Ontwerpwet Wet Schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 25 september 2018

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissieleden van rapporteurs: W. Asadang (Vz.), A. Gajadien, G. Sapoen, G. Rusland, P. Kensenhuis, I. Karta - Bink, J. Vreedzaam, M. Bee, A. Abdoel

Vaste toehoorders: M. Abdoel, G. Watamaleo

Doel van de wet: Vanwege de noodzakelijkheid om een regeling te treffen voor schadeloosstelling van degenen die als gevolg van bauxietontginning door Suralco, AMS of hun rechtsvoorgangers, in hun belang zijn getroffen, is het van belang wetgeving hierop te maken. Deze wet heeft ten doel een bijzondere regeling te maken voor de vergoeding van schade aan zakelijk en persoonlijk gerechtigden van Gronden waarvoor aan de bauxietmaatschappijen, al dan niet in het kader van de Brokopondo Overeenkomst, destijds concessies voor de ontginning van bauxiet was verleend. De regeling wijkt in zoverre af van het gemene recht, dat daarmee beoogd wordt een vlotte en billijke afwikkeling van mogelijk aangerichte schade te bewerkstelligen. Gedurende het bestaan van de Brokopondo Overeenkomst (1958 —2019) heeft een soortgelijke regeling (Landsverordening van 28 januari 1958 G.B. no. 9 betreffende verlening bijzondere concessie aan S.Bx.M.) bestaan die model heeft gestaan voor het onderhavige ontwerp.

Preadvies: link preadvies