Decreet Beginselen Grondbeleid


<< Terug naar overzicht

DECREET van 15 juni 1982, houdende vaststelling van algemene beginselen inzake het grondbeleid (Decreet Beginselen Grondbeleid) (S.B. 1982 no. 10), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijziging bij S.B. 1983 no. 103, S.B. 2003 no. 8.

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

1. Alle grond, waarop niet door anderen recht van eigendom wordt bewezen, is domein van de Staat.
2. De in dit decreet vervatte beginselen hebben betrekking op het beschikken over domeingrond.
3. Regelen omtrent de rechtstoestand van onbeheerde en kennelijk verlaten gronden worden bij afzonderlijk decreet vastgesteld.

Artikel 2

1. Iedere Surinamer, die tevens in Suriname woonplaats heeft, heeft het recht een stuk domeingrond onder een zakelijke titel te verkrijgen.
2. De uitoefening van zodanig recht is onderworpen aan uit de wet voortvloeiende beperkingen en aan nader bij of krachtens decreet vast te stellen voorwaarden.
3. Bij decreet wordt geregeld in hoeverre niet in Suriname woonachtige Surinamers en vreemdelingen rechten op domeingrond kunnen verkrijgen.

Artikel 3

1. Rechten op domeingrond komen in beginsel toe aan hen die de grond bebouwen, bewonen en bewerken.
2. Het in het vorige lid bepaalde lijdt uitzondering in gevallen, waarbij domeingrond onwettig is geoccupeerd.

Artikel 4

1. Bij het beschikken over domeingrond worden de rechten van in stamverband levende Bosnegers en Indianen op hun dorpen, nederzettingen en kostgronden geëerbiedigd, voorzover het algemeen belang zich daartegen niet verzet.
2. Onder algemeen belang wordt mede begrepen de uitvoering van enig project binnen het kader van een goedgekeurd ontwikkelingsplan.

HOOFDSTUK II

RECHTEN OP DOMEINGROND

Artikel 5

1. Door het bevoegd Gezag kan aan kleine boeren die individueel of in coöperatief
verband de landbouw uitoefenen met het oogmerk om zich een bestaan te verwerven
op de grond, in financieel opzicht of anderszins steun worden verleend.
2. Deze steun heeft betrekking op o.m.:
a. toekennen van kredieten en verlenen van technische bijstand;
b. prijsgaranties met betrekking tot de voort te brengen producten;
c. verzekeren van risico's die het gevolg zijn van onvoorzienbare en onvoorziene
omstandigheden zoals misoogst, rampen enz.;
d. afzetbevordering.
3. Bij of krachtens Staatsbesluit worden nadere regels gegeven omtrent degenen, die
voor dergelijke steun in aanmerking komen, de omvang van die steun en de wijze
waarop zij ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 6-1

1. Domeingrond onder een zakelijke titel wordt uitsluitend in grondhuur uitgegeven.
2. In bijzondere gevallen kunnen op domeingrond persoonlijke rechten worden
verleend.
3. Voor het gebruik van domeingrond voor welke bestemming of onder welke titel ook
uitgegeven, zullen bij of krachtens decreet vast te stellen vergoedingen aan de Staat
verschuldigd zijn.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan domeingrond in eigendom
zoals bedoeld in artikel 625 van het Burgerlijk Wetboek worden overgedragen.

Artikel 7

1. Bij de uitgifte van domeingrond zal door de verkrijger van grondhuur een deel van de
kosten, die met het ontsluiten, het bouwrijp en/of plantklaar maken van de uit te
geven grond door de Staat gepaard zijn gegaan, aan de Staat moeten worden vergoed.
2. Indien de grond bestemd is voor enig openbaar of sociaal doel dan wel is aangevraagd
door een on- of minvermogend persoon, kan van het in het vorige lid bepaalde
worden afgeweken.

Artikel 8

1. De verkrijger van domeingrond in grondhuur is verplicht de grond te benutten in
overeenstemming met het doel waarvoor zij is uitgegeven.
2. Verandering van bestemming, zonder voorafgaande toestemming van de Staat, is niet
toegestaan.

Artikel 9-2

1. Domeingrond wordt voor een bepaalde termijn in grondhuur uitgegeven.
2. Na verloop van deze termijn vindt verlenging telkens met eenzelfde termijn plaats, tenzij niet langer aan de bij de uitgifte gestelde voorwaarden wordt voldaan, of het algemeen belang zich daartegen verzet.

Artikel 10-3

1. Overdracht van in grondhuur uitgegeven domeingrond aan derden kan alleen met toestemming van de Staat plaatsvinden.
2. De Staat werkt mede aan de overdracht, tenzij het algemeen belang zich daartegen verzet.
3. Toestemming tot overdracht geschiedt onder de voorwaarde dat een vergoeding wordt betaald naar reden van de waarde van de kale grond.
4. Indien de Staat de grond terzake waarvan het recht van grondhuur c.q. erfpacht is uitgegeven, in eigendom overdraagt aan de grondhuurder c.q erfpachter, vervalt dat recht van grondhuur c.q. erfpacht van rechtswege door de overschrijving van de transportakte in de daartoe bestemde openbare registers.

HOOFDSTUK III1

BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 10a-2

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6, kan de Raad van Ministers beslissen, dat aan een vreemde mogendheid ten behoeve van het diplomatieke verkeer domeingrond in eigendom wordt afgestaan.
2. Behoudens een beslissing tot afwijking ter zake door de Raad van Ministers, zijn op de indiening van de aanvraag tot afstand in eigendom van domeingrond, de behandeling van de aanvrage, de opmeting en afbakening van de grond, de overschrijving van het eigendomsrecht in de daarvoor bestemde openbare registers, alsmede op de aan de Staat verschuldigde vergoedingen, de bepalingen betreffende de grondhuur van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK IV3

SLOTBEPALINGEN

Artikel 11

1. Voor zover niet strijdig met het eigen karakter van het recht van allodiale eigendom en erfelijk bezit, zijn op dit beperkt zakelijk recht op domeingrond de bepalingen van het Surinaaams Burgerlijk Wetboek van toepassing. 3 Gew. bij S.B. 2003 no. 8.
2. Alle gronden waarop zakelijke titels rusten zullen in beginsel gelijkelijk worden belast.

Artikel 12

Regelingen met betrekking tot domeingrond nemen de beginselen van dit decreet in acht.

Artikel 13

1. Dit decreet, dat als "Decreet Beginselen Grondbeleid" kan worden aangehaald, wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname bekend gemaakt.
2. Het treedt in werking op 1 juli 1982.

1 Gew. bij S.B. 2003 no. 8.
2 Gew. bij S.B. 2003 no. 8.
1 Gew. bij S.B. 1983 no. 103.
2 Ingev. bij S.B. 1983 no. 103.
3 Gew. en vernummerd bij S.B. 1983 no. 103.