Loterijbelasting


<< Terug naar overzicht

WET van 27 december 1933 op de Loterijbelasting (G.B. 1933 no. 103), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B 1943 no. 121, G.B. 1950 no. 5, G.B. 1955 no. 2, G.B. 1980 no. 116, S.B. 2002 no. 108.

Artikel 1-1.

1. Er wordt een belasting geheven van alle in Suriname aangelegde of gehouden loterijen tot het aanleggen of houden waarvan op de voet der “Loterijwet 1939” (G.B. no. 31) vergunning is verleend.

2. Mede zijn aan deze belasting onderworpen alle loten, certificaten van aandeel of onder welke benaming ook in Suriname, krachtens bekomen vergunning van de President op de voet van de “Loterijwet 1939” (G.B. no. 31) verkochte, afgeleverde, uitgedeelde of geplaatste aandelen in een loterij, die buiten Suriname is aangelegd of wordt gehouden.

3. Grondslagen der heffing zijn:

a. voor de in het eerste lid bedoelde loterijen:

I. de volle waarde van de verloot wordende goederen of het volle bedrag van het gezamenlijk aantal uitgegeven aandelen of loten en

II. het brutobedrag der getrokken geldprijzen of de volle waarde der getrokken goederenprijzen; b. voor de in het tweede lid bedoelde aandelen in buiten Suriname aangelegde of gehouden loterijen: het volle bedrag – met inbegrip van verkoopcommissies of onder welke benaming ook aan kopers of afnemers in rekening gebrachte bedragen, het bedrag dezer belasting uitgezonderd – van het gezamenlijk aantal in Suriname verkochte, afgeleverde, uitgedeelde of geplaatste aandelen.

Artikel 2-2

1. De belasting bedraagt:

a. voor de in artikel 1 lid 1 bedoelde loterijen:

I. vijf en twintig procent van de volle waarde van de verloot wordende goederen of van het volle bedrag van het gezamenlijk aantal uit te geven aandelen of loten als bedoeld in punt a van artikel 1 lid 3;

II. tien procent van het brutobedrag van elke getrokken geldprijs of van de volle waarde van elke getrokken goederenprijs, als bedoeld in punt a sub II van artikel 1 lid 3, met dien verstande, dat de prijzen elk tot een bedrag van of met een waarde kleiner dan vijf en twintig honderd gulden buiten deze heffing vallen;

b. voor de in het tweede lid 1 bedoelde aandelen in buiten Suriname aangelegde of gehouden loterijen; dertig ten honderd van het volle bedrag van het gezamenlijk aantal in Suriname verkochte, afgeleverde, uitgedeelde of geplaatste aandelen als bedoeld in punt b van het derde lid van art. 1.

2. Voor verloting van goederen en voor geldloterijen, waarvan de opbrengst uitsluitend bedoeld is voor een liefdadig doel, dan wel voor een religieus of daarmede overeenkomstig belang bedraagt de belasting volgens punt a sub 1 van lid 1 vijftien procent en blijft de belasting volgens punt a sub II van lid 1 achterwege.

3. De heffing volgens punt a sub II van het eerste lid van dit artikel geschiedt over ronde sommen van vijfhonderd gulden.

4. De beoordeling of de heffing volgens punt a sub 1 van het eerste lid van dit artikel over de volle waarde van de verloot wordende goederen dan wel over het volle bedrag van het gezamenlijk aantal uitgegeven aandelen of loten geschiedt, zomede de vaststelling van de waarde van de verloot wordende goederen, berust in de districten bij de betrokken districts-commissaris en te Paramaribo bij de controleur der belastingen, een en ander met beroep op de Directeur van Financiën.

Artikel 3-3

1. De belasting is verschuldigd door de houder van de vergunning voor de loterij of van de vergunning voor het plaatsen van aandelen in Suriname voor zover betreft een loterij, die buiten Suriname is aangelegd of wordt gehouden.

2. Het belastingbedrag, geheven op de grondslag van punt a sub II van het derde lid van art. 1, kan echter door de vergunninghouder worden ingehouden op de prijzen.

3. Het verschuldigde belastingbedrag behoort aan ’s landskas te zijn voldaan, alvorens:

a. tot de verloting of trekking wordt overgegaan, voor wat betreft de in Suriname gehouden of aangelegde loterijen, en

b. tot de verkoop, de aflevering, de uitdeling of de plaatsing der aandelen wordt overgegaan voor wat betreft de buiten Suriname gehouden of aangelegde loterijen, een en ander behoudens het geval, dat voor het belastingbedrag zekerheid is gesteld ten genoegen van de ontvanger, te wiens kantore de betaling dient te geschieden.

4. Teruggaaf van het betaalde belastingbedrag geschiedt voor de niet verkochte, afgeleverde, uitgedeelde of geplaatste aandelen voor wat betreft de loterijen, die buiten Suriname aangelegd of gehouden worden, volgens regelen door de President te stellen.

Artikel 4

De voorschriften ter uivoering van deze wet en ter verzekering van de heffing worden bij besluit van de President gegeven.

Artikel 4a4

1. Hij die aan de verplichtingen voortvloeiende uit het derde lid van artikel 3 niet voldoet, wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste vijfhonderd duizend gulden.

2. Vervallen.

3. Vervallen.

Artikel 4b5

De feiten in deze wet strafbaar gesteld worden beschouwd als overtredingen.

Artikel 4c6

1. Indien een bij of krachtens deze wet strafbaar gesteld feit gepleegd wordt door een rechtspersoon wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen de in Suriname gevestigde leden van het bestuur en bij ontstentenis van die leden, tegen de vertegenwoordiger van de rechtspersoon in Suriname.

2. Het bepaalde bij het vorige lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van rechtspersonen optredende als bestuurder of vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon.

3. Geen straf wordt uitgesproken tegen het lid van het bestuur of tegen de vertegenwoordiger, van wie blijkt, dat het feit buiten zijn toedoen is gepleegd.

Artikel 4d7

1. Met de opsporing van de feiten strafbaar gesteld, bij deze wet, zijn behalve de bij of krachtens artikel 134 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen ambtenaren tevens belast alle krachtens artikel 91 lid 1 van de Inkomstenbelasting 1922 door de Minister van Financiën aangewezen ambtenaren; zij maken van hun bevindingen proces-verbaal op; hiervan wordt aan betrokkene in afschrift mededeling gedaan. Zij zijn te allen tijde bevoegd tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen. Zij kunnen daartoe hun uitlevering vorderen. 4 Ingev. bij G.B. 1943 no. 121; Gew. bij S.B. 1980 no. 116, S.B. 2002 no. 108. 5 Ingev. bij G.B. 1943 no. 121. 6 Ingev. bij G.B. 1943 no. 121. 7 Ingev. bij G.B. 1943 no. 121; Gew. bij S.B 1980 no. 116, S.B. 2002 no. 108.

2. Zij hebben te allen tijde vrije toegang tot alle plaatsen, waar redelijkerwijze vermoed kan worden, dat een overtreding dezer verordening wordt gepleegd. Wordt hun de toegang geweigerd, dan verschaffen zij zich die desnoods met inroeping van de sterke arm. Is de plaats tevens een woning of alleen door een woning toegankelijk, dan treden zij deze tegen de wil des bewoners niet binnen dan op vertoon van een bijzondere schriftelijke last te Paramaribo van de Procureur-Generaal, in de districten van de Districts-Commissaris. Van dit binnentreden wordt door hen proces-verbaal opgemaakt, dat binnen tweemaal vier en twintig uren aan de ingezetene, wiens woning is binnengetreden, in afschrift wordt medegedeeld.

3. Tot het houden van toezicht op het nakomen van deze wet is belast de Inspecteur der Directe Belastingen of de door hem daartoe aangewezen ambtenaar.

Artikel 58

1. De wet treedt in werking met ingang van een nader door de President te bepalen tijdstip.

2. Bij haar inwerkingtreding vervallen de paragrafen 3 en 4 van de Publicatie van 26 Augustus 1828 (G.B. No. 9), houdende voorschriften, hoedanig te handelen bij het verloten van goederen. 8 I.w.t. 1 januari 1934 (G.B. 1934 no. 104). 1 Gew. bij G.B. 1943 no. 121. 2 Gew. bij G.B. 1943 no. 121, G.B. 1950 no. 5, G.B. 1955 no. 2, S.B. 2002 no. 108. 3 Gew. bij G.B. 1943 no. 121.