Decreet rechtstoestand vóór 1 juli 1982 uitgegeven gronden


<< Terug naar overzicht

DECREET van 15 juni 1982, houdende regelen met betrekking tot de rechtstoestand van vóór 1 juli 1982 uitgegeven domeingrond (Decreet rechtstoestand vóór 1 juli 1982 uitgegeven gronden) (S.B. 1982 no. 12).

Artikel 1

1. Er treedt geen wijziging op in de rechtstoestand van gronden, die zijn uitgegeven voor de inwerkingtreding van het "Decreet Uitgifte Domeingrond", met dien verstande dat indien de duur verstrijkt van titels waaronder de gronden zijn uitgegeven, geen verlenging van het recht meer zal plaatsvinden.
2. Het Decreet Beginselen Grondbeleid is ook van toepassing op de in het voorgaande lid bedoelde gronden.

Artikel 2

1. Persoonlijk en zakelijk gerechtigden op domeingrond, uitgegeven voor 1 juli 1982, zijn bevoegd de Minister te verzoeken de verworven titel op de grond om te zetten in grondhuur.
2. Het verzoek van de zakelijk gerechtigde, als in lid 1 bedoeld wordt ingewilligd, indien vergezeld van een accoordverklaring van de hypotheekhouder of andere zakelijk gerechtigden. Alvorens tot inwilliging van het verzoek van de persoonlijk gerechtigde over te gaan, stelt de Minister een onderzoek in naar de wijze waarop en of de verzoeker zich heeft gehouden aan de voorwaarden, die indertijd bij de titelverlening waren gesteld.
3. Levert het in voorgaande lid bedoeld onderzoek een naar het oordeel van de Minister positief resultaat op, dan wordt bij beschikking het verzoek ingewilligd.
4. De beschikking bedoeld in dit artikel wordt op de wijze als aangegeven in het Decreet Uitgifte Domeingrond Tweede afdeling in het register ten Hypotheekkantore overgeschreven.

Artikel 3

Indien het verzoek, bedoeld in artikel 2 lid 1 binnen 5 jaren na 1 juli 1982 wordt gedaan en de Minister tot inwilliging beslist, geschiedt de omzetting kosteloos.

Artikel 4

1. Indien er meerdere deelgerechtigden op de grond zijn, is ieder van hen bevoegd tot het doen van een verzoek als waarvan in artikel 2 lid 1 sprake is.
2. Alvorens op zulk een verzoek te beslissen doet de Minister het verzoek publiceren in het Advertentieblad van de Republiek Suriname en in één of meer dag- of weekbladen.
3. Indien binnen drie maanden na de in het voorgaande lid bedoelde publicaties geen bezwaren van de andere deelgerechtigden door de Minister worden ontvangen, wordt het verzoek behandeld op de wijze als in artikel 2 is aangegeven. Bij
inwilliging wordt het gehele recht omgezet in grondhuur.
4. Wordt na de publicatie van enig deelgerechtigde een bezwaarschrift ontvangen, dan
wordt het verzoek ter beslissing voorgelegd aan de Grondkamer.

Artikel 5

1. Uitgegeven domeingrond, waarvan de titel niet is omgezet in grondhuur, vervalt tot
het vrije domein, indien de duur van de titel is verstreken.
2. Binnen één maand na het verstrijken van de duur van de titel kan de gewezen
titelgerechtigde alsnog een verzoek indienen de grond in grondhuur te verkrijgen.

Artikel 6

Bij de overdracht van de titel van gronden die zijn uitgegeven vóór 1 juli 1982 zijn de
bepalingen van het Decreet Uitgifte Domeingrond betreffende overdracht van de titel
grondhuur van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7

Tegen de beslissingen van de Minister met betrekking tot de toepassing van dit Decreet
staat beroep open bij de Grondkamer.

Artikel 8

Buiten het bepaalde in dit Decreet zijn op gronden, bij of krachtens de Agrarische wet
uitgegeven onder een zakelijke of persoonlijke titel, de bepalingen van deze wet van
toepassing voor zover deze niet in strijd zijn met het Decreet Beginselen Grondbeleid.

Artikel 9

Domeingrond onder een persoonlijke titel en voor onbepaalde tijd uitgegeven, wordt
geacht voor de duur van 10 jaar te zijn uitgegeven, te rekenen vanaf het tijdstip van de
inwerkingtreding van dit decreet.

Artikel 10

1. De Minister in dit Decreet bedoeld is de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen en
Energie.
2. Dit decreet treedt in werking op 1 juli 1982.
3. Het kan worden aangehaald als "Decreet rechtstoestand vóór 1 juli 1982 uitgegeven
gronden" en wordt geplaatst in het Staatsblad van de Republiek Suriname.