Gelijke toegang tot arbeid en goede arbeidsvoorwaarden voor vrouwen centraal tijdens ParlAmericas-vergadering in Mexico

Gelijke toegang tot arbeid en goede arbeidsvoorwaarden voor vrouwen centraal tijdens ParlAmericas-vergadering in Mexico

Seksueel molest op de werkvloer en genderbalans zijn twee belangrijke onderwerpen, die worden besproken tijdens de 11e vergadering van het Parlementair netwerk voor Gendergelijkheid in Mexicostad, Mexico. De voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), drs. Jennifer Simons, staat aan het hoofd van een delegatie die van 18 tot en met 20 juni 2019 de ParlAmericas vergadering bijwoont. De delegatie bestaat verder uit de leden Marinus Bee LL.B en Jenny Warsodikromo.

Vóór aanvang van de plenaire vergadering is op 18 juni een Board of Directors meeting gehouden. Tijdens de 48ste bestuursvergadering van ParlAmericas zijn een aantal onderwerpen besproken.  Er is onder andere een update gegeven over de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Trainingssessie seksueel molest op de werkvloer

In Mexico hebben de parlementariërs tijdens een traningssessie informatie met elkaar gedeeld over de stand van zaken ten aanzien van seksueel molest op de werkvloer. Er zijn diverse maatregelen besproken, die genomen kunnen worden om seksuele intimidatie op de werkvloer niet alleen te voorkomen maar ook aan te pakken. Tijdens de sessie is de wetgeving van een aantal landen in de regio besproken, waarbij de sterke en zwakke punten zijn belicht. In Suriname is de wetgeving ten aanzien hiervan als onderdeel van de totale aanpassing in de arbeidswetgeving door het ministerie van Arbeid voorbereid.

Wetgeving op het gebied van seksuele intimidatie is van belang

Parlementariërs zijn het er unaniem over eens, dat er wetgeving moet komen of verbeterd op het gebied van seksuele intimidatie. Dit is op de eerste dag van de conferentie ook duidelijk naar voren gekomen tijdens de trainingssessie “Preventing and adressing sexual harassment.” Tijdens deze sessie hebben volksvertegenwoordigers uit verschillende landen informatie over de situatie in hun land gedeeld met collega’s en toegelicht dat de meeste mensen bang zijn om te praten over problemen die zij ervaren op de werkvloer.

Bijdrage Surinaamse delegatie

De Surinaamse delegatie heeft bij aanvang van de sessie aangegeven, dat het een goed moment is om samen te komen en te praten over het onderwerp. Verder hebben zij de collega parlementariërs aangegeven, dat in Suriname rekening gehouden moet worden met de verschillende culturen en benadrukt dat als er wetgeving is die mensen zal beschermen en zorgen dat zij niet in stilte leiden onder molest op de werkvloer.

Voorzitter Simons, heeft gesproken over het belang van onderwijs voor verandering van de houding bij vrouwen en mannen zodat de laatste barrières kunnen worden doorbroken. Dit omdat naast wetgeving er vooral psychologische en culturele barrières zijn, die door het vroeg onderwijzen van kinderen kunnen worden doorbroken. Het besef bij burgers moet worden ontwikkeld dat zij als mannen en vrouwen het best samen kunnen werken voor hun eigen welzijn en dat van anderen, waaronder hun medewerkers en gezinnen.

Attitudeverandering

De leden zijn het erover eens, dat attitudeverandering op verschillende manieren moet  worden bevorderd. Ook het vraagstuk van negatieve houdingen en opvattingen die via muziek en andere media onder jongeren wordt gepropageerd, is door veel leden aangekaart. Hoe om te gaan met dit vraagstuk en de invloed van social media in het algemeen op opvattingen en het gedrag van jonge mannen en vrouwen is intensief besproken door de  parlementariërs. Het niet toelaten van denigrerende muziek tijdens optredens is ook aangehaald als een mogelijkheid voor overheden om daartegen in te gaan.

Belang van opvoeding van beide geslachten

Voorzitter Simons heeft aangegeven dat er zorgen zijn over het minder presteren van jongens in het Caribisch gebied binnen het onderwijssysteem. Dit heeft niet alleen voor hun negatieve effecten, maar ook op de vrouwen. “Willen we dus voor vrouwen meer mogelijkheden voor ontplooiing en welzijn scheppen, dan moeten we ook aandacht hebben voor de problemen van jongens in het onderwijs. Mannen en vrouwen moeten in de opvoeding ervan worden overtuigd, dat ze door elkaar te respecteren en samen te werken een grotere kans hebben op welzijn voor iedereen.”

Samenvattend kan worden gesteld dat de deelnemers zijn gemotiveerd om in hun eigen land de wetgeving te evalueren en te werken aan nieuwe of verbeterde wetgeving evenals het werken aan andere mogelijkheden om seksueel molest op de werkvloer tegen te gaan, zodat iedere werkende burger zich normaal kan inzetten en ontplooien.

 

 

 

 

<< Terug naar berichten