Jachtwet 1954


<< Terug naar overzicht

WET van 3 april 1954 houdende voorzieningen tot bescherming van de fauna en tot regeling van de jacht in Suriname (G.B. 1954 no. 25), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1954 no. 106, G.B. 1971 no. 61, S.B. 1980 no. 99, S.B. 1980 no. 116, S.B. 1982 no. 159 en S.B. 1994 no. 54, S.B. 1997 no. 33.

Artikel 1-1

In de bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften wordt verstaan onder:
de Minister: de Minister onder wie het bosbeheer ressorteert;
de Direkteur: de Direkteur onder wie het bosbeheer ressorteert;
het Hoofd: het Hoofd van 's Lands Bosbeheer;
de Natuurbeschermingskommissie: de Natuurbeschermingskommissie zoals genoemd in de "Natuurbeschermingswet 1954" (G.B. 1954 no. 26).
Onder "beschermde diersoorten" worden verstaan alle soorten zoogdieren, vogels en zeeschildpadden en andere bij Staatsbesluit aan te wijzen diersoorten, welke behoren tot een in Suriname in het wild levende soort, met uitzondering van:
a. de tot uitvoering van artikel 6 van deze wet bij Staatsbesluit als "jachtwild" aangewezen soorten zoogdieren, vogels en zeeschildpadden en andere diersoorten;
b. de tot uitvoering van artikel 6 van deze wet, bij Staatsbesluit als "kooidiersoorten" aangewezen soorten zoogdieren, vogels en andere diersoorten;
c. de tot uitvoering van artikel 6 van deze wet bij Staatsbesluit als te allen tijde of tijdelijk schadelijk voor de bosland-, tuin- of ooftbouw of voor de jacht of visserij, aangewezen soorten zoogdieren en vogels en andere diersoorten, zijnde "overwegend schadelijke diersoorten".

Artikel 2

Het is verboden beschermde dieren te vangen, te doden, pogen te vangen, pogen te doden, onder zich te hebben, dood of levend ten verkoop of ter aflevering voor handen te hebben, te koop aan te bieden, te verkopen, te kopen, te verhandelen, ten geschenke te geven, af te leveren, te vervoeren, in te voeren, of uit te voeren.

Artikel 3

Het is verboden huiden, delen van huiden, veren en andere lichaamsdelen van beschermde dieren al of niet geprepareerd, zomede de daaruit vervaardigde producten onder zich te hebben, ten verkoop of ter aflevering voorhanden te hebben, te koop aan te bieden, te verkopen, te kopen, te verhandelen, ten geschenke te geven, af te leveren, te vervoeren, in te voeren of uit te voeren.

Artikel 4

Het is verboden van de in artikel 1 beschermde vogels:
a. eieren uit te halen, te vernielen, onder zich te hebben, ten verkoop of ter aflevering voorhanden te hebben, te koop aan te bieden, te verkopen, te kopen, te verhandelen, ten geschenke te geven, af te leveren of te vervoeren;
b. nesten opzettelijk te verstoren, te vernielen of weg te nemen.

Artikel 5-2

De in artikel 2, 3 en 4 vervatte verbodsbepalingen zijn niet van toepassing:
a. ten aanzien van het onder zich te hebben, verhandelen, vervoeren of uitvoeren van levende of dode dieren, huiden, delen van huiden, veren en andere lichaamsdelen, dan wel daaruit vervaardigde producten, eieren of nesten, waarvan de houder aannemelijk kan maken, dat deze dieren of voorwerpen hetzij door hemzelf, hetzij door een vroegere houder, voor de inwerkingtreding van deze wet op rechtmatige wijze zijn verkregen;
b. op door de Directeur of het Hoofd als diens daartoe aangewezen vervanger aan te wijzen personen aan wie onder bepaalde voorwaarden vergunning is verleend om te vangen, te doden of te verzamelen ten behoeve van een nuttig doel. Vóór het verlenen van een vergunning hoort de Directeur of het Hoofd als diens daartoe aangewezen vervanger de Natuurbeschermingscommissie.

Artikel 6-3

Bij Staatsbesluit wordt, de Natuurbeschermingskommissie gehoord, bepaald welke diersoorten behoren tot het "jachtwild", tot de "kooidiersoorten" en tot de "overwegend schadelijke diersoorten", waarop onder bepaalde voorwaarden de jacht is toegestaan.

Artikel 7-4

In de bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften wordt onder jagen verstaan: het bemachtigen of doden van in het wild levende dieren en alle pogingen daartoe, zomede het opsporen en opdrijven of het doen opdrijven van dezulke, met het kennelijk doel deze te bemachtigen of te doden.
Hij die wordt aangetroffen met in zijn bezit jachtmiddelen en/of kennelijk pas gevangen of gedode dieren, zomede verse lichaamsdelen of eieren, dan wel delen of produkten van in het wild levende diersoorten die kennelijk sedert het tijdstip dat hij zijn hoofdverblijf heeft verlaten zijn gekonserveerd, wordt geacht op een jacht te zijn.

Artikel 8-5

Het is verboden:
a. te jagen op andere dan de in artikel 6 bedoelde diersoorten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van andere in deze wet opgenomen bepalingen;
b. te jagen op "jachtwild" of met behulp van netten op vogels die tot de "kooidiersoorten" behoren anders dan in het bezit zijnde van een geldige jachtacte of speciale vergunning;
c. te jagen met andere jachtgeweren, dan die geschikt en bestemd om uitsluitend met de hand ondersteund en van de schouder bediend te worden en waarvan het kaliber niet groter is dan 12;
d. te jagen met andere dan bij Staatsbesluit te noemen middelen;
e. te jagen buiten de bij Staatsbesluit aangewezen jachttijden;
f. op een jacht der jachtacte meer dan het bij Staatsbesluit te bepalen aantal exemplaren van elke jachtwildsoort of "kooidiersoort" te bemachtigen, te doden of te vervoeren;
g. eieren van vogels alsmede eieren van zeeschildpadden behorende tot het jachtwild - buiten de bij Staatsbesluit te bepalen raaptijden, welke voor verschillende vogels verschillend kunnen worden gesteld - uit te halen, weg te nemen, te verstoren, te vernielen, onder zich te hebben, ten verkoop aan te bieden, te verkopen, te kopen, te verhandelen, ten geschenke te geven, af te leveren, te vervoeren, in of uit te voeren.

Artikel 9-6

De Directeur of het Hoofd als diens daartoe aangewezen vervanger kan een speciale vergunning verlenen aan door hem aan te wijzen personen om ten behoeve van een wetenschappelijk, opvoedkundig of ander nuttig doel, onder door hem te stellen voorwaarden, voor een bepaalde tijd en voor een bepaald gebied te doden of te verzamelen, zonder jachtacte te jagen op door hem met name aangewezen diersoorten, behorende tot de categoriën "jachtwild" en "kooidiersoorten", dan wel eieren of nesten te verzamelen van vogels, behorende tot de categoriën "jachtwild" en "kooidiersoorten". Ten aanzien van de aldus verkregen dieren en/of voorwerpen zal de vergunninghouder toegestaan zijn deze onder zich te hebben, te vervoeren of uit te voeren.

Artikel 10-7

1. De in artikel 8 ad b bedoelde jachtacten en vergunningen worden op schriftelijke aanvraag, nadat is voldaan aan de bij Staatsbesluit gestelde voorwaarden, verstrekt:
a. aan personen, die hun woonplaats binnen Suriname hebben door de Districts-Commissaris van het bestuursressort waarin de woonplaats van betrokken aanvrager is gelegen;
b. aan personen, die hun woonplaats niet binnen Suriname hebben door de Directeur of het Hoofd als diens daartoe aangewezen vervanger.
2. De verstrekking van de jachtacte heeft plaats na storting van een jachtgeld.
3. Het jachtgeld bedraagt vijfduizend gulden.
4. Per kalenderjaar wordt aan eenzelfde aanvrager slechts eenmaal een jachtacte verleend.
5. Jachtacten en vergunningen worden geweigerd aan:
personen beneden de leeftijd van 18 jaren en hen die wegens feiten, strafbaar gesteld in de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van in het wild levende dieren, zijn veroordeeld tot hechtenis van een week of langer of tot een geldboete van tweeduizend gulden of hoger, indien nog geen twee jaren zijn verlopen na het onherroepelijk worden van het vonnis;
hen aan wie ingevolge het bepaalde in artikel 18 de bevoegdheid om te jagen is ontzegd.
6. Een jachtacte of vergunning, in het bezit van hen, wie ingevolge het bepaalde in art. 18 de bevoegdheid om te jagen is ontzegd, wordt ingetrokken.
7. De jachtacten en de vergunningen zijn geldig van de eerste Januari van enig jaar tot en met de een en dertigste December van dat zelfde jaar.
8. Jachtacten, alle krachtens deze wet uitgereikte vergunningen en andere bescheiden,
strekkende tot bewijs van de rechtmatigheid van een uitgeoefende jacht, alsmede vuurwapenen en munitie, moeten op eerste daartoe strekkende vorderingen aan de met het opsporen van overtredingen van deze wet belaste personen ter inzage of onderzoek worden overhandigd.
9. De modellen van de jachtacten en vergunningen worden vastgesteld door de Directeur of het Hoofd als diens daartoe aangewezen vervanger.

Artikel 11-8

Bij Staatsbesluit kunnen regelen worden gesteld betreffende:
a. de tijden, gedurende welke de jacht op tot het "jachtwild en de kooidiersoorten" behorende dieren geopend dan wel gesloten is;
b. de methode, volgens welke de geoorloofde jacht behoort te worden uitgeoefend, en betreffende de aard der te bezigen jachtmiddelen;
c. het aantal exemplaren van elke jachtwildsoort en "kooidiersoort", dat op een jacht per jachtacte mag worden bemachtigd, gedood of vervoerd.

Artikel 12

Het uitoefenen van de jacht is toegestaan:
a. op gronden en wateren behorende tot het openbaar Landsdomein voorzover niet krachtens de Natuurbeschermingswet 1950 bij Staatsbesluit tot natuurreservaat verklaard en met inachtneming van het in lid 2 bepaalde van dit artikel;
b. op particuliere gronden met schriftelijke toestemming van de zakelijke en/of persoonlijk gerechtigde.
Het uitoefenen van de jacht binnen bebouwde kommen is verboden.

Artikel 13-9

Vanaf de zevende dag na de sluiting tot die van de opening van de jacht is verboden:
a. het vervoeren, verkopen, verhandelen, afleveren, ten verkoop, ten geschenke of ten ruil aanbieden, dan wel tot deze doeleinden onder zich hebben van dieren, alsmede delen of produkten daarvan, inklusief eieren, behorende tot het "jachtwild";
b. het verkopen, verhandelen of afleveren, dan wel tot deze doeleinden onder zich hebben van dieren behorende tot de "kooidiersoorten".
De invoer, de aanvoer vanuit zee, de doorvoer of de uitvoer van dieren behorende tot het "jachtwild" en tot de "kooidiersoorten", alsmede delen of produkten daarvan, inklusief eieren, is uitsluitend toegestaan onder de voorwaarden en regels, die per diersoort bij Staatsbesluit zijn vastgesteld.
Dit artikel is niet van toepassing op dieren in gevangenschap gefokt, alsmede delen of produkten daarvan, inklusief eieren, indien deze dieren zijn geboren uit eieren of dieren die niet in strijd met de bepalingen bij of krachtens deze wet zijn verkregen en mits voldaan wordt aan de voorwaarden en regels, die per diersoort worden vastgesteld bij beschikking van de Minister, welke in het Advertentieblad van de Republiek Suriname wordt geplaatst.

Artikel 14-10

Het is verboden om, anders dan met speciale vergunning van de Directeur of het Hoofd als diens daartoe aangewezen vervanger in te voeren binnen het gebiedsdeel dieren, bestemd om in het wild te worden losgelaten.

Artikel 15-11

Het is verboden in het gebiedsdeel in te voeren of door te voeren de tot in het wild levende soorten behorende dieren, alsmede eieren, eierschalen, levend of dood, al dan niet gepraepareerd, of producten vervaardigd van zulke dode dieren en lichaamsdelen, indien die dieren, hun lichaamsdelen of producten in het land van herkomst, waar zij bemachtigd zijn, onwettig zijn gevangen, gedood verzameld, verkregen, vervaardigd, vervoerd of uitgevoerd, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
Verboden is tevens de handel in, de invoer, de aanvoer vanuit zee, de doorvoer, de uitvoer of het vervoer van dode of levende dieren, alsmede delen of produkten daarvan, inklusief eieren, in strijd met, voor Suriname bindende, internationale verdragen betreffende de internationale handel in bedreigde in het wild levende diersoorten.

Artikel 16-12

Overtreding van een der artikelen dezer wet of de krachtens deze wet genomen besluiten wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 3 maanden of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden.
Niet strafbaar is hij die één der artikelen van deze wet of de krachtens deze wet vastgestelde voorschriften overtreedt ter noodzakelijke en direkte bescherming van eigen of eens anders persoon of goed.

Artikel 17-13

De opsporingsambtenaren zijn te allen tijde bevoegd tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen. Zij kunnen daartoe hun uitlevering vorderen.

Artikel 18

Bij veroordeling wegens enige handeling in strijd met het bepaalde bij artikel 8, bij artikel 13 of in strijd met enig krachtens artikel 10, artikel 11 en 12 gegeven voorschrift, zal gedurende een termijn van 6 maanden, aanvangende met de dag waarop het vonnis onherroepelijk is geworden, de veroordeelde geen bevoegdheid hebben om te jagen en zal de jachtacte van de veroordeelde worden ingetrokken.
Uittreksel van het vonnis wordt toegezonden aan de Districts-Commissaris ter woon- en verblijfplaats van de veroordeelde, aan de Districts-Commissaris die de jachtacte of vergunning heeft uitgereikt en aan de Natuurbeschermingscommissie.

Artikel 19

De in of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen.

Artikel 20-14

Met het opsporen van de bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de in artikel 134 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen personen, belast de daartoe door de Directeur of het Hoofd als diens daartoe aangewezen vervanger aan te wijzen personen, die hun processen-verbaal opmaken op de eed, afgelegd bij de aanvaarding hunner bediening.
Met het opsporen van de bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten betreffende de invoer, de aanvoer vanuit zee, de doorvoer en de uitvoer zijn mede belast de ambtenaren bij de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen.

Artikel 21-15

De vervolging van een bij of krachtens deze wet strafbaar gesteld feit, dat naar het oordeel van de Direkteur of een daartoe door hem gemachtigd ambtenaar van het bosbeheer is begaan onder omstandigheden, die een geldboete rechtvaardigen, kan worden voorkomen door vrijwillige betaling van een door genoemde Direkteur of bedoelde ambtenaar te bepalen transaktieboete, alsmede van de uit de ontdekking van het strafbare feit voortvloeiende kosten.
De tot het opleggen van een transactieboete bevoegde ambtenaar geeft daarbij een door hem ondertekend ontvangstbewijs af, vermeldende de naam en woonplaats van de overtreder, alsmede de aard, het tijdstip en de plaats van de overtreding.
De betaling ontheft de overtreder van elke verdere strafvervolging voor het begane feit, onverminderd zijn aansprakelijkheid voor eventuele schade.

Artikel 22-16

Het toezicht op de uitvoering van de bij of krachtens deze wet gestelde bepalingen en de behartiging van alle zaken betrekking hebbende op de faunabescherming en de jacht worden opgedragen aan de Directeur van het Departement van Landbouw.

Artikel 23-17

Bij Staatsbesluit worden de gebieden aangewezen waarvoor deze wet geheel of gedeeltelijk van toepassing zal zijn.

Artikel 23a-18

Bij Staatsbesluit kunnen het jachtgeld genoemd in artikel 10 lid (3) en het bedrag genoemd in artikel 10 lid (5) worden gewijzigd.

Artikel 24

Deze wet kan worden aangehaald als "Jachtwet 1954".

Artikel 25-19

Deze wet treedt in werking met ingang van een nader door de President te bepalen tijdstip.

1 Gew. bij S.B. 1982 no. 159.
2 Gew. bij G.B. 1971 no. 61, S.B. 1982 no. 159.
3 Gew. bij S.B. 1982 no. 159.
4 Gew. bij S.B. 1982 no. 159.
5 Gew. bij S.B. 1982 no. 159.
6 Gew. bij G.B. 1971 no. 61, S.B. 1982 no. 159.
7 Gew. bij G.B. 1971 no. 61, S.B. 1980 no.99, S.B. 1982 no. 159, S.B. 1994 no.54, S.B.1997 no. 33.
8 Gew. bij S.B. 1982 no. 159.
9 Gew. bij S.B. 1982 no. 159.
10 Gew. bij G.B. 1971 no. 61, S.B. 1982 no. 159.
11 Gew. bij S.B. 1982 no.159.
12 Gew. bij S.B. 1982 no. 159.
13 Gew. bij S.B. 1980 no. 116.
14 Gew. bij G.B. 1971 no. 61, S.B. 1980 No 116, S.B. 1982 no. 159.
15 Gew. bij S.B. 1982 no. 159.
16 Gew. en vernummerd bij S.B. 1982 no. 159.
17 Gew. bij S.B. 1982 no. 159.
18 Ingev. bij S.B. 1994 no. 54.
19 I.w.t. 1 januari 1955 (G.B. 1954 no. 106).