Staf van het Nationaal Leger tot eerdere intrekking van het rijbewijs was besloten.
4. Onverminderd hetgeen in de leden 2 en 3 is bepaald blijven de overige bepalingen van de Rijwet van kracht.

Artikel 37e-54

1. Het in artikel 37d bedoelde examen bestaat uit een theoretisch en een practische gedeelte.
2. Het theoretische gedeelte van het examen omvat:
a. grondige kennis van hetgeen is voorgeschreven of verboden in de artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 en 24 van de Rijwet 1971;
b. grondige kennis van hetgeen is voorgeschreven of verboden in de artikelen 1, 3, 4,
5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13a, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24a, 25, 26, 26a, 27, 27a, 27b, 27c, 28 tot en met 31e, 32, 32a tot en met 32d, 34, 35, 36, 36a, 37, 37a, 37b, 37c, 37d en 52 van het Rijbesluit 1971.
c. grondige kennis, aan de hand van voorbeelden, van de betekenis van de aanwijzingen en verkeerstekens vastgesteld bij de bijlage, behorende bij het
Rijbesluit 1957.

3. Het praktische gedeelte bestaat uit het afleggen van een proefrit met een daarvoor geschikt motorrijtuig, zulks ter beoordeling van de in artikel 37d bedoelde examen-commissie, van de categorie waarvoor een rijbewijs wordt aangevraagd, waarbij de aanvrager moet blijken te voldoen aan de volgende eisen:
a. het op juiste wijze starten van de auto, inschakelen en zonder schokken of stoten wegrijden;
b. het behoorlijk overschakelen, zowel versnellend als vertragend en het op de juiste wijze regelen van de gastoevoer;
c. het goed bedienen van de ontkoppelings- en remorganen;
d. het rijden op zodanige wijze, dat nimmer de vrijheid of de veiligheid van het verkeer wordt belemmerd of in gevaar gebracht;
e. het op voorzichtige en zekere wijze rijden met een snelheid, zich aanpassende aan de aard van het overige verkeer en van de weg, daarbij blijk gevende van voldoende stuurvastheid en het behoorlijk meester zijn van het voertuig;
f. het op juiste en veilige wijze wegrijden, links houden en van richting veranderen;
g. het op de juiste wijze rijden van bochten naar links en naar rechts;
h. het op juiste wijze handelen bij kruisingen en splitsingen van wegen;
i. het zich op de voorgeschreven wijze gedragen bij inhalen, voorbijgaan en ingehaald worden;
j. het correct en tijdig geven van en rekening houden met verkeerstekens en signalen en het zich onthouden van het geven van verboden signalen;
k. het in acht nemen van tekens, gegeven door verkeersagenten en van de aanwijzingen, gegeven door middel van verkeersborden en verkeerslichten;
l. het op tijdige, juiste en veilige wijze snelheid verminderen (afremmen) of stoppen;
m. het motorrijtuig zonder fouten op een helling doen stilstaan en weder optrekken;
n. het behoorlijk in rechte lijn en aangegeven bochten achteruitrijden (niet voor motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspan);
o. het behoorlijk kunnen rijden van aangegeven opeenvolgende linker- en rechterbochten (voor motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspan);
p. het neerzetten van het motorrijtuig op een aangegeven plaats (stilstaan in file);
q. het achterwaarts plaatsen van het motorrijtuig in een (denk-beeldige) garage (niet voor motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspan);
r. het vlot en zonder fouten keren op een niet te brede weg (niet voor motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspan);
s. het voortdurend letten op het overige verkeer.

Artikel 37f-55

1. De duur van het in artikel 37d bedoelde examen wordt bepaald op tenminste 45 minuten, indien het betreft het examen ter verkrijging van een rijbewijs A, en op tenminste 60 minuten, indien het betreft een examen ter verkrijging van een rijbewijs B-E of D-E.
2. De proefrit als bedoeld in artikel 37e, derde lid, kan binnen de voorgeschreven tijd worden gestaakt, indien naar het oordeel van de in artikel 37d bedoelde examen-commissie de aanvrager door zijn wijze van rijden de veiligheid op de weg in gevaar brengt.

Artikel 37g-56

Indien de aanvrager slechts ten aanzien van één van de beide gedeelten van het examen niet aan de gestelde eisen blijkt te voldoen, kan een binnen twee maanden na de afwijzing te houden examen tot dit gedeelte beperkt blijven.

§ 3

BEPALINGEN BETREFFENDE RIJWIELEN

EISEN TEN AANZIEN VAN DE INRICHTING

Artikel 38-57

1. De bestuurder van een rijwiel, waarmede over een weg wordt gereden is verplicht ervoor te zorgen dat het rijwiel voorzien is:
a. van een nauwkeurig werkend stuurtoestel;
b. van minstens één rem, waarmede het ieder ogenblik tot stilstand kan worden gebracht;
c. van een luidklinkende bel;
d. van een achterspatbord of indien het rijwiel twee achterwielen heeft, van achterspatborden, welke duidelijk zichtbaar voor het achteropkomend verkeer over een lengte van tenminste 0.30 m gemeten van het ondereinde af, helder wit moet(en) zijn;
e. gedurende de nacht:
A. indien het een tweewielig rijwiel betreft, van één voorlantaarn, welke voorwaarts, voor het tegemoetkomend verkeer duidelijk zichtbaar blijvend, helder wit licht uitstraalt, alsmede van een achterlantaarn aangebracht op het witte gedeelte van het achterspatbord, niet hoger dan 0.60 m boven het wegdek welke achterwaarts, voor het achterop komend verkeer duidelijk zichtbaar blijvend, helder rood licht uitstraalt, en van een onder de achterlantaarn aangebrachte reflector, welke daarop vallende lichtstralen rood terugwerpt.
De reflector is niet verplicht indien de achterlantaarn tevens als reflector werkt.
B. indien het een rijwiel met meer dan twee wielen betreft: aan de voorzijde van twee voorlantaarns aangebracht op gelijke hoogte aan de uiterste linker- en rechterzijde van het rijwiel welke voor het tegemoetkomend verkeer duidelijk zichtbaar blijvend helder wit licht uitstralen; indien het rijwielen met één voorwiel of rijwielen met een achterspanwagen betreft, mogen zij voorzien zijn van één voorlantaarn aangebracht aan de voorzijde van het rijwiel, mits de uiterste rechterzijde van het rijwiel of de achterspanwagen voorzien is van een reflector welke daarop vallende stralen wit terugwerpt; aan de achterzijde van één achterwaarts voor het achteropkomend verkeer helder rood licht uitstralende achterlantaarn welke tevens als reflector werkt, aangebracht niet hoger dan 0.60 m. boven het wegdek bij rijwielen met één achterwiel op het witte gedeelte van het achterspatbord en bij rijwielen met

twee achterwielen of bij rijwielen met achterspanwagen op het witte gedeelte van het rechter achterspatbord of op de uiterst rechterzijde van de achterspanwagen, indien deze buiten het spatbord uitsteekt; een rijwiel met één achterwiel moet voorts van een afzonderlijke rode reflector voorzien zijn aangebracht op de uiterst rechterzijde van het rijwiel.
2. Het is hem verboden een verblindende verlichting te voeren. Onder verblindende verlichting wordt verstaan elke andere verlichting dan een verlichting uitgestraald door een lantaarn, welke zodanig is aangebracht en ingericht dat de uitstralende lichtbundels duidelijk zichtbaar naar omlaag gericht zijn.
VERBODEN WIJZE VAN RIJDEN

Artikel 39-58

Het is de bestuurder van een rijwiel rijdende over een weg verboden:
a. zich door een motorrijtuig of deszelfs bestuurder te doen of te laten voortbewegen;
b. een wagen of een kruiwagen, kinderwagen of dergelijk klein voertuig voort te bewegen met uitzondering van een als zodanig ingerichte en aan het rijwiel vast verbonden zij- of achterspanwagen.

MEDEPASSAGIERS

Artikel 40

1. Het is de bestuurder van een rijwiel verboden personen van 10 jaar en ouder anders op zijn rijwiel mede te vervoeren dan achter hem gezeten en met de benen aan weerszijden van het rijwiel.
2. Een medegevoerd kind beneden de leeftijd van 10 jaar moet zijn gezeten op een doelmatige en veilige zitplaats met voldoende steun voor rug, handen en voeten.
VERBOD RIJWIELEN TE PLAATSEN

Artikel 41

1. Het is de bestuurder van een rijwiel verboden dat te plaatsen of te laten staan op wegen op zodanige wijze, dat andere weggebruikers daardoor in hun vrijheid van beweging worden of kunnen worden belemmerd.
2. Het is de bestuurder van een rijwiel verboden dat te plaatsen of te laten staan langs de rand van een trottoir.
NAAST ELKANDER RIJDEN

Artikel 42-59

Bestuurders van tweewielige rijwielen mogen met niet meer dan twee naast elkaar rijden, tenzij bij het ingehaald worden door één wielrijder. Zij moeten achter elkander rijden waar de omstandigheden zulks vorderen.

GEBRUIK VAN RIJWIELPADEN

Artikel 43

Behoudens vergunning van de betrokken Districts-Commissaris, zijn bestuurders van tweewielige rijwielen daar, waar langs een rijbaan een pad aanwezig is, dat bij beschikking van de Minister als rijwielpad is aangewezen en middels een naar hun richting gekeerd bord als bedoeld in artikel 4 sub k als zodanig is aangeduid, verplicht van dit rijwielpad gebruik te maken. Politie- of militaire troepen van meer dan zes wielrijders mogen, mits onder leiding, twee aan twee in gesloten colonne op de rijbaan blijven rijden.

GELUIDSSIGNALEN

Artikel 44

1. Bestuurders van rijwielen zijn verplicht, wanneer door hun nadering voor een weggebruiker gevaar dreigt, een belsignaal te geven indien dit ter afwending van dat gevaar nodig is.
2. Zij mogen bovendien een belsignaal geven om aan de andere weggebruikers kenbaar te maken, dat zij hen wensen in te halen.
3. Het is hun verboden geluidssignalen in andere gevallen of op andere wijze te geven dan in de vorige leden is voorgeschreven of toegelaten alsook om de signalen langer te doen duren dan nodig is.

§ 4

BEPALINGEN BETREFFENDE BROMFIETSEN

Artikel 45

Op bromfietsen zijn, behalve voor zover de navolgende bepalingen afwijkende voorschriften bevatten, de bepalingen van paragraaf 3 van toepassing.
EISEN TEN AANZIEN VAN DE INRICHTING

Artikel 46-60

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 38, lid 1 sub b en c, moet een bromfiets voorzien zijn:
a. van twee onafhankelijk van elkander deugdelijk werkende reminrichtingen, welke zich binnen het onmiddellijk bereik van de bestuurder moeten bevinden;
b. van een hoorn of een toeter voor het geven van duidelijk hoorbare geluidssignalen.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 38, lid 1 e sub A moet een bromfiets voorzien zijn van één voorlantaarn, welke voorwaarts, voor het tegemoetkomend verkeer duidelijk zichtbaar blijvend, helder geel licht uitstraalt, ter sterkte van minimum 6 en maximum 15 watt alsmede van een achterlantaarn tevens reflector, aangebracht op het witte gedeelte van het achterspatbord, niet hoger dan 0.60 m. boven het wegdek welke achterwaarts, voor het achterop komend verkeer duidelijk zichtbaar blijvend, helder rood licht uitstraalt.
3. Ten aanzien van bromfietsen met meer dan twee wielen moet(en) in afwijking van het bepaalde in artikel 38 e sub B de aldaar voorgeschreven voorlantaarn(s) een helder geel licht uitstralen.
4. Een bromfiets moet zodanig zijn ingericht, dat daarmede geen grotere snelheid dan 40 km per uur kan worden gereden.
MEDEPASSAGIERS

Artikel 46a-61

In afwijking van het bepaalde in artikel 40, lid 1, is het de bestuurder van een bromfiets verboden een persoon van 10 jaar of ouder op zijn bromfiets anders te vervoeren dan achter hem gezeten met de benen aan weerszijden van de bromfiets, op een uitsluitend voor personenvervoer ingerichte zitplaats, bestaande uit een zitting en steunen voor handen en voeten, waarvan de medevervoerde persoon gebruik moet maken.
NUMMERBORD

Artikel 47-62

Het op grond van artikel 8, eerste lid sub 1o der Rijwet aan de achterzijde van de bromfiets aangebrachte nummer moet helder verlicht zijn en wel zodanig dat dit nummer op een afstand van 20 m goed zichtbaar is.

NAAST ELKANDER RIJDEN

Artikel 47a-63

Het bepaalde in artikel 42 is niet van toepassing op bromfietsen.

GELUIDSIGNALEN

Artikel 48-64

Voor de toepassing van artikel 44 op bestuurders van bromfietsen wordt in plaats van belsignaal gelezen signaal met hoorn of toeter.

§ 4a-65

BEPALINGEN BETREFFENDE VALHELMEN VOOR

BERIJDERS VAN MOTORRIJTUIGEN OP TWEE

WIELEN, MET OF ZONDER ZIJSPANWAGEN

Artikel 48a-66

1. Het is de bestuurder van een motorrijtuig op twee wielen met of zonder zijspanwagen verboden met dit rijtuig over een weg te rijden zonder dat hij en de persoon of personen, die hij hiermee vervoert, een goed passende helm dragen, welke door middel van de kinband op deugdelijke wijze op het hoofd is bevestigd.
2. De helm moet, behoudens in door de Minister te bepalen gevallen, behoren tot een door of vanwege de Minister toegelaten soort en zijn voorzien van een door de Minister aangewezen goedkeuringsmerk.
3. Indien de valhelm van een gezichtsscherm is voorzien, moet dit van egaal en helder doorzichtig materiaal zijn. Gezichtschermen van niet-egaal, donker en/of spiegelend materiaal zijn verboden.
4. Het bepaalde in de vorige leden is niet van toepassing indien het motorrijtuig behoort tot een soort die is gebouwd voor een snelheid van ten hoogste 20 km per uur.

§ 5

BEPALINGEN BETREFFENDE RIJ- OF VOERTUIGEN,

GEEN MOTORRIJTUIGEN OF RIJWIELEN ZIJNDE

VERLICHTING

Artikel 49

1. De bestuurder van een rij- of voertuig, niet zijnde een motorrijtuig, rijwiel of zogenaamde ezelkar, dat zich gedurende de nacht op een weg bevindt, is verplicht zorg te dragen dat het rij- of voertuig voorzien is van:
a. twee lantaarns, die aan weerszijden van dat rij- of voertuig zijn aangebracht en voorwaarts een helder wit of helder geel licht uitstralen dat op een afstand van 200 meter duidelijk waarneembaar is voor het tegemoetkomend verkeer;
b. een reflector aan de uiterste rechter achterzijde welke ten behoeve van het achteropkomend verkeer daarop vallende lichtstralen rood terugwerpt.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 onder a moeten handkarren aan de voorkant voorzien zijn van twee reflectoren, aangebracht aan de uiterst linker- en uiterst rechter voorzijde welke ten behoeve van het tegemoetkomend verkeer daarop vallende lichtstralen wit of geel terugwerpen.

Artikel 50

1. De bestuurder van een zogenaamde ezelkar, welke zich gedurende de nacht op een weg bevindt, is verplicht te zorgen dat die kar voorzien is:
a. van minstens één lantaarn, die aan de kar zoveel doenlijk aan de rechtervoorzijde is aangebracht en voorwaarts een helder wit of geel licht uitstraalt, dat op een afstand van 200 meter duidelijk waarneembaar is voor het tegemoetkomend verkeer;
b. van een reflector aan de uiterst rechter achterzijde welke ten behoeve van het
achteropkomend verkeer daarop vallende lichtstralen rood terugwerpt.
2. De bestuurder van de in lid 1 bedoelde ezelkar, waarmede over een weg in bebouwde kommen wordt gereden is verplicht tijdens het rijden zich te bevinden ter zijde van het trekdier.

Artikel 50a-67

De bestuurder, eigenaar of houder van een rij- of voertuig geen motorrijtuig of rijwiel zijnde is verplicht ervoor te zorgen dat het rij- of voertuig, indien dit gedurende de nacht op een weg stilstaat, hetzij geplaatst is op de wijze in artikel 29, lid 3 onder a of c voorgeschreven, hetzij voldoet aan de verplichtingen in artikel 50, lid 1 voor ezelkarren voorgeschreven.
SNELHEID

Artikel 51-68

Onverminderd het bepaalde bij artikel 2, laatste lid der Rijwet, is de bestuurder van een rij- of voertuig, geen motorrijtuig of rijwiel zijnde, verboden over een weg harder te rijden dan in matige draf.

§ 6

BEPALINGEN BETREFFENDE VOETGANGERS

Artikel 52

1. Het is voetgangers, met uitzondering van hen die deel uitmaken van een politie- of militaire troep, een begrafenisstoet, of een geoorloofde optocht, verboden van een rijbaan of een rijwielpad gebruik te maken, indien er voetpaden aanwezig zijn.
2. Bij afwezigheid van een voetpad, alsmede indien zij in het gebruik van het voetpad worden belemmerd, mogen voetgangers van een rijwielpad gebruik maken. Grenst het door de voetganger gebruikte rijwielpad aan een rijbaan, dan is de voetganger verplicht de van de rijbaan afgekeerde uiterste zijde van het rijwielpad te volgen.
3. Slechts indien geen voetpad en evenmin een rijwielpad aanwezig is alsmede, indien zij in het gebruik van beide paden of het aanwezige pad worden belemmerd, mogen voetgangers van de rijbaan gebruik maken.
Bij gebruik van de rijbaan moeten zij zoveel mogelijk aan de kant - bij voorkeur aan de rechterzijde van de rijbaan gezien in hun bewegingsrichting - lopen en zijn in ieder geval verplicht rij- of voertuigen, rij- of trekdieren of ander vee behoorlijk ruimte tot passeren te laten.
4. Zij mogen het rijwielpad of de rijweg slechts haaks op de verkeersrichting voorzichtig en zonder nodeloze onderbreking oversteken en moeten daarbij, voorzover aanwezig, gebruik maken van aangewezen oversteekplaatsen.
5. Het zonder noodzaak blijven staan op de hoeken van straten is verboden, indien

daardoor het verkeer kan worden belemmerd of in gevaar gebracht.
OVERSTEKEN VAN VOETGANGERS;
VOETGANGERSOVERSTEEKPLAATSEN

Artikel 52a-69

1. De voetganger steekt een rijbaan of een rijwielpad overeenkomstig het in lid 4 van het vorige artikel over.
2. Binnen een afstand van 30 meter van een voetgangersoversteekplaats mogen voetgangers niet oversteken, tenzij de voetganger:
a. om die voetgangersoversteekplaats te bereiken, eerst een andere rijbaan zou moeten oversteken;
b. zich naar of van een openbaar vervoermiddel van of naar het dichtsbijzijnde voetpad of trottoir begeeft.

Artikel 52b-70

1. Bestuurders van motorrijtuigen naderen een voetgangersoversteekplaats voorzichtig en verlenen onbelemmerde doorgang aan de zich daarop bevindende voetgangers.
2. Deze verplichting tot onbelemmerde doorgang bestaat niet:
a. voor bestuurders van motorrijtuigen ten dienste van de Politie en Brandweer en ziekenauto's, indien bij nadering van deze motorrijtuigen gebruik wordt gemaakt van een sirene, meertonige hoorn of bel.
b. voor militaire kolonnes en voor een begrafenisstoet of een geoorloofde optocht.

§ 7

OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 53

1. Gesloten verklaringen vóór de inwerkingtreding van de artikelen 4 en 6 van dit staatsbesluit geschied krachtens artikel 6 van de Rijwet 1916, worden geacht te zijn geschied volgens dit staatsbesluit, totdat deze gesloten verklaringen door beschikkingen van het bevoegde gezag volgens artikel 6 van dit staatsbesluit zijn vervangen en ter plaatse door borden bedoeld in artikel 4 sub e zijn aangegeven dan wel door het volgens artikel 6 bevoegde gezag bij beschikking zijn opgeheven.
2. Wegen welke op het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 4 en 6 van dit staatsbesluit volgens artikel 1 van het Rijbesluit 1949 als hoofdverkeerswegen zijn aangeduid, worden geacht voorrangswegen in de zin van dit staatsbesluit te zijn totdat zij bij beschikking van de Minister als zodanig zijn aangewezen en ter plaatse door borden bedoeld in artikel 4 sub d en n zijn aangegeven dan wel door het volgens artikel 6 bevoegde gezag als voorrangswegen zijn opgeheven.
3. De keuring van bromfietsen in gebruik te nemen vanaf de datum van inwerkingtreding van artikel 25 van dit staatsbesluit zal volgens genoemd artikel 25 vóór die ingebruikname dienen te geschieden.
4. De keuring van bromfietsen welke op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 25 van dit staatsbesluit reeds in gebruik waren genomen, dient te geschieden op de in het Gouvernements-Advertentieblad voor te schrijven data. Op na de voorgeschreven data niet goedgekeurde bromfietsen is het bepaalde in artikel 25, lid 5 van toepassing.
5. Motorrijtuigen goedgekeurd vóór de inwerkingtreding van artikel 25 van dit staatsbesluit worden voor de tijd, waarvoor zij zijn goedgekeurd, geacht volgens dit staatsbesluit te zijn goedgekeurd.

§ 8

SLOTBEPALINGEN

Artikel 54-71

1. Dit Staatsbesluit treedt met uitzondering van de artikelen 28, 29, 30, 31, 46 lid 2 en 47, in werking op de elfde dag na die der uitgifte van het Gouvernementsblad waarin het is geplaatst.
2. De artikelen 28, 29, 30, 31, 46 lid 2 en 47 treden in werking op een door de President te bepalen tijdstip.
3. Het Rijbesluit 1949 vervalt op de in lid 1 bedoelde datum met uitzondering van de artikelen 14, 16, 17, 18 en 20, welke vervallen op het krachtens lid 2 bepaalde tijdstip.
4. Dit Staatsbesluit kan aangehaald worden als "Rijbesluit 1957".

1 Gew. bij G.B. 1962 no. 120.
2 Gew. bij G.B. 1960 no. 89, G.B. 1965 no. 39, G.B. 1970 no. 79, G.B. 1971 no. 150, S.B. 1977 no. 29, S.B. 2005 no. 17.
3 Gew. bij G.B. 1960 no. 89, G.B. 1965 no. 39, G.B. 1970 no. 79, G.B. 1973 no. 20, S.B. 2005 no. 17.
4 Gew. bij G.B. 1960 no. 89, G.B. 1965 no. 120, S.B. 2005 no. 17.
5 Gew. bij S.B. 2005 no. 17.
6 Gew. bij G.B. 1960 no. 89, G.B. 1965 no. 120, S.B. 1981 no. 152, S.B. 2005 no. 17.
7 Gew. bij S.B. 1977 no. 29.
8 Gew. bij G.B. 1960 no. 89, G.B. 1963 no. 101, S.B. 2005 no. 17.
9 Vervallen bij G.B. 1965 no. 120.
10 Gew. bij G.B. 1960 no. 89, S.B. 1981 no. 152.
11 Gew. bij S.B. 2005 no. 17.
12 Ingev. bij G.B. 1960 no. 89.
13 Gew. bij G.B. 1960 no. 89, G.B. 1965 no. 39, S.B. 1981 no. 13.
14 Gew. bij G.B. 1960 no. 89.
15 Ingev. bij G.B. 1965 no. 39; Gew. bij S.B. 1974 no. 53.
16 Ingev. bij G.B. 1960 no. 89; Gew. en vernummerd bij G.B. 1965 no. 39.
17 Gew. bij S.B. 2005 no. 17.
18 Ingev. bij G.B. 1960 no. 89.
19 Gew. bij G.B. 1960 no. 89.
20 Ingev. bij G.B. 1965 no. 67.
21 Gew. bij S.B. 2005 no. 17.
22 Ingev. bij G.B. 1960 no. 89.
23 Gew. bij S.B. 1977 no. 29, S.B. 1989 no. 31, S.B. 1997 no. 36, S.B. 2005 no. 17.
24 Ingev. bij S.B. 2005 no. 17.
25 Ingev. bij S.B. 2005 no. 17.
26 Gew. bij S.B. 1977 no. 29, S.B. 1981 no. 152, S.B. 2005 no. 17.
27 Ingev. bij S.B. 1981 no. 152.
28 Ingev. bij G.B. 1960 no. 89; Zie Verbeterblad G.B. 1960 no. 89.
29 Ingev. bij G.B. 1970 no. 79; Gew. bij S.B. 2005 no. 17.
30 Ingev. bij G.B. 1970 no. 79; Gew. bij S.B. 2005 no. 17.
31 Gew. bij G.B. 1960 no. 89; Zie Verbeterblad G.B. 1960 no. 89; Gew. bij G.B. 1963 no. 101, G.B. 1965 no. 120.
32 Gew. bij S.B. 2005 no. 17.
35 Ingev. bij S.B. 2005 no. 17.
36 Ingev. bij S.B. 2005 no. 17.
38 Ingev. bij S.B. 2005 no. 17.
37 Ingev. bij S.B. 2005 no. 17.
39 Gew. bij G.B. 1971 no. 150.
41 Ingev. bij S.B. 2005 no. 17.
42 Ingev. bij S.B. 2005 no. 17.
40 Ingev. bij S.B. 2005 no. 17.
44 Ingev. bij G.B. 1970 no. 133.
43 Ingev. bij S.B. 2005 no. 17.
45 Gew. bij G.B. 1960 no. 89.
46 Gew. bij G.B. 1960 no. 89, G.B. 1970 no. 133.
47 Ingev. bij S.B. 2005 no. 17.
48 Ingev. bij G.B. 1962 no. 120; Vernummerd bij S.B. 2005 no. 17.
49 Ingev. bij S.B. 1977 no. 29.
50 Ingev. bij S.B. 1977 no. 29; Gew. bij S.B. 2005 no. 17.
51 Ingev. bij S.B. 1977 no. 29; Gew. bij S.B. 1989 no. 31.
52 Ingev. bij S.B. 1977 no. 29; Gew. bij S.B. 1981 no. 13, S.B. 1989 no. 31, S.B. 1997 no. 36, S.B. 2005 no. 17.
53gev. bij S.B. 1977 no. 29; Gew. bij S.B. 1985 no. 4. In
54 Ingev. bij S.B. 1977 no. 29; Gew. bij S.B. 2005 no. 17.
55 Ingev. bij S.B. 1977 no. 29.
56 Ingev. bij S.B. 1977 no. 29.
57 Gew. bij G.B. 1959 no. 85.
58w. bij G.B. 1960 no. 89. Ge
59 Gew. bij G.B. 1960 no. 89; Zie Verbeterblad G.B. 1960 no. 89.
60 Gew. bij G.B. 1959 no. 85, G.B. 1963 no. 95.
61 Ingev. bij G.B. 1960 no. 89.
62 Gew. bij G.B. 1959 no. 85.
63 Ingev. bij G.B. 1960 no. 89.
64 Gew. bij G.B. 1960 no. 89.
65 Ingev. bij S.B. 1980 no. 48.
66 Ingev. bij S.B. 1980 no. 48; Gew. bij S.B. 1981 no. 27.
67 Ingev. bij G.B. 1960 no. 89.
68 Gew. bij S.B. 1977 no. 29.
69 Ingev. bij G.B. 1970 no. 133.
70 Ingev. bij G.B. 1970 no. 133; Gew. bij S.B. 1989 no. 31.
71 I.w.t. 4 december 1957 (G.B. 1957 no. 103).