DNA keurt wet goed ter bevordering rechtszekerheid burgers

DNA keurt wet goed ter bevordering rechtszekerheid burgers

De ontwerpwet houdende wijziging van het ‘Decreet rechtstoestand voor 1 juli 1982 uitgegeven gronden’, is op donderdag 1 augustus 2019 door De Nationale Assemblée (DNA) aangenomen met algemene 31 stemmen. De wet is ingediend door drs. Jennifer Simons, Joan Wielzen, drs. Amzad Abdoel en Keshopersad Gangaram Panday.

Met de wijziging van deze wet krijgen burgers van wie het recht op hun percelen (titel erfpacht) is vervallen nog steeds de gelegenheid om dat perceel om te zetten in grondhuur. De persoon moet het stuk grond wel in cultuur hebben gebracht, dus er moet wel erop zijn gebouwd.

Er is volgens waarnemend voorzitter van de DNA, Melvin Bouva MPA LLB, met de aanname van deze wet gewerkt aan de rechtszekerheid van de Surinaamse burgers. Grond is een belangrijke zaak, een verworvenheid om te kunnen wonen. Het aanscherpen van de decreten die gaan over gronduitgiften, is volgens de waarnemend voorzitter de volgende stap.

De Commissie van Rapporteurs heeft bestaan uit de leden: mr. Patrick Kensenhuis (voorzitter), Mahinderkoemar Jogi, Grace Watamaleo, Marinus Bee LL.B, Hans Sandjon, Ingrid Karta-Bink en Erwin Linga.

<< Terug naar berichten